"Specjaliści o FAS - nauka, diagnoza, terapia, pomoc". Za nami ważna konferencja. Przeczytaj relację

Materiał informacyjny Województwo Lubelskie
materiały reklamowe
Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 07.06.2023 r. zorganizował konferencję pn.: „Specjaliści o FAS - nauka, diagnoza, terapia, pomoc”. Celem konferencji było popularyzowanie wiedzy o FAS/FASD oraz integracja środowiska naukowego, medycznego, praktyków i specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią osób z FAS/FASD. To również okazja dla osób z otoczenia dzieci z FASD: rodziców, opiekunów, nauczycieli do poznania możliwych form pomocy.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD został utworzony 30 marca 2021 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Na przestrzeni dwóch lat działalności do Punktu wpłynęło 204 zgłoszenia dzieci z podejrzeniem występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS) (z tego 59 w 2021 r., 108 w 2022 r. i 37 w 2023 r.). W przeciągu tego okresu wydano 65 diagnoz w kierunku FAS/FASD (10 w 2021 r., 43 w 2022 r., 12 w 2023 r.). Pozostałe zgłoszenia dotyczyły innych rodzajów zaburzeń.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie jest instytucją, która prowadzi bezpłatną diagnozę dzieci i młodzieży w kierunku FASD. Ponadto RPDiT FAS/FASD w Lublinie oferuje bezpłatną terapię w zakresie integracji sensorycznej i logopedii. W najbliższym czasie oferta Punktu zostanie poszerzona o terapie integracji odruchów wg metody dr Svetlany Masgutowej oraz dogoterapię. Rodzice i opiekunowie dzieci z diagnozą FAS/ FASD objęci są pomocą psychologiczną podczas spotkań indywidualnych jak też poprzez uczestnictwo w zajęciach w grupie wsparcia i grupie psychoedukacyjnej. Jednym z zadań RPDiT FAS/FASD w Lublinie jest prowadzenie działalności edukacyjnej dla różnych grup odbiorców. Dlatego na naszej stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl, dostępne są materiały do pobrania, artykuły, filmy edukacyjne, pliki audio z informacjami dla rodziców, nauczycieli, terapeutów. Pracownicy Punktu prowadzą działania edukacyjne w regionie. Podsumowaniem dwóch lat działalności było zorganizowanie Konferencji, która również wpisuje się misję edukacyjną.

I Regionalna Konferencja została objęta honorowym patronatem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Do promocji wydarzenia włączyły się również lokalne media, które udzieliły nam patronatu medialnego, za co serdecznie dziękujemy TVP 3 Lublin i Polskiemu Radiu Lublin. Konferencja była skierowana do przedstawicieli władz samorządowych, środowisk naukowych, medycznych, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa lubelskiego oraz osób pracujących w ośrodkach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo wśród grona odbiorców znaleźli się rodzice i opiekunowie dzieci z diagnozą FAS/FASD oraz nauczyciele.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. W pierwszym z nich, pod nazwą: „Wyzwania diagnostyczne” wśród grona prelegentów gościliśmy wybitne osoby ze środowiska naukowego z całej Polski. Z wystąpieniem pt.: „Rola i znaczenie badania rezonansu magnetycznego w diagnostyce dziecka z FAS” wystąpił prof. Andrzej Urbanik - Kierownik i założyciel Katedry Elektroradiologii, w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wybitny radiolog, dzielący się swoją wiedzą ze studentami i naukowcami wielu uczelni i instytutów badawczych, w tym:

Państwowego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To autor wielu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Profesor Andrzej Urbanik jako radiolog wspierał naukę poprzez nowatorskie badania pamięci, aspektów dwujęzyczności, leworęczności, emocji, hipnozy, wspierał badania w zakresie FASD, chorób onkologicznych, naczyniowo-sercowych, stomatologicznych. Z zamiłowania podróżnik, muzyk, żeglarz, przyrodnik, sportowiec człowiek wielu pasji. Pięknie je łączy, bo w jego dorobku znajdziemy badania radiologiczne mumii egipskich, szczątków z historycznych cmentarzy, obrazów, figur, instrumentów muzycznych, kwiatów, owoców, muszli.

Swój wykład Profesor rozpoczął od krótkiego wstępu, dotyczącego alkoholu w historii cywilizacji oraz historycznego aspektu postrzegania alkoholu przez kobiety w ciąży. Wykład pokazał bezpośrednie działanie alkoholu na mózg oceniane techniką rezonansu magnetycznego oraz dotyczył możliwości diagnostycznych rezonansu magnetycznego przy opiniowaniu dzieci z FASD. Wykład był szczególnie cenny zwłaszcza dla rodziców i opiekunów dzieci z diagnozą FAS/FASD, z uwagi na rolę i efekty powyższego badania.

Kolejnym wykładowcą była dr Teresa Jadczak-Szumiło. Pani doktor jest psychologiem. Jej praca doktorancka dotyczyła diagnostyki dzieci z FASD i była wykonana we wspólnym projekcie badawczym z prof. Andrzejem Urbanikiem. Pani doktor prowadzi moduł na temat FASD w ramach studiów podyplomowych w zakresie neuropsychologii na UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej (neuropsychologia rozwojowa) dzieci we wczesnym okresie rozwoju. Opracowała autorski program terapii dla dzieci porzuconych w zakresie regulacji przywiązania. Od 1995 r. jest ekspertem PARPA ds. Socjoterapii i FASD. Pracowała na rzecz uruchomienia Centrum Diagnostyki FASD w Krakowie w Szpitalu św. Ludwika. Superwizuje zespoły diagnostyczne w Łodzi, Gdyni, Rzeszowie, Olsztynie i Lublinie. Nagrodzona nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 1996 roku za nowatorskie osiągnięcia w pomocy społecznej, a w roku 2008 nagrodzona nagrodą Ministra Zdrowia za działania na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.

W swoim wykładzie pt.: „Obraz kliniczny dziecka z FASD – badania neuropsychologiczne we współpracy z radiologiem” Pani doktor nawiązała do procesu diagnozy psychologicznej: co powinna zawierać i jak przebiegać. Ważną częścią prelekcji była kwestia odpowiedzi na pytanie co daje psychologowi diagnoza radiologiczna. Pani doktor zwróciła uwagę na fakt, jak ważna jest współpraca w zespole oparta na dialogu i wspólnym poszukiwaniu tego, co dla dziecka stanowi trudność rozwojową. Wykład mógł być prawdziwą inspiracją zarówno dla specjalistów jak też rodziców i opiekunów, ponieważ pokazał, że proces diagnozy nie jest etykietą tylko stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy.

Ostatnim akcentem w tej części Konferencji było wystąpienie z naszego lubelskiego podwórka. Pani Aneta Borkowska, profesor UMCS jest Zastępcą Dyrektora Instytutu Psychologii UMCS, Kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Pani Profesor specjalizuje się w neuropsychologii dziecka. To autorka i współautorka 4 monografii autorskich, 74 artykułów w czasopismach naukowych. Jest redaktorem naukowym 5 monografii naukowych. Ma doświadczenie praktyki własnej w gabinecie psychologicznym oraz w placówkach wsparcia dzieci i młodzieży.

Wykład Profesor A. Borkowskiej poświęcony był istocie diagnozy neuropsychologicznej dzieci z grupy ryzyka FASD. W takiej sytuacji istnieją dwa

główne cele diagnozy: poszukiwanie argumentów na rzecz postawienia lub odrzucenia rozpoznania FASD czyli udział w diagnozie formalnej/kryterialnej oraz diagnoza funkcjonalna.

Drugi blok plenarny pod nazwą: „Wyzwania terapeutyczne” rozpoczęła Pani Joanna Falenta, neurologopeda współpracujący z RPDIT. Pani J. Falenta w swoim wykładzie pt.: „Znaczenie rozwoju mowy w terapii dziecka z FAS” powiedziała o wpływie alkoholu na rozwój mowy dziecka, o tym z jakimi trudnościami mierzy się dziecko. Słuchacze dowiedzieli się jak ważna jest wczesna diagnoza i podjęcie terapii, stymulacji, która zapobiega wtórnym zaburzeniom w funkcjonowaniu. Wykład dotyczył też etapów rozwoju mowy u dziecka, które zostały pokazane na podstawie filmowej prezentacji doświadczeń pracy z dziećmi w naszym Punkcie. Była to duża atrakcja wystąpienia.

Kolejnym wykładowcą podczas tej sesji plenarnej była Pani Jadwiga Kuśmierska, która jest psychoterapeutką, psychotraumatologiem, psychoterapeutką EMDR. Pracowała w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną, rodzinną i małżeńską. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci i nastolatków. Pani Jadwiga Kuśmierska zajmowała się terapią osób uzależnionych i współuzależnionych. Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia „Niebieska Linia” specjalizuje się w zakresie terapii traumy, diagnozy i terapii ofiar wykorzystywania seksualnego oraz przemocy domowej. Realizuje zajęcia dla studentów psychologii i medycyny oraz prowadzi szkolenia dla wielu grup zawodowych zajmujących się pomocą osobom krzywdzonym. Jej wystąpienie na pewno było pomocne zarówno dla specjalistów jak i rodziców, ponieważ przedstawiono w nim normy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Omówiono zaburzenia, które mogą wystąpić w różnych fazach od wczesnego dzieciństwa do etapu dojrzewania. Pani Jadwiga Kuśmierska przedstawiła również zasady pomocy dzieciom oraz metody interwencji i terapii w zależności od wieku, poziomu rozwoju bądź problemów zdrowotnych, które mogą okazać się przydatne wobec niepokojących opiekunów objawów, wynikających albo z wykorzystywania przez osoby dorosłe bądź doświadczenia stymulacji różnymi treściami w grupie rówieśniczej.

Ostatnim prelegentem w tej sesji była pani Edyta Wojtasińska reprezentująca środowisko rodziców zastępczych, ponieważ prywatnie prowadzi rodzinny dom dziecka. Z wykształcenia jest teologiem, psychopedagogiem, terapeutą dzieci i młodzieży, trenerem, Practitionerem TBRI, współautorką szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych „Mentor” oraz Kodeksu Bezpiecznej Opieki w Rodzicielstwie Zastępczym. Na co dzień organizuje i realizuje działania w Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce. Wraz z mężem od 1997 roku tworzy rodzinę zastępczą, w której łącznie znalazło miejsce ponad 30 dzieci. Wiele z nich to już dorośli ludzie, ich historie potwierdzają, że relacje i więzi nawiązywane w rodzinach mogą leczyć zranienia i traumy i w pełni przygotowywać do samodzielności. Pani Edyta Wojtasińska przedstawiła w swoim wykładzie zatytułowanym: „Metoda TBRI w życiu rodzin wychowujących dzieci obciążone FASD” założenia tej metody oraz jej zalety i wpływ na dzieci obciążone diagnoza FASD.

Trzecia i ostatnia sesja plenarna pod nazwą „Działania pomocowe dla rodzin i dzieci”, to dwa wystąpienia.

Pierwsze to wykład Pani Magdaleny Borkowskiej pt.: „Mikro i makro wyzwania w zakresie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych”. Pani Magdalena Borkowska Pracuje w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w dziale Profilaktyki i

Edukacji Publicznej. Jest jednym z redaktorów Serwisu Informacyjnego Uzależnienia, psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem oraz mediatorem rodzinnym, interwentem kryzysowym i asystentem rodzin. Jest doktorantką na Maastricht University. Specjalistką ds. FASD, członkiem zarządu The European FASD Alliance (EUFASD), realizatorem działań badawczych, edukacyjnych i profilaktycznych w tym zakresie w Polsce i zagranicą, współrealizatorem projektu ALICJA, kampanii społecznej "Ciąża bez alkoholu".

Pani Magdalena Borkowska w swoim wykładzie przedstawiła zaburzenia i deficyty powstałe w wyniku prenatalnej ekspozycji na alkohol, które wpływają na funkcjonowanie jednostki w każdym wymiarze życia. Wykład pokazał, że chcąc wyjść na przeciw wielu wyzwaniom z jakimi borykają się osoby z FASD i ich bliscy, niezbędne jest stosowanie adekwatnych rozwiązań i rozpowszechnianie specjalistycznego wsparcia oraz konieczne pozostają dalsze działania w wielu obszarach rozwiązań systemowych, w tym w zakresie diagnozy, edukacji czy wsparcia instytucjonalnego. Pani M. Borkowska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na ogromne znaczenie nieustającej edukacji specjalistycznych środowisk, by oprócz świadomości ryzyka jakie niesie za sobą prenatalna ekspozycja na alkohol, specjaliści dysponowali bieżącą wiedzą i adekwatnymi „narzędziami" pomocowymi, co jest m.in. jednym z głównych celów organizowanej konferencji.

Ostatnim prelegentem naszej Konferencji była dr Katarzyna Szymona-Pałkowska na co dzień współpracująca z RPDiT jako psycholog – diagnosta w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie. Prowadzi analizę dokumentacji osób zakwalifikowanych do diagnozy. Bierze udział w posiedzeniach Zespołu Diagnostycznego i w ustalaniu końcowej diagnozy dziecka. Nadzoruje pracę innych psychologów zatrudnionych w RPDiT FAS/FASD w Lublinie, prowadzi też grupę psychoedukacyjną dla rodziców i opiekunów dzieci z diagnozą FAS/FASD oraz konsultacje indywidualne. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki FAS/FASD. Brała udział w nagraniach audio „Specjaliści o FAS” na zlecenie RPDiT FAS/FASD w Lublinie. Wykład pani doktor dotyczył roli i znaczenia grup samopomocowych i wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z FAS oraz problemów, z którymi borykają się zarówno rodzice jak i dzieci, których dotyczy diagnoza FAS.

Jesteśmy szczęśliwi, że dzięki przychylności Samorządu Województwa Lubelskiego oraz zaangażowaniu Dyrekcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w naszym Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD udało się dokonać takiego przedsięwzięcia jak zorganizowanie konferencji na temat problematyki FAS/FASD. Cieszymy się, że mogliśmy gościć tak wybitnych prelegentów reprezentujących różne środowiska naukowe. Mamy nadzieję, że poruszane treści w dużej mierze poszerzą wiedzę odbiorców, a środowiska naukowe i medyczne zachęcą do dalszej współpracy.

Chcemy jak najlepiej pomagać rodzicom, opiekunom i dzieciom, których dotyczy poruszany problem i mamy pragnienia dotrzeć do jak najszerszej rzeszy środowisk po to, by propagować wiedzę i poszukiwać nowych rozwiązań.

Cieszymy się z licznej obecności specjalistów różnych dziedzin. Pracowników naukowych lubelskich uczelni. Konsultantów wojewódzkich współpracujących z Wojewodą Lubelskim, przedstawicieli samorządów lokalnych i wszystkim tych, dla których ważna jest rzetelna praca na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Dziękujemy uczestnikom wydarzenia, że zechcieli poświęcić swój czas i świętowali z nami drugi rok pracy. Chcielibyśmy, aby wiedza, którą zdobyli została wykorzystana w ich środowisku pracy.

Planujemy organizować konferencje w cyklu 2-letnim. Tak by móc regularnie spotykać się w naszym lubelskim środowisku specjalistów. Mamy nadzieję, że pozytywny odbiór organizowanej konferencji doda nam sił i zapału do organizacji kolejnej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i do współpracy z Regionalnym Punktem Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie lub skorzystania z naszej oferty.

Sonda - Czy Polacy chcą amerykańskiej elektrowni atomowej w Polsce?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie