#StopSuszy! Retencja korytowa sposobem na suszę rolniczą

Artykuł sponsorowany
Ze względu na brak pokrywy śnieżnej w okresie zimy, zasoby wodne nie odbudowały się po ubiegłorocznej suszy. Dlatego już wiosną tego roku rolnicy zaczęli mówić o stratach w uprawach. Deficyt wody jest problem, który dotyczy praktycznie całego kraju, jednak susza rolnicza w sposób szczególny dotknęła województwo lubelskie, którego jednym z głównym sektorów rozwojowych jest rolnictwo.

Rozwiązaniem, które umożliwia nawodnienie użytków rolnych i zwiększenie upraw o ok. 30% jest retencja korytowa. Wdrażany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych, to nowatorskie zamierzenie realizowane w ramach projektu STOP SUSZY!

Efektywna metoda nawadniania upraw

Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych opiera się na wykorzystaniu retencji korytowej. Polega na miejscowym, precyzyjnym podpiętrzeniu wody w rzece lub kanale, co umożliwia skierowanie wód rzecznych do systemu rowów melioracyjnych. Dzięki tym działaniom przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, zapewniająca odprowadzanie wody z gruntów rolnych w czasie opadów i jej retencję w okresach suszy.

Zatrzymanie wody na gruntach rolnych jest możliwe dzięki wykorzystaniu jazów, przepusto-zastawek, zastawek i innych urządzeń piętrzących na rzekach i rowach melioracyjnych. Rolą Wód Polskich w programie jest zapewnienie wody z rzek i kanałów, które zostaną skierowane do systemu rowów melioracyjnych. Gospodarowanie wodą w rowach i utrzymanie ich drożności będzie leżeć w gestii zainteresowanych właścicieli gruntów lub spółek wodnych działających w ich imieniu. Wiele obiektów melioracyjnych na przestrzeni lat przestało pełnić funkcję nawodnieniową, ograniczając się do odprowadzania wody z rowów do rzek, potęgując skutki suszy rolniczej. Retencja korytowa polega na przywróceniu dwufunkcyjności systemów, aby gromadziły wodę w okresach suszy i zapewniły jej bezpiecznie odprowadzenie w okresie wzmożonych opadów. Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolnych z wykorzystaniem retencji korytowej zakłada partnerską współpracę Wód Polskich z samorządami, spółkami wodnymi, rolnikami i ośrodkami naukowymi.

Działania w regionie

Pierwszym pilotażowym rozwiązaniem wykorzystującym retencję korytową oraz sieć rowów melioracyjnych były działania podjęte przez Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej w gminie Drelów. W wyniku wykorzystania istniejącej infrastruktury w ramach Kanału Wieprz-Krzna oraz Doprowadzalnika B-Augustówka udało się nawodnić obszar blisko 500 ha. Uniwersalny i wyjątkowy charakter kanału z systemem zbiorników retencyjnych pozwala na prowadzenie gospodarki wodnej z wykorzystaniem nawodnień rolniczych. Pierwsze porozumienie w sprawie działań z zakresu retencji korytowej w maju bieżącego roku podpisał Wójt Gminy Drelów i prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Gmina będzie przeznaczać pieniądze na melioracje szczegółowe tak, aby zwielokrotnić efekt działań z zakresu retencji korytowej realizowanych przez Wody Polskie.

Planowana jest realizacja prac utrzymaniowych i inwestycyjnych na rzekach: Liwiec, Kosówka, Bronka, Mogielnica, Minina, Krzewianka, Wełnianka, Krzna. Prace te wpłynął na poprawę stanu technicznego budowli piętrzących oraz znaczne zwiększą poziom retencji. W wyniku tych działań tylko na obszarze RZGW Lublin zostanie zmodernizowanych 45 urządzeń wodnych zwiększających znacznie poziom retencji. Zasięg oddziaływania rolniczego dla wskazanych działań wynosi ok. 1 400 ha. Łączny koszt przedsięwzięcia to 4 mln 628 tys. zł. Zmodernizowane jazy, zastawki czy przepusty z piętrzeniem pozwolą na podpiętrzenie wody i skierowanie jej do systemu rowów melioracyjnych połączonych z ciekami głównymi. Efektem będzie wzrost poziomu wód gruntowych na okolicznych terenach.

Nowoczesne gospodarowanie wodami w zlewniach rolniczych to również odpowiednie utrzymywanie pasów roślinności tworzącej strefy buforowe, stanowiące barierę biogeochemiczną dla azotanów i fosforanów spływających z pól. Pasy tej roślinności zwiększają bioróżnorodność, wpływają na mikroklimat i pomagają zatrzymać wilgoć w glebie. Pilotażowy program łąk kwietnych w Dolinie Bystrzycy został zrealizowanego przez Wody Polskie RZGW w Lublinie.

Wody Polskie w całym kraju planują realizację 645 działań dedykowanych terenom rolniczym, na kwotę ok. 154,7 mln złotych w ciągu trzech lat. Pozwoli na zatrzymanie dodatkowych 32,5 mln m3 wody w zlewniach rolniczych. Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych nastąpi wyraźna poprawa bilansu wodnego zlewni rolniczych. Przewiduje się, że realizacja programu wpłynie na poprawę bilansu wodnego na powierzchni od 30 000 do 300 000 hektarów użytków rolnych. Ostateczna skala efektu będzie zależna od współpracy i zaangażowania samorządów, spółek wodnych i samych rolników.

Dodaj ogłoszenie