Regulamin konkursu Wygraj bilety na bilety UEFA EURO2012 z Kurierem Lubelskim!

Redakcja
Udostępnij:

Regulamin konkursu "Wygraj bilety na bilety UEFA EURO2012™ z Kurierem Lubelskim!

§1. DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a. Organizator - Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699, wartość kapitału zakładowego: 41 503 000 PLN zwany dalej ("Organizatorem"); biuro organizatora: ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa;
b. Konkurs - konkurs organizowany pod nazwą "Wygraj bilety na bilety UEFA EURO2012™ z Kurierem Lubelskim!" opisany w niniejszym Regulaminie;
c. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu;
d. Abonent - Uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej;
e. Uczestnik - abonent spełniający wymagania określone w § 3 Regulaminu;
f. Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
g. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski;
h. Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy;
i. Numer Premium SMS - numer SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestnictwa w Konkursie tj. nr 7155;
j. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika z telefonu komórkowego na wskazany nr SMS (do Konkursu nie będą rejestrowane zgłoszenia SMS wysyłane z bramek SMS);
k. Komisja Konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele Organizatora;
l. Organizatorem projektu Carlsberg FanCamp jest firma Brand New sp. z o.o. w Warszawie, Carlsberg Polska sp. z o.o. w Warszawie jest sponsorem tytularnym projektu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 8.05.2012 r. do 11.05.2012 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywanie reklamacji zakończą się do dnia 24.05..2012 r.
2.2 Celem Konkursu jest promowanie wiedzy o tematyce sportowej (w szczególności piłki nożnej), projektu Carlsberg FanCamp oraz nagradzanie Uczestników Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie.
2.3 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540). Konkurs podzielono na dwie części,.
2.4 Część I składa się z 4 (czterech) etapów, z których każdy przypada na 1 dzień trwania Konkursu. W okresie od 8.05.2012 r. do 11.05.2012 r. wyłanianych będzie codziennie 7-miu laureatów nagród etapu.
2.5 Część II Finał odbędzie się w dniu 11.05.2012 r., kiedy to zostanie wysłane, do wszystkich Uczestników, którzy zgłosili się do Konkursu, pytanie konkursowe celem wyłonienia Laureata nagród głównych.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. Z zastrzeżeniem art. 3.5 poniżej, uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia w sposób określony w pkt 4.5 lit. d;
c. Jest osobą pełnoletnią
d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2. W celu uczestniczenia w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy.
3.3. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM polskich Operatorów Telefonii Komórkowej.
3.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
3.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, firmy Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Brand New sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez "członków rodzin" rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

§4. ZASADY KONKURSU - CZĘŚĆ I
4.1 W I części Konkurs został podzielony na 4 etapy.
4.2 W 1, 2, 3 i 4 etapie wyłonionych zostanie 28 (dwudziestu ośmiu) Laureatów nagród etapowych, po 7 (siedmiu) na każdy etap.
4.3 W II części Konkursu zostanie wyłonionych 14 (czternastu) Laureatów nagród głównych.
4.4 W I części Konkursu etapy przypadają na poniższe okresy:
1) etap 1 - trwa od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 08.05.2012 r.
2) etap 2 - trwający od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 9.05.2012r.
3) etap 3 - trwający od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 10.05.2012 r.
4) etap 4 - trwający od godz. 00:00:00 do godz. 17:59:59 dnia 11.05.2012r.

4.5 W celu wzięcia udziału w I części Konkursu, Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
a. Wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści: EUROKL. Imię i nazwisko, na numer 7155 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 7155 wynosi 1,00 zł netto /1,23 zł z VAT),
b. Po przesłaniu prawidłowego SMS-a zgłoszeniowego, Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora SMS-a potwierdzającego zgłoszenie oraz rejestrację w bazie konkursowej o następującej treści: "DZIEKUJEMY ZA UDZIAL W KONKURSIE Kuriera Lubelskiego . Oczekuj na pytanie konkursowe. Regulamin konkursu na kurierlubelski.pl",
c. SMS-y zgłoszeniowe mogą być wysyłane codziennie w okresie od 08.05.2012 r. od godziny 00:00:00 do 11.05.2012 r. do godziny 17:59:59 włącznie,
d. Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
4.6 Zgłoszenie Uczestnika jest aktywne tylko w tym etapie Konkursu w którym Uczestnik przystąpił do Konkursu. Po zakończeniu II części Konkursu oraz ewentualnych postępowań reklamacyjnych baza zgłoszeń ulega wykasowaniu.
4.7 W celu wyłonienia Laureatów nagród etapowych, do każdego Uczestnika, który wysłał prawidłowego SMS-a zgłoszeniowego do Konkursu, zostanie w odpowiedzi wysłany SMS z pytaniem konkursowym.
4.8 Zadaniem Uczestnika jest odpowiedzieć poprawnie w jak najkrótszym czasie na jedno pytanie konkursowe zadane przez system SMS Organizatora.
4.9 W czasie I części Konkursu Organizator będzie przyznawał nagrody etapowe tym zgłoszeniom spośród innych zgłoszeń (SMS), których czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie będzie jednym z 7 (siedmiu) najkrótszych spośród innych czasów zarejestrowanych przez Organizatora w danym dniu trwania Konkursu. Czas odpowiedzi będzie liczony jako różnica czasu dostarczenia pytania konkursowego do Uczestnika i czasu udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika (tzw. międzyczas). O miejscu na liście zwycięzców decyduje najszybszy tj. najkrótszy czas udzielenia poprawnej odpowiedzi w danym dniu Konkursu. zgodnie z zapisami pkt. 6.1 Regulaminu.
4.10 Konkurs w kwestii wyłonienia Laureatów nagród etapowych I CZĘŚCI KONKURSU rozstrzygany będzie odpowiednio:
- 9.05. dla etapu 1
- 10.05 dla etapu 2
- 11.05dla etapu 3
- 12.05 dla etapu 4

4.12 Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zgodnie z pkt. 4.5.d, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

§5. ZASADY KONKURSU - CZĘŚĆ II
5.1 Część II Konkursu odbędzie się w dniu 11.05.2012.
5.2 W celu wyłonienia Laureatów nagród głównych, w dniu 11.05.2012 r. po godz. 20.00, do wszystkich Uczestników, którzy wysłali SMS-a zgłoszeniowego do I części Konkursu, zostanie jednocześnie wysłane pytanie konkursowe (SMS z pytaniem konkursowym zostanie wysłany na numer z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu). 14 (czternastu) Uczestników, którzy spośród wszystkich Uczestników w najkrótszym czasie udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, uzyskuje prawo do nagrody głównej.
Konkurs w kwestii wyłonienia Laureata nagrody głównej rozstrzygnięty będzie w dniu 12.05.2012r

§6. JAK ODPOWIADAĆ NA PYTANIE KONKURSOWE
6.1 Format tj. treść SMS-a z odpowiedzią na pytanie konkursowe (zarówno na pytania w części I jak i II Konkursu) musi być następujący:
"EURODB.…Twoja odpowiedź na pytanie…", tj. treść odpowiedzi musi być poprzedzona wyrażeniem "EURODB."
Przykład. Uczestnik otrzymuje pytanie o treści "Z JAKĄ DATĄ ROZPOCZYNA SIĘ W POLSCE NOWY ROK? "
Prawidłowa treść SMS z odpowiedzią na pytanie brzmi: "EURODB. 1 STYCZNIA"
SMS z odpowiedzią należy wysłać pod nr 7155. Uczestnik musi wysłać SMS-a z odpowiedzią z nr tel. z którego zgłosił się do Konkursu.

§7. ZASADY KONKURSU - INFORMACJE OGÓLNE

7.1. Czas odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie liczony jako różnica czasu dostarczenia SMS-a z pytaniem konkursowym do danego Uczestnika i czasu otrzymania od tego Uczestnika SMS-a z odpowiedzą na pytanie konkursowe (tzw. międzyczas, konkurs interwałowy). O miejscu na liście zwycięzców decyduje najszybszy tj. najkrótszy czas udzielenia poprawnej odpowiedzi w danym etapie Konkursu.

7.2. Czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 1 sekundy.

7.3. Jeżeli dwóch bądź więcej Uczestników osiągnie identyczny czas nadesłania SMS-a z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe, wówczas Organizator wyśle do tych Uczestników dodatkowe pytanie konkursowe (na numer tel. kom, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia w Konkursie). Zasada wyłaniania Laureata będzie zgodna z zapisami pkt. 6.1 niniejszego Regulaminu.
7.4. Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przesyłania odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku braku odpowiedzi na zadane pytanie w ciągu 2 godzin od jego otrzymania przez Uczestnika Organizator uzna takie zgłoszenie za niezgodne z Regulaminem i wykluczy Uczestnika z udziału w Konkursie podczas weryfikacji poprawności zgłoszeń w Konkursie. Poprawność udzielonych odpowiedzi oraz ich czas nadesłania do systemu odnotowany przez centralny system Organizatora to kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród.
7.5. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin "gospodarstwo domowe" Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub zameldowania Uczestników Konkursu) może otrzymać tylko jedną nagrodę w danej części Konkursu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe z różnych numerów telefonicznych a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany Uczestnik zostanie nagrodzona jedną nagrodą a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi zajmującemu kolejne miejsce w rankingu.
§8.NAGRODY
8.1 Nagrody główne w Konkursie:
- 2 (dwa) podwójne bilety na mecz fazy grupowej, odbywający się ramach mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012TM na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o wartości 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) Bilet podwójny składa się z biletu dla laureata oraz osoby przez niego wskazanej spełniającej warunki określone w §3. pkt 3.1a, c, d. Fundatorem biletów na mecze EURO w Konkursie jest Carlsberg - Oficjalny Sponsor UEFA EURO 2012TM.
- 2 (dwa) podwójne bilety do strefy VIP Carlsberg FanCamp o wartości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100)
- 10 (dziesięć) kompletów gadżetów o wartości 90 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) Fundatorem nagród w postaci biletów do strefy VIP Carlsberg FanCamp jest Brand New Sp. z o.o. pozostałe nagrody w postaci kompletów gadżetów ufundowane zostały przez partnerów Organizatora tj. Carlsberg, Coca Cola, Cussons i Polska Agencja Turystyczna.

Łączna ilość nagród głównych to 14 szt.
Łączna wartość nagród głównych to 3700 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset zł 00/100).
8.2 Nagrody etapowe w Konkursie:
- 2 (dwa) podwójne bilety do strefy VIP Carlsberg FanCamp o wartości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100)
- 5 (pięć) kompletów gadżetów o wartości 90 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) Fundatorem nagród w postaci biletów do strefy VIP Carlsberg FanCamp jest Brand New sp. z o.o., pozostałe nagrody w postaci kompletów gadżetów ufundowane zostały przez partnerów Organizatora tj. Carlsberg, Coca Cola, Cussons i Polska Agencja Turystyczna.
Łączna ilość nagród etapowych to 28 szt.
Łączna wartość nagród etapowych to 3400 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta zł 00/100).
8.3 Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§9. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
9.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 8.1 oraz 8.2, będzie Komisja Konkursowa.
9.2 Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z §3, §4, §5 i §6 oraz prawidłowość i czas odpowiedzi na pytanie konkursowe odnotowanego przez centralny system komputerowy rejestrujący spływ SMS-ów zgłoszeniowych oraz SMS-ów zawierających odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§10. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
10.1 Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskali prawo do nagrody, zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 24 godzin od dnia przeprowadzenia rozstrzygnięcia danego etapu Konkursu telefonicznie na numer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie. Organizator w trakcie rozmowy telefonicznej ustali z Laureatem sposób przekazania przez Laureata kompletu niezbędnych danych Laureata, które umożliwią przekazanie nagrody. Potwierdzenie ustaleń co do sposobu przekazania przez Laureata wymaganych danych, zostanie wysłane przez Organizatora SMS-em najpóźniej w ciągu godziny od zakończenia połączenia telefonicznego z Laureatem
10.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności z powodu błędnego numeru telefonu, zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu, niepodjęcia rozmowy telefonicznej pomimo pięciu prób kontaktu podejmowanych przez Organizatora w dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. W razie niepodejmowania rozmowy telefonicznej przez Laureata uznaje sie próbę połączenia telefonicznego za nieudaną po 5 sygnałach telefonicznych oczekiwania na połączenie.
10.3 Lista Laureatów dostępna będzie na stronie organizatora pod adresem kurierlubelski.pl do dnia 30.06.2012 r. Dane Laureatów umieszczone będą na stronie internetowej, po uprzednim otrzymaniu przez Organizatora zgody Uczestnika na ich wykorzystanie, zgodnie z pkt. 11.2 lub 11.3 niniejszego Regulaminu. Dane Laureatów prezentowane będą według następującego wzoru: A.Kowalski, Szczecin.
§11. WYDANIE NAGRÓD

11.1 Nagrody zostaną wydane Laureatom przez Organizatora najpóźniej do dnia 05.06.2012r., Nagrody zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej. Datą wydania nagrody jest dzień nadania przesyłki.

11.2 Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie pocztą (priorytetowym listem poleconym), po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 10.1 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt. 10.1, na adres biura Organizatora (Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa) następujących danych laureata i osoby przez nią wskazanej tj.:

a) imię i nazwisko,
b) dokładny adres pocztowy zameldowania,
c) dokładny adres pocztowy zamieszkania,
d) data urodzenia,
e) numer PESEL (jeżeli korzystający z biletu taki numer posiada),
f) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli korzystający z biletu nie posiada dowodu osobistego.
g) podpisanego oświadczenia o treści: "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez: Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, Brand New sp. z o.o. w Warszawie oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z regulaminem a także przekazanie danych do Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) zgodnie z regulaminem UEFA . Zapoznałem się z regulaminem Konkursu "Wygraj bilety na bilety UEFA EURO2012™ z Kurierem Lubelskim!" i wyrażam zgodę na jego treść.".

Laureat może zostać zobowiązany do podania dalszych danych osobowych, jeżeli wynikać to będzie z wymagań Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) związanych z wystawieniem biletów stanowiących nagrody.

Podanie danych osób korzystających z nagrody powinno nastąpić w sposób, jaki zostanie podany laureatowi podczas powiadomienia o wygranej. W razie niepodania danych w taki sposób w wymienionym terminie laureat traci prawo do nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody.

11.3 Warunkiem wydania nagrody etapowej jest przesłanie pocztą (priorytetowym listem poleconym), po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 10.1 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt. 10.1, na adres biura Organizatora (Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa) następujących danych Uczestnika tj.:

a) imię i nazwisko,
b) dokładny adres pocztowy zameldowania,
c) dokładny adres pocztowy zamieszkania,
d) wieku,
e) podpisanego oświadczenia o treści: "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez: Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, Brand New sp. z o.o. w Warszawie oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z regulaminem a także przekazanie danych do Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) zgodnie z regulaminem UEFA . Zapoznałem się z regulaminem Konkursu "Wygraj bilety na bilety UEFA EURO2012™ z Kurierem Lubelskim!" i wyrażam zgodę na jego treść.".

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody.

11.4 W przypadku niespełnienia warunku określonego w pkt. 11.2 lub 11.3 Laureat traci prawo do nagrody.

11.5 Nagrody główne zostaną przesłane Laureatom przesyłką kurierską na adres korespondencyjny wskazany przez Laureata zgodnie z pkt. 11.2 niniejszego Regulaminu, w terminie do dnia 5 czerwca 2012r. W razie niemożliwości doręczenia nagrody w tym terminie z przyczyn dotyczących Laureata, Organizator podejmie telefoniczną próbę kontaktu z Laureatem i ponownego przesłania nagrody w terminie do dnia 7 czerwca 2012 r. W razie niemożliwości doręczenia nagrody w tym ostatnim terminie z przyczyn dotyczących laureata, traci on prawo do nagrody.

11.7 Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim podpisem.

§12. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
12.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, priorytetowym listem poleconym, w terminie do 17.05.2012 r. na adres biura Organizatora (z dopiskiem "Wygraj bilety na bilety UEFA EURO2012™ z Kurierem Lubelskim!"). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora
12.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
12.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 22.05.2012 r.
12.4 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 24.05.2012 r. - o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
12.5 Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Organizator. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz przekazania nagród. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody. Dane osobowe Uczestników zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
13.2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu informatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.
13.3 Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej: kurierlubelski.pl a także w biurze Organizatora w okresie trwania Konkursu.

ORGANIZATOR

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie