MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Stan dróg. Jak oceniamy infrastrukturę drogową. Raport 2022

Stanisław Rochowicz
Archiwum
Zespół analityczny iSPRZĘT. przeprowadził badanie, mające na celu zweryfikowanie, jak Polacy oceniają stan polskich dróg. Na podstawie udzielonych odpowiedzi przygotowano szereg rankingów województw – między innymi przedstawiających, w których województwach poziom niezadowolenia z infrastruktury drogowej jest najwyższy, gdzie najczęściej widywane są remonty oraz gdzie najwięcej kierowców uszkodziło swój pojazd z powodu złego stanu dróg wraz ze średnimi kosztami naprawy. Ankietowani odpowiedzieli również na pytanie, dotyczące największych niedogodności spowodowanych przeprowadzanymi remontami.

Aby pełniej przedstawić sytuację, wykorzystano także dane udostępnione przez GDDKiA. Na ich podstawie stworzono zestawienia pokazujące, w których województwach i miastach wybudowano i wyremontowano najwięcej dróg oraz w których województwach stan dróg ocenianych jako “dobry” najbardziej się rozwinął. Na koniec przygotowane zostało zestawienie dotyczące dofinansowań, jakie województwa otrzymały w 2022 z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Najważniejsze wnioski płynące z badań:

 • 77,7% ankietowanych zadeklarowało niezadowolenie ze stanu dróg w swoim województwie;
 • najczęściej niezadowolenie wyrażają mieszkańcy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego;
 • najczęściej remonty drogowe widują mieszkańcy województwa lubuskiego, małopolskiego oraz podlaskiego;
 • 49,6% przebadanych respondentów uważa, że największej uwagi potrzebują drogi krajowe, a 43,4%, że osiedlowe. Tylko 2,4% odpowiedziało, że priorytetem powinny być autostrady;
 • drogi krajowe za priorytetowe najczęściej uważają osoby z województwa dolnośląskiego, podkarpackiego oraz kujawsko – pomorskiego;
 • mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego najczęściej deklarują, że remonty dróg odbywają się zbyt rzadko;
 • prawie 75% respondentów uszkodziło swój pojazd z powodu złego stanu nawierzchni;
 • w trakcie remontów drogowych największej części respondentów najbardziej przeszkadza zbyt długi czas ich trwania;
 • w latach 2017 – 2021 najwięcej dróg wybudowano w woj. mazowieckim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najmniej – w woj. opolskim;
 • w latach 2017 – 2021 najwięcej dróg wyremontowano w województwie wielkopolskim, mazowieckim i opolskim. Najmniej – w woj. kujawsko-pomorskim.

W których województwach mieszkańcy są najbardziej niezadowoleni ze stanu dróg?

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stan nawierzchni drogowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Zaledwie co piąty ankietowany zadeklarował, że jest zadowolony ze stanu dróg w swoim województwie. Prawie czterech na pięciu respondentów wyraża zdecydowane niezadowolenie.
W rankingu województw, w których stan dróg oceniany jest najgorzej, prowadzi województwo dolnośląskie: 88,1% mieszkańców zadeklarowało niezadowolenie z jakości tamtejszych dróg. Niewiele lepiej sytuacja przedstawia się w województwie łódzkim – 87,2% badanych osób negatywnie ocenia stan swoich dróg oraz w województwie pomorskim – 84,3%.
Najlepiej drogi oceniają respondenci z województwa podkarpackiego – 38,8% badanych uważa, że te są w satysfakcjonującym stanie, z kolei w woj. lubuskim odsetek zadowolonych użytkowników dróg wynosi 26,9% a w woj. mazowieckim – 26,3%.
Wyniki ankiety pokazują, że:

 • nawet w województwach, w których stan dróg oceniany jest najlepiej, większość respondentów pozostaje niezadowolona z ich jakości;
 • najlepiej oceniane są drogi w województwie mazowieckim – co może być związane z centralnym położeniem tego województwa i dużą liczbą poczynionych inwestycji drogowych w ostatnich latach;
 • występują znaczące różnice pomiędzy ocenami jakości dróg w poszczególnych województwach. Różnica pomiędzy woj. dolnośląskim i podkarpackim wynosi aż 26,7 punktów procentowych.

W których województwach najwięcej mieszkańców uważa, że sektor budownictwa drogowego powinien być lepiej dofinansowany?

Prawie 87% Polaków uważa, że sektor budownictwa drogowego powinien być lepiej dofinansowany. 7,6% nie zgadza się z tym stwierdzeniem i uważa, że na sektor ten przeznacza się wystarczające duże środki finansowe, a pozostałe 5,5% badanych nie ma zdania na ten temat.
Najczęściej za większym budżetem przeznaczonym na budowę i remonty dróg opowiadają się mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, łódzkiego oraz opolskiego.
Najrzadziej poparcie dla zwiększenia budżetu deklarują mieszkańcy województwa podlaskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.
Co ciekawe, pomiędzy rankingami województw, w których stan dróg jest oceniany najgorzej, oraz rankingiem z poparciem dla większego dofinansowania budownictwa drogowego, nie zaobserwowano wielu podobieństw. Wyjątkami jest tutaj województwo łódzkie (drugie w rankingu województw, w których stan dróg jest najgorzej oceniany i drugie pod względem deklaracji poparcia dla większego budżetu) oraz podlaskie (najniższe poparcie dla zwiększonych inwestycji, jedno z trzech województw, w których stan dróg oceniany jest najlepiej).
Wynika to z następujących czynników:

 • część ankietowanych dostrzega zły stan dróg, ale stosunkowo rzadko podróżuje – nie widzi więc potrzeby zwiększania budżetu;
 • część ankietowanych dostrzega zły stan dróg, ale uważa jednak, że inne sektory powinny mieć pierwszeństwo w dofinansowaniach;
 • część ankietowanych zadowolonych ze stanu dróg uważa, że dofinansowanie tego sektora jest bardzo istotne.

Jednocześnie w wynikach ogólnych można dostrzec związek pomiędzy negatywnymi ocenami stanu dróg, a poparciem dla większych inwestycji. W grupie Polaków negatywnie oceniającej stan dróg w swoim województwie – aż 92% uważa, że sektor budownictwa drogowego powinien być lepiej dofinansowany. W grupie zadowolonych ze stanu dróg – poparcie wynosi tylko 68,5%. Oznacza to, że jeśli ktoś ocenia stan dróg negatywnie - jest zazwyczaj zdania, że te wymagają większego dofinansowania.

W których województwach jest najwięcej remontów?

Respondentów zapytano także o to, jak często widują remonty drogowe w swojej okolicy. Wyniki przedstawiają się następująco:

 • 19,8% - co najmniej raz w tygodniu;
 • 20% - co najmniej raz w miesiącu;
 • 29,1 – raz w roku lub rzadziej;
 • 31,1% - kilka razy w roku.

Różnice w tym względzie wynikają po części z obszaru zamieszkania (miasto/wieś), częstotliwości przemieszczania się oraz od województwa.
Najczęściej (przynajmniej raz w tygodniu lub w miesiącu) remonty widują mieszkańcy województwa lubuskiego – 53,8%. Na drugim miejscu rankingu znalazło się województwo małopolskie – 50,9%, a na trzecim podlaskie – 50%.
Remonty dróg wykonuje się stosunkowo rzadko (przynajmniej raz w miesiącu) wg badanych z woj. warmińsko – mazurskiego – 25,5%, dolnośląskiego – 27,4% oraz świętokrzyskiego – 28%.
Najgorszą sytuację remontową przedstawiają osoby z woj.dolnośląskiego – 48,8%, opolskiego – 39,6% oraz warmińsko mazurskiego – 31,4%. Według nich remonty dróg przeprowadzane są tylko raz w roku lub rzadziej.
Dolnośląskie jest więc jednym z województw, w których mieszkańcy najrzadziej widują remonty na drogach, a zarazem – najczęściej są niezadowoleni ze stanu dróg. Z kolei województwa, w których remonty widywane są najczęściej – lubuskie, małopolskie i podlaskie – znalazły się pośród czterech, w których stan dróg najrzadziej jest oceniany jako zły, co jasno świadczy o tym, że w tych obszarach służby najbardziej dbają o stan nawierzchni.
Dodatkowo, w ogólnej populacji:

 • w grupie osób, które dobrze oceniają stan dróg, 31% badanych widuje remonty przynajmniej raz w miesiącu, a 28,6% - raz w tygodniu;
 • z kolei w grupie osób, które nie są zadowolone ze stanu dróg w swoim województwie, zaledwie 17% widuje remonty przynajmniej raz w miesiącu, a 17,4% - raz w tygodniu.

Widoczny jest związek między częstotliwością remontów, a zadowoleniem mieszkańców z jakości dróg.

Które drogi zdaniem Polaków wymagają najwięcej uwagi?

Polacy nie są zgodni, co do tego, które drogi powinny być priorytetem. 49,6% Polaków uważa, że najistotniejsze są drogi krajowe. Niewiele mniej jednak – 43,3% - uważa, że najwięcej uwagi wymagają drogi osiedlowe. Zaledwie 4,7% odpowiedziało, że większą uwagę należałoby przykładać do stanu dróg ekspresowych, a 2,4% - autostrad.
Odmienne poglądy mogą być dyktowane różnicami w zwyczajach dotyczących poruszania się. Osoby jeżdżące przede wszystkim drogami lokalnymi będą szczególnie skoncentrowane na stanie dróg osiedlowych. Ci, którzy częściej podróżują na dłuższe dystanse, uważają z kolei za priorytet drogi krajowe, których stan przesądza nie tylko o możliwej szybkości i wygodzie jazdy, ale wpływa także na bezpieczeństwo. Pewne różnice można zaobserwować także w zależności od województwa.

Zdaniem mieszkańców województwa dolnośląskiego, podkarpackiego oraz kujawsko-pomorskiego, najwięcej uwagi wymagają drogi krajowe. Najrzadziej jako priorytet wskazują ten rodzaj dróg mieszkańcy województw świętokrzyskiego, łódzkiego oraz podlaskiego.
Mieszkańcy województwa łódzkiego, pomorskiego oraz mazowieckiego uważają, że priorytetowo należy traktować drogi osiedlowe. Stan dróg osiedlowych za najmniej istotny uważają ankietowani z województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz podlaskiego.
Rozbieżność deklaracji na terenie województw wskazuje po pierwsze na różne przyzwyczajenia transportowe, po drugie – może być związana z tym, w jakim stanie są drogi danego rodzaju w konkretnym województwie.

Czy remonty dróg odbywają się dostatecznie często?

81,5% Polaków uważa, że drogi remontowane są zbyt rzadko w stosunku do tego, jaki jest stan nawierzchni. Najczęściej takie deklaracje składają mieszkańcy województw: warmińsko – mazurskiego, pomorskiego i dolnośląskiego.
Najrzadziej potrzebę częstszych remontów deklarują ankietowani z podkarpackiego, lubuskiego oraz małopolskiego.
Warto tu zwrócić uwagę, że:

 • warmińsko – mazurskie oraz dolnośląskie to województwa, w których mieszkańcy najrzadziej widują remonty – stąd może wynikać przekonanie, że te są przeprowadzane zbyt rzadko;
 • dolnośląskie oraz pomorskie to województwa w pierwszej trójce rankingu obszarów, na których mieszkańcy najgorzej oceniają stan dróg;
 • w lubuskim i małopolskim ankietowani najczęściej widują remonty;
 • pośród osób, które są niezadowolone ze stanów dróg, aż 88,6% uważa, że remonty wykonywane są zbyt rzadko. W grupie osób stosunkowo zadowolonych ze stanu dróg w swoim województwie ponad połowa jest zdania, że drogi powinny być remontowane częściej;
 • widać duży związek pomiędzy oceną stanu dróg, częstotliwością widywania remontów, a opiniami na temat tego, czy prace remontowe powinny być wykonywane częściej.

W których województwach zły stan nawierzchni najczęściej jest przyczyną uszkodzenia pojazdów?

Badania potwierdzają, że zły stan dróg nie tylko utrudnia jazdę, ale może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i tym samym narazić uczestników ruchu drogowego na poważne niebezpieczeństwo. Prawie 3/4 ankietowanych deklaruje, że przynajmniej raz znalazło się w sytuacji, w której zły stan nawierzchni stał się przyczyną uszkodzenia samochodu (opony, felgi lub nawet poszczególnych elementów zawieszenia).
Pośród województw, w których największy odsetek mieszkańców uszkodziło auto na drogach w złym stanie, znalazły się lubuskie, podlaskie oraz dolnośląskie. Dodatkowo, województwo łódzkie, w którym stan dróg oceniany jest najgorzej, znalazło się dopiero na czwartym miejscu.
Najrzadziej problemy z pojazdami wywołane przez zły stan nawierzchni zgłaszają osoby z mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Województwo mazowieckie i podkarpackie znalazły się pośród trzech, w których stan dróg najrzadziej oceniany jest negatywnie.
Badanie wykazało mocny związek pomiędzy poziomem zadowolenia ze stanu dróg w danym województwie, a deklaracjami, co do tego, czy pojazd został kiedyś uszkodzony. W grupie, która nie jest zadowolona ze stanu dróg – prawie 79% ankietowanych uszkodziło auto z powodu złego stanu nawierzchni. W grupie zadowolonych – ten odsetek sięgnął jedynie 58%.
Liczne raporty (m.in. dane zebrane przez mechaników firmy Starter) pokazują, że jedną z najczęstszych awarii, jakie zgłaszają kierowcy, są uszkodzenia opon i felg. Do tych z kolei często doprowadzają dziury na drodze lub nierówna nawierzchnia. Zły stan dróg może jednak doprowadzić także do poważniejszych konsekwencji jak np. utrata kontroli nad pojazdem lub spowodowanie wypadku.

Co najbardziej irytuje Polaków podczas remontów drogowych?

Podczas remontów dróg dla Polaków najbardziej irytujący jest przede wszystkim czas ich trwania – takie deklaracje złożyło 43,8% ankietowanych. 31,3% jest niezadowolonych z wykonywania remontów o nieodpowiedniej porze dnia, np. w godzinach szczytu, a 24,9% wskazuje na problemy z organizacją ruchu i oznaczeniami podczas remontów.
Na długość remontów najczęściej narzekają mieszkańcy łódzkiego – 60,5%, dolnośląskiego – 54,8% oraz świętokrzyskiego – 54%. Najrzadziej – mieszkańcy podkarpackiego – 31,6%, podlaskiego – 32,7% oraz pomorskiego – 32,9%.
Duża liczba deklaracji, dotycząca zbyt długiego czasu remontów, wskazuje na to, że w Polsce ich organizacja nie jest na najlepszym poziomie. Potwierdzają to liczne doniesienia o opóźnieniach budowy dróg czy terminów oddawania remontowych odcinków do użytku – wskazać można tu choćby autostradę A1, której budowa prawdopodobnie nie zakończy się w terminie, S7, E12, czy autostradę A2, której poszerzenie o dodatkowy pas na linii Łódź – Warszawa przełożono z roku 2025 na 2026.

Ile kosztowały naprawy uszkodzeń wywołanych złym stanem nawierzchni i jak wiele osób uczestniczyło w tego typu zdarzeniu?

Koszty usunięcia uszkodzeń pojazdów, spowodowanych przez zły stan nawierzchni, są spore. Co piąta osoba w ciągu ostatnich pięciu lat poświęciła na ten cel mniej niż 200 złotych. W przypadku 22,8% budżet przeznaczony na naprawy przekroczył 1500 złotych, co jasno wskazuje, że usterka nie zakończyła się na uszkodzonej oponie.
Dane pokazują, że zły stan dróg to poważny problem, realnie przekładający się zarówno na bezpieczeństwo, jak i finanse uczestników ruchu drogowego. Duża liczba deklaracji wysokich wydatków może też wskazywać na to, że wielu kierowców uszkodziło pojazd więcej niż jeden raz.
Problematyczne jest nie tylko zły stan dróg czy zbyt długie remonty. Stosunkowo często przyczyną zdarzeń drogowych jest także złe oznakowanie – niemal 1/4 respondentów deklaruje, że doświadczyło takiej sytuacji. Biorąc pod uwagę fakt, że niejasne albo błędne oznakowanie, które doprowadza kierowców często do niebezpiecznych sytuacji, nie zawsze kończy się stłuczką czy uszkodzeniem pojazdu, dlatego można założyć tezę, że wiele dróg w Polsce jest niewłaściwie oznakowanych.
Warto tu zaznaczyć, że za szkody powstałe na skutek braku lub złego oznakowania dróg odpowiada zarządca. Konieczne jest jednak udowodnienie, że to one stały za uszkodzeniem pojazdu - co może okazać się problematyczne. Wjeżdżając na obszar remontowany warto więc zachować podwójną ostrożność i zachować zasadę ograniczonego zaufania, zwłaszcza, że inni kierowcy również mogą mieć problem z odczytaniem oznakowania lub przyzwyczajeniem się do zmienionej organizacji ruchu.

Stan dróg w Polsce – dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Niekwestionowanym liderem rankingu jest województwo mazowieckie, w którym w latach 2017 – 2021 powstało 309,9 km dróg. Na drugim miejscu rankingu znalazło się województwo zachodniopomorskie z wynikiem 204,4 km, a na trzecim – dolnośląskie, z wynikiem ponad 139 km.
Prowadzenie województwa mazowieckiego jest związane z tym, że jest to największe województwo w Polsce pod względem powierzchni, a także liczby mieszkańców. Dodatkowo, znajduje się w nim miasto stołeczne, a przez województwo biegnie wiele istotnych szlaków komunikacyjnych.
Najmniej nowych dróg powstało w tych latach w województwach małopolskim – 47,9 km, pomorskim – 47,3 km oraz opolskim – 31,1 km(co daje ok. 7,8 km wybudowanych dróg rocznie).
Pomiędzy mazowieckim (pierwszym w rankingu), a opolskim (ostatnim w rankingu), różnica wynosi aż 173 km.

W których regionach wyremontowano najwięcej dróg, a wydatki na budowę i remonty były największe?

W latach 2017 – 2021 najwięcej dróg wyremontowano w Poznaniu - ponad 403 km. Na drugim miejscu znalazła się Warszawa – 240,5 km, a na trzecim Opole – 175 km. Kolejne miejsca zajęły Rzeszów, Łódź oraz Wrocław.
Najmniej remontów przeprowadzono na terenach Katowic – 60,8 km, Lublina – 59,6 km oraz Bydgoszczy – 47,3 km.
Jeśli chodzi o sumy wydane na budowę dróg oraz remonty w polskich miastach, w tym rankingu również dominuje Poznań, Warszawa oraz Opole. Zmiany zaszły dopiero na dalszych miejscach – na czwartym miejscu uplasował się Kraków, a na piątym Wrocław. W tych miastach przeprowadzono wprawdzie mniej remontów dróg niż w szóstym w rankingu Rzeszowie i siódmej Łodzi – różnice wynikają w uwzględnieniu w budżecie również budowy dróg oraz różnych kosztów inwestycji.
Najmniejszymi budżetami na remonty i budowę dysponowały Bydgoszcz, Katowice oraz Gdańsk.
Różnice wydatków oraz wyremontowanych kilometrów związane są m.in. z tym, że zestawienia obejmują tylko drogi i inwestycje pod zarządem GDDKiA. Mniejsza liczba dróg krajowych/autostrad na danym obszarze wpływa na mniejszą ilość remontów.

Podsumowanie

 • Polacy nie są zadowoleni ze stanu dróg – negatywnie oceniają stan dróg, uważają, że remonty są przeprowadzane zbyt rzadko, a jednocześnie trwają za długo. Dodatkowo ¾ respondentów uszkodziło także pojazd z powodu złego stanu nawierzchni;
 • dolnośląskie jest jednym z województw, w których sytuacja zdaniem mieszkańców wygląda najgorzej – to województwo, w którym mieszkańcy najgorzej oceniają stan dróg, jedno z trzech, gdzie najrzadziej widują remonty dróg i jedno z trzech, w których najczęściej dochodzi do uszkodzeń pojazdów z powodu złej infrastruktury drogowej;
 • najrzadziej niezadowolenie ze stanu dróg wyrażają mieszkańcy mazowieckiego, podlaskiego i podkarpackiego. W województwach mazowieckim i podkarpackim kierowcy najrzadziej uszkodzili auta;
 • 86,9% ankietowanych uważa, że sektor infrastruktury drogowej powinien być lepiej dofinansowany;
 • aż 22,8% Polaków w ciągu ostatnich pięciu lat wydało ponad 1500 złotych na naprawy pojazdów, konieczne ze względu na zły stan drógl
 • w ramach programu „Remonty dróg” w ciągu pięciu lat według danych GDDKiA oddano inwestycje o wartości 1 mld i 826 mln.

Metodologia
Badania zostały przeprowadzone metodą CAWI (computer assisted web interview – wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) na próbie 1210 Polaków. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 19.01.2022 r. – 03.05.2022 r.

od 7 lat
Wideo

Od dzisiaj kierowcy Ubera i Bolta muszą mieć polskie prawo jazdy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Stan dróg. Jak oceniamy infrastrukturę drogową. Raport 2022 - Motofakty

Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski