MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin konkursu „30 lat minęło” zwanego dalej „Konkursem”

DM

Regulamin konkursu „30 lat minęło”
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „30 lat minęło”.
2.Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwanym dalej Organizatorem
3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Lublinie i będzie prowadzony na łamach „Kuriera Lubelskiego”, nazwanej dalej „Gazetą". Konkurs prowadzony będzie również na stronie serwisu www.kurierlubelski.pl (nazywanego dalej „Serwisem”) we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, zwanym dalej „Partnerem”.
4.Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wyborem zwycięzców, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20.03.2020 r. do 30.04.2020 r.
6.Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.kurierlubelski.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.Uczestnikami w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora i Partnera, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.Udział w Konkursie wymaga:
a.Wypełnienia formularza zamieszczonego na Stronie Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
1) Imię i nazwisko
2) Numer telefonu.
b.Rozwiązania w terminie od 20.03.2020 r. od godziny 12:00 do 30.04.2020 r. do godziny 23:59:59 zadania konkursowego, które polega na przesłaniu swojego zdjęcia zrobionego na terenie Lublina w roku 1990 wraz z opisem gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach fotografia została wykonana.
c.Zaakceptowania niniejszego regulaminu w sposób określony w Serwisie i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w ust.2a niniejszego artykułu, w sposób określony w Serwisie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
3.Uczestnik gwarantuje, że na fotografii przesłanej w ramach zgłoszenia do Konkursu widoczny jest wizerunek wyłącznie zgłaszającego się Uczestnika i jednocześnie udziela Organizatorowi zgody , do nieodpłatnego korzystania ze swojego wizerunku przez Organizatora Konkursu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i pokryje Organizatorowi Konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Uczestnik gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
4.Uczestnik dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Konkursu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Konkursu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
5.Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia kandydatury z udziału w Konkursie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu.

1.Odpowiedzi na zadanie wskazane w Art. 2 ust. 2b należy przesłać za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.
2.Zwycięzcą Konkursu zostają autorzy trzydziestu najciekawszych zgłoszeń, wyłonionych przez Komisję.
3.Obrady Komisji odbędą się w terminie 04-06.05.2020 r.
4.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Serwisie w dniu 07.05.2020 r.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu.

1.Każdy ze zwycięzców Konkursu, w terminie najpóźniej do 07.05.2020 r. zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość SMS przesłaną na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.
2.Podsumowanie Konkursu ukaże się w dniu 16.06.2020 r. w Serwisie.

Art.5 Nagrody w Konkursie

1.Nagrodą w konkursie jest prezentacja najciekawszych trzydziestu zdjęć na wystawie zorganizowanej na Placu Litewskim w Lublinie pn. "30 lat minęło - Lublin kiedyś i dziś", która odbędzie się w dniach od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
2.Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
3.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestników.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: „Kurier Lubelski” ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin, z dopiskiem „Konkurs 30 lat minęło - reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „30 lat minęło?”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408;

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkurs pod nazwą „30 lat minęło?” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania danych Twoich, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

a)nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

b)inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;

c)organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich przysługuje Tobie szereg uprawnień.
Te prawa to:

a)prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych swoich oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Twoich lub ewentualnie w celach marketingu bezpośredniego;

c)prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d)prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

e)jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Twoich lub ewentualnie, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

a)droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

b)zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7.PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

od 7 lat
Wideo

Temat aborcji wraca do Sejmu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski