Niedziele handlowe 2018. Gdzie dziś w niedzielę 22 lipca zrobisz zakupy i do której

Michał Sierek/AIP
Aneta Żurek / Polska Press
Zakupy w niedzielę 22 lipca? Zapomnij o dużych zakupach dzisiaj - zakaz handlu pod groźbą kary, kontrole Państwowej Inspekcji Handlowej. Ale i tak nikt nie będzie ryzykował. Pozostają więc małe sklepiki prowadzone przez właścicieli, na stacjach benzynowych - i inne. Nim po kolejnych "zakazanych" niedzielach poznasz ich topografię w miejscy zamieszkania, najpierw sprawdź, gdzie szukać otwartych sklepów w niedzielę 8 lipca, bo ustawa pozwala tam na handel także w "zakazane" niedziele.

Uwaga, w niedzielę, 22.07.2018 obowiązuje zakaz handlu. Duże sklepy i galerie będą zamknięte.
W niedzielę, 22 lipca zamknięte będą duże sklepy - w ten dzień obowiązuje bowiem zakaz handlu. W artykule znajdziecie godziny otwarcia sklepów w sobotę. Piszemy również o tym, gdzie będzie można zrobić zakupy w niedzielę (lista sklepów, których nie obwiązuje zakaz handlu w niedzielę)

Tak wypadają niedziele handlowe w lipcu 2018
• 1 kipca 2018 - niedziela handlowa
• 8 lipca 2018 - niedziela z zakazem handlu
• 15 lipca 2018 - niedziela z zakazem handlu
• 22 lipca 2018 - niedziela z zakazem handlu
• 29 lipca 2018 - niedziela handlowa

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami dotyczącymi budżetu domowego. Naprawdę warto!

W myśl ustawy, powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele bez handlu i święta jest zakazane. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca. Dotyczy również prowadzenia handlu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Kto złamie zakaz podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Wybierasz się nad Bałtyk? Musisz spodziewać się, że plaża zostanie nieoczekiwanie zamknięta. Kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły!

Planujesz podróż samolotem w drugiej połowie lipca? Szykują się strajki i odwołane loty zwłaszcza do i z Hiszpanii oraz Portugalii, ale nie tylko. Kliknij w ten tekst, a poznasz szczegóły!

Zakupy w niedzielę 22 lipca

Żabka i FreshMarket - jak otwarte 22 lipca 2018
Decyzja zależy od ajentów sklepów.

Biedronka jak otwarta 22 lipca 2018
W niedzielę 22 lipca i pozostałe dni z zakazem handlu Biedronka będzie zamknięta. Wyjątkiem są te Biedronki, które znajdują się na dworcach.

Lidl jak otwarty 22 lipca 2018
W niedzielę 22 lipca i pozostałe dni z zakazem handlu Lidl będzie zamknięty.

Tesco jak otwarte 22 lipca 2018
W niedzielę 22 lipca i pozostałe dni z zakazem handlu Tesco będzie zamknięte.

Auchan jak otwarty 22 lipca 2018
W niedzielę 22 lipca i pozostałe dni z zakazem handlu Auchan będzie zamknięty.

Carrefour jak otwarty 15 lipca 2018
W niedzielę 15 lipca i pozostałe dni z zakazem handlu Carrefour będzie zamknięty.

Netto jak otwarty22 lipca
W niedzielę 22 lipca podobnie jak w pozostałe dni z zakazem handlu NETTO będzie zamknięte.

Piotr i Paweł jak otwarty 22 lipca
W niedzielę 22 lipca podobnie jak w pozostałe dni z zakazem handlu PIOTR I PAWEŁ będzie zamknięty.

Jakie czynności należy traktować jako bezpośrednio związane z handlem (art. 3 pkt 3 ustawy)?

Za czynności bezpośrednio związane z handlem można by uznać czynności wykonywane w placówce handlowej, niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży (w szczególności przyjmowanie i realizacja zamówień, ekspozycja towaru, brakowanie, usuwanie produktów wadliwych lub przeterminowanych, pakowanie)oraz jej realizacji (np. gdy faktyczne wydanie towaru następuje w terminie późniejszym niż transakcja), a także wszelkie czynności związane z przygotowaniem placówki handlowej do handlu (np. przygotowanie kas, rozdział gotówki, odprawy pracowników), jak również czynności związane z zakończeniem handlu w danym dniu i zamknięciem placówki (np. przeliczenie i rozliczenie utargu, sprawdzenie zabezpieczeń, włączenie alarmu).

Do czynności bezpośrednio związanych z handlem, nie można zaliczyć np:
- ochrony obiektu,
- sprzątania obiektu przez ekipę sprzątającą,
- prac konserwatorskich i serwisowych związanych z obsługą sprzętu,
Za obejście ustawy należałoby uznać powierzanie powyższych czynności w ramach dodatkowych obowiązków pracownikom lub zatrudnionym wykonującym w placówce handlowej od poniedziałku do soboty handel lub inne czynności związane z handlem.

USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta
Art. 5. W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– są zakazane.

Zakupy każdą niedzielę

Art. 6. 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:
1) na stacjach paliw płynnych;
2) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
3) w aptekach i punktach aptecznych;
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14) w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
15) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
16) w strefach wolnocłowych;
17) w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
18) na terenie jednostek penitencjarnych;
19) w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
20) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
21) w przypadku handlu towarami z automatów;
22) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);
23) w hurtowniach farmaceutycznych;
24) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
25) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
26) w zakładach pogrzebowych;
27) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
28) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
29) w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
30) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
31) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
32) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.
2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 29 i 30, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek, którego zakaz handlu nie obowiązuje, może w niedziele i święta korzystać z pomocy członków rodziny?
Korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.

Czy wyłączenie spod zakazu placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek obejmuje tylko takie przypadki, w których przedsiębiorca stale prowadzi handel wyłącznie osobiście czy też dotyczy także sytuacji, w których – co do zasady – handel realizowany jest przez pracowników lub zatrudnionych, a jedynie w dni objęte zakazem przez przedsiębiorcę?
Wyłączeniem z art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy są objęci przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, którzy w niedziele i święta nie korzystają z pracy pracowników lub zatrudnionych i w te dni wyłącznie osobiście prowadzą handel. W pozostałe dni – nieobjęte zakazem handlu – handel może być realizowany przez pracowników lub zatrudnionych

Jakie przesłanki należy uznać za decydujące dla uznania, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi handel we własnym imieniu i na własny rachunek? Czy dopuszczalny będzie handel przez jednego ze wspólników spółki cywilnej lub franczyzobiorcę.
Objęcie wyłączeniem z art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy wspólników spółki cywilnej będzie możliwe, przy założeniu, że osoby te będą prowadzić handel osobiście, bez pomocy pracowników lub zatrudnionych. Jednocześnie, ponieważ wspólnik spółki cywilnej nie jest ani pracownikiem ani zatrudnionym, kwestia ta pozostaje poza zakresem kompetencji PIP.

Franczyzobiorca zgodnie z przeważającą opinią działa we własnym imieniu i na własny rachunek, a łącząca go umowa franczyzy z franczyzodawcą jest jedynie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem jeżeli franczyzobiorca zatrudniający pracowników lub zatrudnionych, chce otworzyć swój sklep w niedzielę lub święto, to jest to możliwe pod warunkiem prowadzenia przez niego handlu wyłącznie osobiście.

Przepisy karne

Art. 10. 1. Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu.
Art. 11. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 10, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.).

Do której godziny były otwarte sklepy w sobotę, 21 lipca 2018? Sprawdź godziny otwarcia sklepów w soboty: Biedronka, Lidl, Auchan, Tesco, Żabka.

Do której godziny będą otwarte sklepy w sobotę, 21 lipca 2018

Lidl, godziny otwarcia - sobota
Sklepy sieci Lidl w soboty pracują od godziny 7.00 do godziny 22.00.
Biedronka, godziny otwarcia - sobota
Sklepy sieci Biedronka w niedzielę, 22 lipca będą zamknięte. Sklepy Biedronka w soboty są otwarte od godziny 07.00 do 22.00. Godziny otwarcia sklepów mają charakter orientacyjny. Informacja o bieżących godzinach otwarcia znajduje się w poszczególnych sklepach. W przypadku sklepów czynnych całą dobę, mogą wystąpić przerwy techniczne w godzinach nocnych lub porannych trwające około 30 minut.
Żabka, godziny otwarcia
Sklepy Żabka są otwarte od godziny 6.00 do godziny 23.00. Żabki działają na zasadzie franczyzy. Decyzję o otwarciu w niedzielę podejmuje właściciel.
Auchan, godziny otwarcia - sobota
Auchan czynny jest w godzinach 7:00-22:00.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Niedziele handlowe 2018. Gdzie dziś w niedzielę 22 lipca zrobisz zakupy i do której - Głos Pomorza

Komentarze 29

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
2018-07-15T09:13:41 02:00, jan:

W niedzielę zakupy

Brawo ty

G
Gość
2018-07-15T11:29:52 02:00, iufiufgg:

Obrzydliwe te niedziele z zakazem handlu. Ma wstręt do nich i stresuję się już dwa dni wcześniej. W niedzielę zwykle kupowałam dla dzieciaka produkty na śniadanie do szkoły w poniedziałek, czy coś co jest potrzebne a teraz psują mi sobotę, bo muszę tego wcześniej dopilnować.

To zapraszam w niedziele do pracy bo pewno masz wolne weekendy i co jeszcze ci źle a co dziecko stare w poniedziałek do szkoły jedzenie dostanie weź się zlituj.......

C
Czytelnik
No i jeszcze w tygodniu pn. do pt. alkohol od 13-tej, bułki do 10-tej, chleb do 11-tej, gazety i książki od 16-tej do 20-tej itd.,itp. Fajnie by było. Powrót do młodych lat! A jeszcze kartki na papierosy, mięso i buty! Realizacja też w określonych godzinach. Zapisać w kalendarz i można wyłączyć myślenie. Cudowny relaks!
G
Gość

I dlaczego bronicie tego Pisu, to banda komunistów. W demokratycznym państwie powinno byc przeprowadzone referendum czy społeczeństwo chce takiego rozwiązania czy nie. A ci wprowadzaja sobie ustawy jakie im sie podobaja bez pytania kogolwiek o zdanie

g
gosc

Najwiekszym plusem tego zakazu jest spokój i cisza na ulicach przynajmniej jeden dzien w tygodniu bez dziesiątkow tysiecy przyjezdnych.

g
gosc
W dniu 15.07.2018 o 07:48, Krzyś napisał:

Ch.u.j.o.m i ciągodrutom z nowin24 nie przeszkadza że w Niemczech tez zakazana niedziela, a w Izraelu sobota. Szmaciarze bolszewickie.

 

Czego nie usuwacie wpisów patologii przeciez to normalni ludzie czytaja a tu taki rynsztok,chlew.

I
Ixi
Szmatławiec!!
i
iufiufgg

Obrzydliwe te niedziele z zakazem handlu. Ma wstręt do nich i stresuję się już dwa dni wcześniej. W niedzielę zwykle kupowałam dla dzieciaka produkty na śniadanie do szkoły w poniedziałek, czy coś co jest potrzebne a teraz psują mi sobotę, bo muszę tego wcześniej dopilnować.

 

Ogólnie, mamy teraz skrobidupstwo i syf jak w głębokim PRL-u...

K
Krzyś

Ch.u.j.o.m i ciągodrutom z nowin24 nie przeszkadza że w Niemczech tez zakazana niedziela, a w Izraelu sobota. Szmaciarze bolszewickie.

h
hhhh

do kościoła i na tace czarnym nierobom :P :P :P :P :P

I
Idiot
No właśnie, dobrze, że to wszystko w końcu ustalone, wcześniej człowiek nigdy nie wiedział co zrobić, wszystko było można... A teraz już jasne, kiedy kupować, kiedy nie kupować... Ale problem inny jest, otóż dobrze byłoby ustalić kiedy przeciętny obywatel może zrobić kupę w domu, a kiedy po za domem itd... No wiecie... Ustalcie to!
j
jan

W niedzielę zakupy

robią głównie przygłupy

G
Gosia

22 lipca to  d*** a nie niedziela handlowa. 

Szkoda, że ktoś komuś płaci za pisanie takich bzdur. Nie dość, że błędy w pisowni to i w rzetelności artykułu. Handlowa niedziela jest 29 lipca a nie 22 . 

G
Gość

22 lipca to  dupa a nie niedziela handlowa. 

Szkoda, że ktoś komuś płaci za pisanie takich bzdur. Nie dość, że błędy w pisowni to i w rzetelności artykułu. Handlowa niedziela jest 29 lipca a nie 22 . 

B
Brzeszczot

Polaku Katoliku pamiętaj abyś dzień święty święcił, a nie biegał po sklepach. Funkcyjni i dyspozycyjni pracownicy niepolskich propagandowych mediów o partyjnej (pisząc "partia" myślę "zbrodniarz lenin") naganiają do odwiedzania sklepów w niedzielę, to wcale nie znaczy, że my Prawdziwi Polacy Katolicy Patrioci mamy ich słuchać.

Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie