1. Kurier Lubelski
  2. Komunikaty
  3. OBWIESZCZENIE
Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krakowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 28 października 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak AU-01-6.6740.4.18.2019.ZZA, na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa –
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Bartosz Marszałek, ul. Krzywda 12a, 30-710 Kraków 7 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

 

Budowa drogi gminnej klasy technicznej D - ul. Piotra Brzezińskiego z rozbudową drogi powiatowej nr 2205K klasy technicznej Z - ul. Balicka wraz z budową automatu biletowego KKM, stacji ładowania pojazdów, wiat przystankowych i kontenerowego miejsca obsługi pasażerów oraz rozbiórką i budową lub przebudową zjazdów, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznej, kanalizacji kablowej, instalacji monitoringu wizyjnego, w mieście Krakowie, gmina miejska Kraków, powiat m. Kraków, województwo małopolskie.

 

Zlokalizowanej na działkach znajdujących się w liniach rozgraniczających projektowany pas drogowy

(w nawiasach podano numery działek powstałych w wyniku podziału pod planowaną inwestycje):

 nr: 248/1 (248/4), 2/15 (2/23), 2/21 (2/30, 2/31) jedn. ewid. Krowodrza, obręb 49 ul. Balicka

 nr: 1 (1/2), 2/21 (2/26) jedn. ewid. Krowodrza, obręb 49 ul. Brzezińskiego

 

Działkach znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogę, na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku budowy/przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz budowy/przebudowy istniejących zjazdów (w nawiasach podano numery działek powstałych w wyniku podziału, objętych obowiązkiem):

 nr: 248/1 (248/3), 2/15 (2/22), 2/21 (2/28), 3/1, 3/2  j. ewid. Krowodrza, obr. 49,

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Krowodrza obręb 49:

  • Działka nr 1 dzieli się na działki nr:  1/1, 1/2
  • Działka nr 2/15 dzieli się na działki nr:  2/22, 2/23, 2/24
  • Działka nr 2/21 dzieli się na działki nr:  2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31
  • Działka nr 248/1 dzieli się na działki nr:  248/3, 248/4

 

W związku z powyższym informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się
z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia zarówno w formie pisemnej jak i ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, telefon: (0-12) 616-80-49.

Godziny przyjęć stron: poniedziałek, wtorek , środa,  piątek  w godz. od 8.30 -15.00.