1. Kurier Lubelski
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O PRZETARGU...
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO- GMINA DAMASŁAWEK

GN. 6845.13.2018.GN2 Wągrowiec, dnia 5 października 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

 

W dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, w Sali 110, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 65,49 m2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego na parterze i piętrze budynku pałacu w Starężynie (obręb Damasławek), gminie Damasławek, zlokalizowanego na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 677/8, o powierzchni 0,2190 ha, objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem: Kw. numer PO1B/00057521/2.

Przedmiotowy lokal składa się z 3 (trzech) pokoi – z czego jeden na piętrze, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju, jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, telefoniczną, ciepłej wody z elektrycznego podgrzewacza wody, centralnego ogrzewania z pieca na paliwo stałe w kuchni oraz gaz z butli. Stan techniczny lokalu, standard i warunki jego utrzymania ocenia się na średnie.

Cena wywoławcza określona została na kwotę 163,00 zł.

Cena wywoławcza – ustalona została na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Damasławek z dnia 21 września 2017 roku, numer Or. 0050.69.2017 – w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne i stanowi wstępną wysokość czynszu najmu.

Ostateczną wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowić będzie kwota wylicytowana przez zwycięzcę przetargu.

  • Minimalne postąpienie: 1,63 zł

  • Wadium: 32,60 zł.

Warunki przystąpienia do przetargu: 

  1. Wpłata wadium w terminie do dnia 2 listopada 2018 r.
    Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłaty można dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wągrowcu:

PKO BP nr 86 1020 4027 0000 1902 1361 6174. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu za pierwszy miesiąc trwania umowy.


  1. Udokumentowanie – do dnia 31 października 2018 r. - dochodów rodziny wraz z podaniem jej składu osobowego (pok. nr 1 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Termin zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uzgodnić z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, pok. nr 1, tel. 67-26-80-545, najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

Oprócz czynszu najmu lokalu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 15-go każdego miesiąca. Podwyższenie stawki czynszu najmu ustalonej w wyniku przetargu będzie dokonywane na podstawie zmieniających się stawek ustalanych w Zarządzeniach Wójta Gminy Damasławek.

Wysokość czynszu najmu wynikająca z przetargu nie może zostać obniżona na wniosek najemcy.

Umowa najmu zostanie zawarta ze zwycięzcą przetargu na czas nieokreślony.

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego wylicytowanego czynszu najmu. Nakłady na remont poniesione przez najemcę nie będą refundowane.

Na przetarg należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Pełnomocnik powinien okazać pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w licytacji przetargowej w imieniu uczestnika.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w godzinach urzędowania: poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 730-1530, lub telefonicznie pod nr tel. 67-26-80-545.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damasławek oraz opublikowane w „Tygodniku Wągrowieckim” z dnia 5 października 2018 roku. Ponadto treść ogłoszenia zamieszczono na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Aktualności”.