Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Handlu 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

DM
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Handlu 2018” zwanego dalej „Plebiscytem”

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Handlu 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Art.1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Lublin pod egidą wydawnictwa „Kurier Lubelski” (nazywanego dalej „Gazetą”).
3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Handlu 2019”.
4.Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a)powiatowych: Sprzedawca Roku, Sklep Roku, Sklep jubilerski Roku, Kwiaciarnia Roku,
b)regionalny: Florysta Roku, Butik Roku.
5.Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie, niezależnie od siebie w kategoriach powiatowych i regionalnych i trwać będzie od dnia 6.03.2019 r. do dnia 28.03.2019 r. do godz. 20:00.
6.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
7.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust.3-5 poniżej.
10.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Kuriera Lubelskiego” nazywanego dalej „Gazetą”.
11.Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisu www.kurierlubelski.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
12.Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach: Biała Podlaska i powiat bialski, Chełm i powiat chełmski, Lublin i powiat lubelski, Zamość i powiat zamojski, powiat biłgorajski, powiat hrubieszowski, powiat janowski, powiat krasnostawski, powiat kraśnicki, powiat lubartowski, powiat łęczyński, powiat łukowski, powiat opolski, powiat parczewski, powiat puławski, powiat radzyński, powiat rycki, powiat świdnicki, powiat tomaszowski, powiat rycki.
13.W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
14.Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępny na www.kurierlubelski.pl/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
15.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie, Tygodniku i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie. Kandydaci i Głosujący

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3.Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby i podmioty świadczące usługi w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art.1 ust.4 niniejszego Regulaminu w województwie zachodniopomorskim zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Plebiscytu jeśli w ramach tych kategorii wykonuje stosowne czynności.
4.Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5.W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 6.Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
8.W głosowaniu w Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
9.Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
10.W Plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.
12.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie Kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 15.03.2019 r.
3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a)imię i nazwisko i miejsce pracy kandydata lub nazwę i adres, zgłaszanego kandydata (obowiązkowe),
b)wskazanie kategorii plebiscytu (obowiązkowe),
c)wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe), przy czym za właściwe uznaje się zgłoszenie kandydata w powiecie, w którym mieści się siedziba działalności kandydata,
d)kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe),
e)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe – do wiadomości redakcji).
4.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego oraz prawem.
6.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
7.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
8.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
9.W dniu 18.03.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
10.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie.

1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się w kategoriach powiatowych oraz w kategoriach regionalnych na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a)Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1.
b)Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie, pod adresem www.kurierlubelski.pl/plebiscyty/mistrzowie-handlu od dnia 06.03.2019 r. od godziny 12:00.
c)W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d)Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e)Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata.
f)Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
g)W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h)W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
i)Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ” dostępny przy prezentacji kandydata, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a)Kredyty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w Serwisie dostępu do płatnych treści w Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
b)Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c)Każdy jeden kredyt upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d)Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ” dostępnego przy prezentacji kandydata może oddać dowolną liczbę głosów.
e)W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
6.Głosowanie w kategoriach powiatowych odbywa się w następujących kategoriach: Sprzedawca Roku, Sklep Roku, Sklep jubilerski Roku, Kwiaciarnia Roku.
a)Głosowanie w kategoriach powiatowych będzie trwało od dnia 06.03.2019 r., godz. 12.00 do dnia 28.03.2019 r. do godz. 20:00.
b)W każdym głosowaniu powiatowym prowadzonym osobno w każdej kategorii, w każdym mieście i powiecie o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
c)W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało w głosowaniu w kategoriach powiatowych taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
d)Organizator przewiduje, że w przypadku głosowania w kategoriach powiatowych, niezależnie od głosowania w miastach i powiatach będzie prowadzony równolegle osobny ranking regionalny.
7.Głosowanie w kategoriach regionalnych odbywa się w następujących kategoriach: Florysta Roku, Butik Roku.
a)Głosowanie w kategoriach regionalnych będzie trwało od dnia 06.03.2019 r., godz. 12.00 do dnia 28.03.2019 r. do godz. 20:00.
b)O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu w głosowaniu w kategoriach regionalnych decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
c)W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 05.04.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Kandydaci, którzy w głosowaniu w kategoriach powiatowych osobno w każdym mieście lub powiecie, uzyskają najwięcej głosów zdobędą:
a)Sprzedawcy, którzy w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:
I.tytuł Sprzedawcy Roku 2019 w mieście lub powiecie zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród,
II.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
III.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
IV.zaproszenie na udział w szkoleniu poświęconym promocji w mediach społecznościowych.
b)Sprzedawca, który zajmie pierwsze miejsce w wojewódzkim rankingu otrzyma zaproszenia dla dwóch osób na weekendowy pobyt w jednym z hoteli w Polsce oraz voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy do wykorzystania na pierwszym etapie na rzece Wieprz: start w miejscowości Obrocz (baza kajakowa) i koniec w miejscowości Zwierzyniec (zalew Rudka), ważne do końca lipca 2019 roku.
c)Sprzedawca, który zajmie drugie miejsce w wojewódzkim rankingu otrzyma zaproszenia dla dwóch osób na dzienny pobyt w jednym z hoteli w Polsce oraz voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy do wykorzystania na pierwszym etapie na rzece Wieprz: start w miejscowości Obrocz (baza kajakowa) i koniec w miejscowości Zwierzyniec (zalew Rudka), ważne do końca lipca 2019 roku.
d)Sprzedawca, który zajmie trzecie miejsce w wojewódzkim rankingu otrzyma zaproszenia dla dwóch osób na jedno z wydarzeń (spektakl/koncert) w regionie lubelskim w roku 2019 oraz voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy do wykorzystania na pierwszym etapie na rzece Wieprz: start w miejscowości Obrocz (baza kajakowa) i koniec w miejscowości Zwierzyniec (zalew Rudka), ważne do końca lipca 2019 roku.
e)Sprzedawcy, którzy zajmą miejsca 4-7 w wojewódzkim rankingu otrzymają zaproszenia dla dwóch osób do wejścia do salonu „Wirtualnej Rzeczywistości” oraz voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy do wykorzystania na pierwszym etapie na rzece Wieprz: start w miejscowości Obrocz (baza kajakowa) i koniec w miejscowości Zwierzyniec (zalew Rudka), ważne do końca lipca 2019 roku.
f)Sprzedawcy, którzy zajmą miejsca 8-10 w wojewódzkim rankingu otrzymają voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy do wykorzystania na pierwszym etapie na rzece Wieprz: start w miejscowości Obrocz (baza kajakowa) i koniec w miejscowości Zwierzyniec (zalew Rudka), ważne do końca lipca 2019 roku.
g)Sklepy, które w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:
I.tytuł Sklep Roku 2019 w mieście lub powiecie,
II.zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród,
III.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
IV.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
V.voucher na reklamę w "Kurierze Lubelskim" oraz Nasze Miasto Lublin o wartości 1000 złotych.
h)Sklepy, które w regionie lubelskim zajmą kolejno: pierwsze, drugie i trzecie miejsce, dodatkowo otrzymują vouchery na reklamę o wartości – kolejno: 3600 złotych, 2000 złotych i 1000 złotych.
i)Kwiaciarnie, które w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:
I.tytuł Kwiaciarnia Roku 2019 w mieście lub powiecie,
II.zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród,
III.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
IV.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
V.voucher na reklamę w "Kurierze Lubelskim" oraz Nasze Miasto Lublin o wartości 1000 złotych.
j)Kwiaciarnie, które w regionie lubelskim zajmą kolejno: pierwsze, drugie i trzecie miejsce, dodatkowo otrzymują vouchery na reklamę o wartości – kolejno: 3600 złotych, 2000 złotych i 1000 złotych.
k)Butiki, które w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:
I.tytuł Kwiaciarnia Roku 2019 w mieście lub powiecie,
II.zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród,
III.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
IV.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
V.voucher na reklamę w "Kurierze Lubelskim" oraz Nasze Miasto Lublin o wartości 1000 złotych.
l)Butiki, które w regionie lubelskim zajmą kolejno: pierwsze, drugie i trzecie miejsce, dodatkowo otrzymują vouchery na reklamę o wartości – kolejno: 3600 złotych, 2000 złotych i 1000 złotych.
m)Florysta, który w regionie lubelskim zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:
I.tytuł Florysty Roku,
II.zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród,
III.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
IV.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
V.zaproszenia dla dwóch osób na weekendowy pobyt w jednym z hoteli w Polsce,
VI.voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy do wykorzystania na pierwszym etapie na rzece Wieprz: start w miejscowości Obrocz (baza kajakowa) i koniec w miejscowości Zwierzyniec (zalew Rudka), ważne do końca lipca 2019 roku,
VII.zaproszenie na udział w szkoleniu poświęconym promocji w mediach społecznościowych.
n)Florysta, który w regionie lubelskim zajmie drugie miejsce w rankingu otrzyma:
I.zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród,
II.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
III.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
IV.zaproszenia dla dwóch osób na dzienny pobyt w jednym z hoteli w Polsce,
V.voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy do wykorzystania na pierwszym etapie na rzece Wieprz: start w miejscowości Obrocz (baza kajakowa) i koniec w miejscowości Zwierzyniec (zalew Rudka), ważne do końca lipca 2019 roku.
VI.zaproszenie na udział w szkoleniu poświęconym promocji w mediach społecznościowych.
o)Florysta, który w regionie lubelskim zajmie trzecie miejsce w rankingu otrzyma:
I.zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród,
II.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
III.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
IV.zaproszenia dla dwóch osób na jedno z wydarzeń (spektakl/koncert) w regionie lubelskim w roku 2019,
V.voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy do wykorzystania na pierwszym etapie na rzece Wieprz: start w miejscowości Obrocz (baza kajakowa) i koniec w miejscowości Zwierzyniec (zalew Rudka), ważne do końca lipca 2019 roku.
VI.zaproszenie na udział w szkoleniu poświęconym promocji w mediach społecznościowych.
p)Sklep jubilerski, który w regionie lubelskim zajmie pierwsze miejsce najwięcej głosów, otrzymają:
I.tytuł Sklepu jubilerskiego,
II.zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród,
III.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
IV.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
V.voucher na reklamę w "Kurierze Lubelskim" oraz Nasze Miasto Lublin o wartości 3600 złotych,
VI.zaproszenie właścicieli sklepu na udział w szkoleniu poświęconym promocji w mediach społecznościowych,
VII.miesięczną profesjonalną opiekę nad funpagem w serwisie Facebook prowadzonym przez sklep jubilerski od momentu uzyskania dostępu/danych do logowania przez kolejne 30 dni.
q)Sklep jubilerski, który w regionie lubelskim zajmie drugie miejsce najwięcej głosów, otrzymają:
I.zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród,
II.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
III.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
IV.voucher na reklamę w "Kurierze Lubelskim" oraz Nasze Miasto Lublin o wartości 2000 złotych,
V.zaproszenie właścicieli sklepu na udział w szkoleniu poświęconym promocji w mediach społecznościowych.
r)Sklep jubilerski, który w regionie lubelskim zajmie trzecie miejsce najwięcej głosów, otrzymają:
I.zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród,
II.dyplom wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu,
III.prezentację na łamach "Kuriera Lubelskiego" i serwisu internetowego,
IV.voucher na reklamę w "Kurierze Lubelskim" oraz Nasze Miasto Lublin o wartości 1000 złotych,
V.zaproszenie właścicieli sklepu na udział w szkoleniu poświęconym promocji w mediach społecznościowych.
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali plebiscytu, która odbędzie się w kwietniu lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora wydawcy „Kuriera Lubelskiego” mieszczącej się pod adresem: Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin. Organizator nie wysyła nagród.
7.W przypadku nieodebrania nagród przez 30 dni, nagrody przechodzą na własność organizatora.
8.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: „Kurier Lubelski”, Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Handlu 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Handlu 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie gdy głosujesz. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą: a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki; b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna; c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej; d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to: a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego; c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód; d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody; e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a. droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected] b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wideo