Menu Region

Kurier Lubelski

Regulamin plebiscytu

Top Mendedżer 2016

Regulamin Plebiscytu
„TOP MENEDŻER 2016”

Art. 1. ORGANIZATOR

Plebiscyt „Top Menedżer 2016” (zwany dalej „Plebiscytem”) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca dziennika „Polska. Kurier Lubelski”, POLSKA PRESS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział Kurier Lubelski w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20 002 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, kapitał zakładowy 41.503.000 PLN.


Art. 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć Czytelnicy dziennika „Polska. Kurier Lubelski”, którzy:
a. oddadzą głos w Plebiscycie
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Osoby biorące udział w Plebiscycie (uczestnicy Plebiscytu i osoby głosujące w Plebiscycie) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych bezpośrednio z przeprowadzeniem Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie www.kurierlubelski.pl.
5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania.
6. Osoby biorące udział w Plebiscycie wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć, imienia, nazwiska i adresu a także numeru telefonu.
7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, działającą jako administrator danych osobowych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu.
8. Branie udziału w Plebiscycie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Plebiscycie.
9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu będzie czuwała Kapituła Plebiscytu (dalej zwana „Kapitułą”) powołana przez Organizatora, złożona z przedstawicieli „Polska. Kurier Lubelski”.


Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 17 października 2016 roku do 28
października 2016 roku.
2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w dniu 9 listopada 2016 roku w Hotelu Alter podczas gali. Następnie wyniki Plebiscytu ukażą się w dodatku „Top Menadżer 2016” w dniu 9 listopada 2016 roku.


Art. 4. ZASADY PLEBISCYTU

1. Celem Plebiscytu jest wybór najlepszego Top Menadżera Województwa Lubelskiego 2016 roku.
2. Składanie zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie dokonuje Organizator Konkursu.
3. Zgłoszenie wraz ze zdjęciem oraz pełnym opisem zostanie opublikowane na stronie serwisu www „Polska. Kurier Lubelski”.
4. Każdej fotografii zostanie przydzielony numer porządkowy. Fotografie wraz z przyporządkowanym numerem będą przedstawione na łamach dziennika „Polska. Kurier Lubelski” w okresie trwania Plebiscytu.

Art. 5. GŁOSOWANIE

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Polska. Kurier Lubelski” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 17 października 2016 roku od godz. 12.00 do 28 października 2015 roku do godz. 15.00 na następujących warunkach:
a. głosowanie oraz zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując [TOP…] po kropce wpisując numer wybranej kandydatury, koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT;
b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania.
c. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę,
d. uczestnik Plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów,
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
f. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
g. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo, świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. Głosowanie odbywać się będzie również za pomocą kuponów drukowanych w Dzienniku „Polska. Kurier Lubelski” w dniach od 17 października 2016 roku do 28 października 2016 roku. Wypełniony kupon, głosujący może dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: „Kurier Lubelski”, ul. Krakowskie Przedmieście 10, 20-002 Lublin do 28 października 2016 roku, do godz. 12.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina dostarczenia kuponów do redakcji dziennika. Jeden prawidłowo wypełniony i dostarczony w terminie kupon oznacza oddanie 2 głosy na wskazaną osobę. Organizator zastrzega prawo weryfikacji kuponów.


Art. 6. KAPITUŁA KONKURSU

1. Kapitułę Konkursu powołuje Organizator. W skład Kapituły Konkursu wchodzą osoby zaufania publicznego, specjaliści z dziedziny ekonomii i dziedzin pokrewnych, przedstawiciele mediów.
2. Powołanie Kapituły Konkursu przez Organizatora będzie miało miejsce 17 a 27 października 2016 roku w momencie rozpoczęcia Plebiscytu.
3. W terminie do 27 października 2016 roku, Kapituła Konkursu dokona wyboru zwycięskiej kandydatury, która otrzyma tytuł-wyróżnienie „Top Menadżer 2016”. Kapituła zweryfikuje również wyniki głosowania SMS-owego czytelników i internautów, w celu wyłonienia pierwszego miejsca.
4. Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

Art. 7. NAGRODY

1. Kandydatura, która otrzyma największą ilość głosów, otrzyma tytuł „Top Menadżer 2016” oraz nagrodę – statuetkę.
2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w dodatku „Top Menadżer 2016” w dniu 9 listopada 2016 roku.
3. Wręczenie nagród odbędzie się 9 listopada 2016 roku, o godz. 18.00 w Hotelu Alter, ul. Grodzka 30, Lublin. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4. Nagroda będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Art. 8. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem oraz otrzymanych nagród należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem siedziby Organizatora w Lublinie - bezpośrednio lub listem poleconym.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Kurier Lubelski w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20 002 Lublin, moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Plebiscytem „Top Menedżer 2016” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Plebiscytu i wyrażam zgodę na jego treść.”.
3. Kapituła Plebiscytu będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


Art. 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, Oddział Kurier Lubelski w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20 002 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polska Press Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polska Press Sp. z o.o. adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w Plebiscycie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Art. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.kurierlubelski.pl.
2. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach z witryną www.kurierlubelski.pl.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy wysyłają SMSy. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja wysyłki nagrody, w tym w szczególności firmy kurierskiej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Plebiscytu.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Plebiscytu.