Ogłoszenie Wójta Gminy Łaziska

ds
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łaziska uchwały Nr IX/61/2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska.

Zakres opracowania obejmował będzie działki o nr ewidencyjnych 1/1 i 2/2 położone w miejscowości Kępa Gostecka wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną i dotyczy wprowadzenia terenów poboru mas ziemnych dla potrzeb rozbudowy wału przeciwpowodziowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Łaziskach, 24-335 Łaziska 76, w terminie do dnia 23 marca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt Gminy Łaziska

Wideo

Dodaj ogłoszenie