reklama

Kto płaci abonament rtv, kto skorzysta z nowej ulgi

Beata SypułaZaktualizowano 
Nowelizacja ustawy abonamentowej sprawi, że liczba osób niepłacących w Polsce za korzystanie z radia lub telewizora wzrośnie do 4,5 miliona

Przed dwoma tygodniami Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wejdzie w życie nowelizacja ustawy abonamentowej, zgodnie z którą opłat za radio i telewizję nie będą musieli wnosić emeryci i trwale niezdolni do pracy renciści, a także m.in. bezrobotni, uprawnieni do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych. Czytelnicy, którzy mają nadzieję skorzystać na nowelizacji, pytają: czy już mogą nie płacić? Wyjaśniamy najważniejsze wątpliwości.

Co orzekł TK?

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada br., krąg osób uprawnionych do wolności od abonamentu radiowo-telewizyjnego wzrośnie w przyszłym roku do 4,5 miliona osób.

Przypomnijmy: na początku 2009 r. Sejm przyjął ustawę likwidującą abonament, jednak została ona skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Także rzecznik praw obywatelskich skierował wniosek do TK, zwracając uwagę na to, że opłata nie jest powszechna, bo brak dobrych instrumentów jej pobierania, więc zaprzecza to zasadzie "równości ponoszenia ciężarów państwowych".

Dwa tygodnie temu TK wydał werdykt dotyczący wniosku prezydenta. Uznał, że nowelizacja ustawy abonamentowej wejdzie w życie, ale bez niektórych poprawek Senatu. To zaś oznacza, że ustawą znów musi się zająć parlament: poprawić ją, przeprowadzić trzy czytania w Sejmie, skierować do Senatu i do prezydenta. Dopiero po tej procedurze, zgodnie z wyrokiem TK, abonamentu nie będą musieli płacić - prócz dotychczas zwolnionych - także:

* emeryci, którzy ukończyli 60 lat i których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1.540 złotych,

* renciści,

* bezrobotni,

* osoby korzystające z pomocy społecznej.

Kto już nie płaci

Na mocy poprzednio obowiązujących przepisów, zwolnione z płacenia abonamentu rtv są następujące osoby, wobec których zapadło orzeczenie:

* o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

* o znacznym stopniu niepełno-sprawności, co trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

* którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

* otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,

* ukończyły 75 lat,

* niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu mierzone na częstotliwości 2.000 Hz (herców) o natężeniu od 80 decybeli,

* niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

Uwaga!

Wymienione osoby mogą korzystać ze zwolnienia od opłat abonamentowych pod warunkiem, że nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwie-ma osobami, które ukończyły 26. rok życia i nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.

Ponadto zwolnieni z opłat są:

* inwalidzi wojenni i wojskowi,

* kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

* członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

* osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem m.in. w obozach pracy czy koncentracyjnych,

* członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa wojskowego czy wojennego,

* osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów (wskutek inwalidztwa w związku z zatrudnieniem w ramach zastępczej służby wojskowej i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych).

Ważne!

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od op-łat i złożono stosowne oświadczenie w placówce pocztowej.

Ile trzeba płacić

Wysokość opłat abonamentowych w 2009 i w 2010 roku będzie taka sama. Zgodnie z rozporządzeniami KRRiT wynosi:

* za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,30 zł - za jeden miesiąc,

* za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 17 zł - za jeden miesiąc.

Pamiętaj!

Taniej wychodzi wtedy, gdy zapłacimy z góry za dłuższy okres.

Oto wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - po uwzględnieniu zniżek z tytułu opłat za czas dłuższy niż jeden miesiąc:

1. za używanie odbiornika radiofonicznego:

* 10,40 zł - za dwa miesiące,

* 15,40 zł - za trzy miesiące,

* 30,40 zł - za sześć miesięcy,

* 58,20 zł - za rok,

2. za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

* 33,20 zł - za dwa miesiące,

* 49,30 zł - za trzy miesiące,

* 97,50 zł - za sześć miesięcy,

* 186,70 zł - za rok.

Opłata "z góry"

Placówki Poczty Polskiej zostały zobowiązane do przyjmowania opłaty abonamentowej "z góry" za wybraną liczbę miesięcy w sposób najbardziej korzystny dla abonenta, czyli w wysokości uwzględniającej najwyższą kwotę ulgi. Opłata "z góry" za wybraną liczbę miesięcy może być wyłącznie sumą opłat ulgowych za 2, 3 i 6 miesięcy.

Kwota opłaty "z góry" wyliczana jest w następujący sposób :

* za kolejne 4 miesiące - opłata będąca sumą dwóch ulgowych opłat za 2 miesiące - czyli 66,40 zł (a za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego - 20,80 zł),

* za kolejnych 5 miesięcy - opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 3 miesiące i jednej ulgowej opłaty za 2 miesiące - czyli 82,50 zł (a za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego - 25,80 zł),

* za kolejnych 7 miesięcy - opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 3 miesiące i dwóch ulgowych opłat za 2 miesiące - czyli 115,70 zł (a za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego - 36,20 zł),

* za kolejnych 8 miesięcy - opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy i jednej ulgowej opłaty za 2 miesiące - czyli 130,70 zł (a za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego - 40,80 zł),

* za kolejnych 9 miesięcy - opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy i jednej ulgowej opłaty za 3 miesiące - czyli 146,80 zł (a za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego - 45,80 zł),

* za kolejnych 10 miesięcy - opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy i dwóch ulgowych opłat za 2 miesiące - czyli 163,90 zł (a za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego - 51,20 zł),

* za kolejnych 11 miesięcy - opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy, jednej ulgowej opłaty za 3 miesiące i jednej ulgowej opłaty za 2 miesiące - czyli 180 zł (a za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego - 56,20 zł).

Pamiętaj!

Opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Razem, osobno

Osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność - niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - wnoszą jedną opłatę abonamentową.

Uwaga!

Taką grupą - płacącą tylko raz - mogą być zarówno członkowie małej rodziny (składającej się z dwóch pokoleń: rodziców i dzieci), jak i dużej (złożonej z trzech pokoleń oraz braci i sióstr rodziców), a także osoby do rodziny nie należące. Wspólne gospodarstwo domowe może bowiem prowadzić grupa przyjaciół, bliscy i dalecy krewni oraz powinowaci.

Przykład:

Abonent ma w mieszkaniu dwa telewizory, radio oraz wieżę stereofoniczną, w samochodzie - radio, zaś w domu letniskowym - radiomagnetofon. Mimo to powinien wnosić tylko jedną opłatę radiowo-telewizyjną, czyli 17 zł miesięcznie.

Pamiętaj!

Odrębną opłatę abonamentową wnosi się za odbiorniki znajdujące się w pomieszczeniu o charakterze handlowym, usługowym czy produkcyjnym - mieszczącym się poza lokalem mieszkalnym.

Uwaga!

Osoba fizyczna posiadająca dwa lokale mieszkalne (lub więcej) , w których znajdują się odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne (bez względu na liczbę używanych odbiorników) wnosi jedną opłatę abonamentową.

Kiedy płacić

Obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego, natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w urzędzie pocztowym.

Przykład:

Abonent zakupił odbiornik telewizyjny 10 stycznia 2009 roku. Powinien go zarejestrować w urzędzie pocztowym do dnia 24 stycznia 2009 r., a od 1 lutego 2009 roku wnosić opłatę abonamentową za jego używanie.

Ważne!

Mieszkańcy domów studenckich używający prywatnych odbiorników, radiowych lub telewizyjnych są zobowiązani do ich rejestracji i wnoszenia opłat abonamentowych.

Uwaga! kontrola

Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi Poczta Polska.

Kontroler - przed wejściem do lokalu abonenta - powinien przedstawić cel swojej wizyty, okazać upoważnienie podpisane przez kierownika jednostki Poczty Polskiej i legitymację służbową, a także - na żądanie kontrolowanego - dodatkowo okazać dowód osobisty. Upoważnienie jest ważne tylko przez rok, z możliwością jego przedłużenia na lata następne.

Kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników mogą być prowadzone w godzinach 8-20.

Za co właściwie jest ten haracz?

Opłaty abonamentowe są pobierane za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Uwaga! Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej lub z satelitarnych platform cyfrowych.

* Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.

* Charakteru odbiornika nie mają: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, czyli urządzenia pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

* Odbiornikami radiofonicznymi lub telewizyjnymi są: telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon, wieża stereo z radiem.

Ważne! Charakteru odbiornika nie mają natomiast urządzenia wielofunkcyjne takie jak: komputery, telefony komórkowe itp., ponieważ ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych.

* Miliony zwolnionych i samowolnie niepłacących

Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że na około 14-14,5 milionów gospodarstw domowych w Polsce - zarejestrowało odbiorniki blisko 7 mln 65 tys. gospodarstw.

Prawie 2 mln gospodarstw już jest zwolnionych z opłacania abonamentu, a więcej niż 3 mln spośród owych zarejestrowanych, zalega z opłatami (dane z czerwca 2009 roku).

Wiesław Łagodziński, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego, ocenia, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego łącznie w Polsce zostanie zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego ok. 4,5 mln osób.

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

m
m

bo wg ustawy płaci się za posiadania odbiornika-a ja już za to zapłaciłem w sklepie :P

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3