Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy

Artykuł sponsorowany

O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Puławy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze osiedla "Górna Kolejowa"

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z dnia 07 listopada 2008r. z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/125/11 Rady Miasta Puławy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze osiedla "Górna - Kolejowa".

Zmiana planu obejmuje:
- teren położony u zbiegu ulic Włodzimierza Zinkiewicza i Stanisława Jakubickiego oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem "5U/ZP" (usługi publiczne, nieuciążliwe usługi komercyjne, zieleń urządzona) w zakresie zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Projekt zmiany ww. planu miejscowego dostępny będzie w dniach od 22.06.2012 do 12.07.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puławy, przy ul. Lubelskiej 5, 24 100 Puławy w pok. 221, w godz. 8.00 — 15.30 oraz na stronie internetowej: www.um.pulawy.pl w zakładce "planowanie przestrzenne".

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.07.2012 r. o godz. 14.00 w sali nr 7 (parter) Urzędu Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5, 24-100 Puławy.

Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Puławy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2012 r.

Prezydent Miasta Puławy
/-/ mgr inż. Janusz Grobel

Wideo

Dodaj ogłoszenie