Regulamin Konkursu pod nazwą „Ekotest Ziemi Lubelskiej”

RED
Regulamin Konkursu pod nazwą „Ekotest Ziemi Lubelskiej”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Konkursu jest:
Spółka Polska Press sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
3. Celem Konkursu jest:
•promocja postawy proekologicznej wśród młodzieży z województwa lubelskiego oraz
• podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej,
4. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego:
5. Konkurs organizowany będzie od dnia 25.09.2020 r. do 31.11.2020 r.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8. Regulamin dostępny jest na stronie www.kurierlubelski.ploraz w siedzibie Organizatora: „Kurier Lubelski”, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1.
Art. 2
Warunki udziału w Konkursie
1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić wszystkie szkoły ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne z terenu województwa lubelskiego.
2. W etapie eliminacyjnym / szkolnym Organizator ustala następujące kategorie:
a. uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych;
b. uczniowie klas II szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych;
c. uczniowie klas III szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych;

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu
I. Zgłoszenia
1.Zgłoszenia Szkół, które deklarują chęć udziału w Konkursie przyjmowane będą w dniach od 25.09.2020 r. do 09.11.2020 r.
2.Zgłoszenie można dokonać poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej na stronie www.kurierlubelski.pl/konkurseko zawierającej:
- imię i nazwisko koordynatora szkolnego (dyrektora lub nauczyciela);
- nr telefonu (dyrektora lub koordynatora szkolnego);
2. Do udziału w Konkursie Szkołę zgłasza dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel
II. Przebieg Konkursu
3. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
I etap szkolny (Eliminacje) – odbędzie się 13 listopada 2020 r.. Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone w zgłoszonych do konkursu szkołach w poszczególnych kategoriach. Odbywać się będą w formie testu pisemnego – na rozwiązanie testu Organizator przewiduje 45 minut. Arkusz z wynikami zawierający dane trzech uczniów, którzy utworzą drużynę szkolną zostanie przesłany do Organizatora do dnia 18 listopada 2020 r. do g. 15:00, link do arkusza z wynikami zostanie przesłany do szkół wraz z testami eliminacyjnymi.
II etap (finał wojewódzki) – W finale wojewódzkim konkurować będą ze sobą reprezentanci szkoły, zwycięzcy etapu szkolnego z każdej kategorii (jedna osoba z klasy I, jedna osoba z klasy II, jedna osoba z klasy III), którzy utworzą drużynę szkolną.
Przebieg etapu finałowego
- troje uczniów (jedna osoba z klasy I, jedna osoba z klasy II, jednak osoba z klasy III), którzy w swojej kategorii, w swojej szkole zdobędą największą liczbę punktów utworzą drużynę szkolną, która będzie reprezentować szkołę podczas finału
- w przypadku, gdy dwóch lub więcej uczniów zdobędzie w Konkursie taka samą liczbę punktów, przedstawiciel szkoły wytypuje, który z nich będzie członkiem drużyny szkolnej .
Finał wojewódzki odbędzie się pomiędzy 27 listopada 2020 r. W finale rywalizować będą ze sobą drużyny szkolne. Finał będzie miał formułę testu jednokrotnego wyboru, drużyny otrzymają specjalne urządzenia, za pomocą, których będą mogli podać swoją - uzgodnioną z drużyną odpowiedź, pytanie wyświetli się na ekranie i będzie widoczne przez 30 sekund, drużyny będą miały tyle samo czasu na oddanie odpowiedzi. Nie będzie można wrócić do pytania.
Organizator wyśle oficjalną informację na temat finału Konkursu do wszystkich szkół, które do 17 października 2019 r. do g. 15:00 wypełnią i wyślą arkusz z wynikami (i składem osobowym drużyny szkolnej) pierwszego, szkolnego etapu, pomiędzy 27 listopada 2020 r.
III. Nagrody
Trzech uczniowie (tworzących drużynę) biorący udział w finale konkursu otrzymają:
Otrzyma:
- za zajęcie I miejsca – Laptop ACER o maksymalnej wartości 2000,00 zł brutto
- za zajęcie II miejsca - Tablet SAMSUNG Galaxy o maksymalnej wartości 1000 zł brutto
- za zajęcie III miejsca – Smartwatch XIAOMI o maksymalnej wartości 800,00 zł brutto
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora w Kurierze Lubelskim oraz w serwisie www.kurierlubelski.pl.
Art. 4
Reklamacje
1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail: konkurs@kurierlubelski.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: „Kurier Lubelski”, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin z dopiskiem „Ekotest Ziemi Lubelskiej”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 5
Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestniczek Plebiscytu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Ekotest Ziemi Lubelskiej.”

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych lub danych osobowych Twojego dziecka (zwanych dalej danymi osobowymi) jesteśmy my, Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 PLN, NIP 5220103609, REGON 012047699. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Ekotest Ziemi Lubelskiej.” (zwanym dalej Konkursem), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie, o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią. Jeżeli Twoją osobę zgłosiła do udziału w Konkursie osoba trzecia – Twój Opiekun prawny, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym Konkursie będzie umowa (o treści regulaminu plebiscytu) zwierana przez Twojego opiekuna prawnego i jego zgoda.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Dane osobowe będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać dane osobowe dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami danych osobowych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. współorganizator Konkursu, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (LUB DANYCH OSOBOWYCH TWOJEGO DZIECKA)?
W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. droga mailową, wysyłając maila na adres: …………………………………………………
b. zwracając się do nas pisemnie na adres: ………………………………………………..….

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie.

9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych lub danych osobowych
a. wizerunek;
b. imię i nazwisko;
c. miejscowość;
d. data urodzenia;
e. nazwę i adres szkoły, do której uczęszczasz.

Znamy nową listę obostrzeń

Wideo