ARiMR wspiera ogródki działkowe

Materiał informacyjny - AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Udostępnij:
Rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Na temat Funduszy Europejskich dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

1. Panie Dyrektorze poszę przybliżyć nam założenia nowego programu dotacji realizowanego przez ARiMR w zakresie wsparcia dla ogrodów działkowych?

Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje obecnie konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to program wdrażany przez Agencję w wyniku umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ten ma formę konkursu grantowego - otwartego podzielonego na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

2. Co jest głównym celem wdrażanego projektu?

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.

 • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
 • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
 • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w tzw. częściach wspólnych

3. Kto może ubiegać się o tego rodzaju wsparcie?

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe rozumie się stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Chciałbym dodać, że uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jednocześnie jeden wniosek o przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia. Natomiast poszczególny ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

4. O jakie kwoty dotacji mogą aplikować stowarzyszenia ogrodowe?

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł w skali kraju. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł (np. dla ROD z 480 działkami maksymalna wartość grantu wynosi 480x250zł = 120 000zł), ale nie więcej niż 150 000 zł. Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury jednego ROD oraz dotyczą kosztów przewidywanych na etapie składania wniosku o przyznanie grantu.

5. Jakiego rodzaju inwestycje mogą zostać objęte dofinansowaniem?

Podstawowy zakres inwestycji może obejmować m.in.
- tworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby, żywopłoty, murawy), w tym na terenie zrekultywowanym lub oczyszczonym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych;

 • pozyskanie i nasadzenie roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze;
 • zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, w tym dachów, ścian, płotów i gruntu;
 • tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej służącej zieleni np. poprzez zakładanie i modernizację pasiek na wydzielonych terenach ogrodowych

Dodatkowo (do wysokości 30% kosztów kwalifikowanych) dofinansowaniem mogą zostać objęte działania związane z poprawą infrastruktury i zagospodarowaniem terenu wspólnego w obrębie ogrodów działkowych takie jak:

 • zagospodarowanie, w tym rekultywacja terenów ROD dotychczas nieużytkowanych;
 • wymiana pokryć dachowych eternitowych zawierających azbest na domach działkowca, świetlicach, budynkach administracyjnych, wiatach, budynkach gospodarczych;
 • budowa i modernizacja sieci sanitarno - kanalizacyjnych na terenach ogólnych ROD;
 • zakładanie placów zabaw dla dzieci;
 • wyposażanie terenów ogólnych w siłownie plenerowe;
 • budowa wiat na imprezy plenerowe;

Mając na uwadze powyższe chciałbym zaznaczyć, iż za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do dnia 31 sierpnia 2023 r. okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

6. Jak wygląda procedura obsługi wniosków przez ARiMR

Złożone wnioski o przyznanie grantu oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym, a w dalszej kolejności uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych. Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 punktów.

Formularz wniosku o przyznanie grantu oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr.

Wnioski o przyznanie grantu składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek, w jednej z form:

 • osobiście;
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087). Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, poz. 1002) doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez ARiMR tej ustawy.

Informacje o zasadach przyznawania grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.gov.pl/arimr) i pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

Zachęcam wszystkie stowarzyszenia - rodzinne ogrody działkowe do udziału w projekcie, który daje wiele możliwości na działania przyczyniające się do zwiększania bioróżnorodności roślinnej, tworzenia nowej przestrzeni zielonej oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie