Gmina Puławy

Redakcja
Gmina Puławy to malowniczy obszar w województwie lubelskim, w północno zachodniej części powiatu puławskiego, położony na dwóch brzegach królowej polskich rzek. Jako jednostka administracyjna w obecnym kształcie gmina funkcjonuje od 1 stycznia 1973 r. i w tym roku obchodzi skromny jubileusz 45. lecia swojego istnienia.

Gmina rozciąga się na powierzchni ponad 161 km2, co czyni ją największą obszarowo spośród gmin powiatu. Tworzy ją 30 miejscowości, spośród których 8 położonych jest na prawym a 22 na lewym brzegu Wisły.

Wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe w połączeniu z wysoko rozwiniętą infrastrukturą drogową, społeczną, bazą edukacyjno-sportową oraz bogatym kalendarzem kulturalnym sprawiają, że Gmina Puławy jest chętnie wybierana jako miejsce zamieszkania. Potwierdza to stale rosnąca liczba mieszkańców, która w sierpniu 2017 r. przekroczyła 12 000.

Samorząd gminy prowadzi konsekwentne działania zmierzające do tworzenia w gminie jak najlepszych warunków do zamieszkania, nauki i pracy oraz efektywnego wykorzystania w tym celu środków zewnętrznych. Działalność ta jest wysoko oceniana w gremiach regionalnych i ogólnopolskich konkursów i plebiscytów, czego potwierdzeniem są osiągane sukcesy, w tym m.in.:

- Tytuł „Samorządowy Lider Edukacji 2017” w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządów Województw (09.12.2017),

- XV miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017 (08.12.2017),

- Wyróżnienie „Inwestor na Medal” w 18. edycji ogólnopolskiego konkursu Budowniczy Polskiego Sportu (25.10.2017),

- Wyróżnienie w VI edycji Rankingu ZNP „Samorząd Przyjazny Oświacie i jej Pracownikom” (2015),

- Znak jakości „Przyjazny Urząd” przyznany Urzędowi Gminy Puławy w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd” (2015).

Na przestrzeni ostatnich lat, na terenie gminy zrealizowanych zostało wiele kluczowych inwestycji i projektów, przy czym znaczna część z nich z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Do najważniejszych z nich należą:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołębiu

W ramach zadania zrealizowano gruntową przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody, w tym budowę nowego budynku hydroforni, montaż zestawu: filtracji, aeracji, dmuchaw, hydroforowego i pompy tłocznej oraz szereg innych robót sanitarnych i elektrycznych.

Wartość inwestycji: 1 519 365,31 zł (budżet gminy)

Przebudowa drogi powiatowej Bronowice - Dobrosławów - dawna DK12

W ramach inwestycji zrealizowanej wspólnie przez Gminę Puławy i Powiat Puławski, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o długości 5 946,2 m.

Wartość inwestycji: 2 823 678,87 zł

Dotacja z budżetu gminy dla Powiatu Puławskiego: 720 083,34 zł
Dotacja z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”: 1 411 839 zł

Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich w Górze Puławskiej z montażem sygnalizacji świetlnej

W ramach inwestycji zrealizowanej wspólnie przez Gminę Puławy i Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Radomskiej, Janowieckiej i Kozienickiej w Górze Puławskiej, w tym zamontowano sygnalizację świetlną.

Wartość inwestycji: 937 426,67 zł

Dotacja z budżetu gminy dla Województwa Lubelskiego: 283 788,59 zł oraz dokumentacja projektowa o wartości ok. 80 000,00 zł

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Projekt partnerski realizowany na obszarze 101 gmin w całej Polsce, zakłada objęcie wsparciem szkoleniowym w zakresie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych) 300 mieszkańców Gminy Puławy. Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 15 993 550,30 zł

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: 14 582 945,80 zł Szacunkowa wartość wsparcia dla gminy: 255 000 zł

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Projekt partnerski w ramach którego zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.340 4X4 BB na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Puławskiej.

Koszt zakupu pojazdu: 760 755 zł Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020: 442 190,37 zł

Gimnazjaliści na start

Projekt zakłada podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W ramach projektu wszystkie gimnazja w Gminie Puławy zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni ICT oraz matematyczno-przyrodniczych.

Wartość projektu: 1 408 724,40 zł

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 1 336 974,40 zł

Nauka kluczem do sukcesu

Projekt zakłada min. organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce) oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Do

każdej ze szkół uczestniczących w projekcie zakupione zostanie wyposażenie do pracowni informatycznej, a także zestawy pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć.

Wartość projektu: 1 970 701,20 zł

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 1 675 096,02 zł

Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy cz. 1

Projekt zakłada montaż instalacji kolektorów solarnych na nieruchomościach mieszkalnych w Gminie Puławy.

Wartość projektu: 5 355 035,61 zł

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 3 806 116,56 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej

W wyniku realizacji inwestycji powierzchnia zabudowy zwiększyła się ponad trzykrotnie, z 802,15 m2 do 2 876,80 m2. Kubatura obiektu, która przed rozbudową wynosiła 6 778,96 m3, obecnie liczy 24 069,12 m3. W nowo wybudowanej części znalazło się m.in. 11 pomieszczeń dydaktycznych, pomieszczenia gospodarcze, szatniowe i sanitarne, pokoje dla dyrekcji i nauczycieli, biblioteka i czytelnia szkolna oraz pomieszczenia nowej siedziby biblioteki gminnej. W ramach rozbudowy szkoły powstała hala widowiskowo-sportowa, posiadająca plac do gry o wymiarach 15x28 m, dający możliwość gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Widownia liczy 247 miejsc siedzących.

Wartość inwestycji: 9 298 099,76 zł Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 2 000 000,00 zł Zakup mebli, wyposażenia i sprzętu sportowego: 415 952,42 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej: 160 000,00 zł

Gmina Puławy dla Seniorów

Projekt zakłada objęcie kompleksowym wsparciem 30 mieszkańców gminy, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług społecznych, m.in. opiekuńczych, medycznych, gospodarczych, prawnych oraz działania integracyjne w ramach dwóch „Klubów Seniora”. Projekt będzie realizowany do końca 2019 r.

Wartość projektu: 793 560 zł

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 674 526 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 79 356 zł

Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych w Gminie Puławy

Projekt będzie obejmował wdrożenie nowych narzędzi, ułatwiających mieszkańcom kontakt z gminą i załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu, w także m.in. modernizację sieci teleinformatycznej urzędu i wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Wartość projektu: 454 660 zł
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020: 386 461 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu

W wyniku realizacji inwestycji, powierzchnia użytkowa obiektu wzrosła ponad trzykrotnie, z 1 018,92 m2 do 3 229,00 m2. Kubatura przed rozbudową wynosiła 2 873,00 m3, zaś obecnie 13 321,00 m3. W nowej części budynku wybudowano m.in. 5 nowych sal lekcyjnych, pomieszczenia gospodarcze, szatniowe i sanitarne, pokoje dla dyrekcji i nauczycieli, bibliotekę szkolną wraz z czytelnią. Przy budynku szkoły powstała hala widowiskowo-sportowa z placem do gry o wymiarach 15 x 28 m oraz widownią z 215 miejscami siedzącymi. Na zapleczu sali umiejscowiono magazynek sprzętu sportowego, scenę oraz przebieralnię.

Wartość inwestycji: 6 909 580,00 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 801 200,00 zł

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy

Projekt zakłada wymianę 1014 wodomierzy w miejscowościach Borowa, Borowina, Gołąb, Matygi, Skoki oraz Wólka Gołębska na urządzenia ultradźwiękowe przystosowane do odczytu radiowego wraz z zainstalowaniem systemu ich zdalnego odczytu.

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020: 290 778,82 zł

Wizytówką i sztandarowym produktem gminy są truskawki, których pierwsze uprawy na tym terenie pojawiły się ponad 100 lat temu. Z uwagi na wieloletnią tradycję oraz wyjątkowe walory smakowe, 22 lutego 2016 r. owoc został zarejestrowany na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Począwszy od 2011 r. w Gminie Puławy odbywa się Święto Truskawki z mnóstwem rodzinnych atrakcji i truskawkowych specjałów. W bieżącym roku odbędzie się już 8. edycja wydarzenia, zaplanowana na 1 lipca. Muzyczną niespodzianką wieczoru będzie koncert zespołu „Masters”.

Kalendarz kulturalny Gminy Puławy wypełnia także szereg mniejszych wydarzeń, organizowanych przez placówki oświatowe, organizacje społeczne czy parafie. Wiele z nich posiada już wieloletnią tradycję jak m.in. Dni Kultury Chrześcijańskiej czy Europejskie Dni Dziedzictwa.

Samorząd gminy podejmuje działania mające na celu sprawną i otwartą komunikację z mieszkańcami. Obok witryny internetowej, urząd gminy prowadzi także stronę na Facebooku i Instagramie. Do dyspozycji mieszkańców jest również system powiadamiania SMS, internetowy system informacji przestrzennej, a dla turystów także przewodnik multimedialny.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie