Studia w Lublinie: Jaki kierunek wybrać? Zobacz oferty uczelni

IL
Kierunkowy zawrót głowy na uczelniach
Kierunkowy zawrót głowy na uczelniach
Maturzyści mają twardy orzech do zgryzienia. Jaki kierunek studiów wybrać? Dziewięć lubelskich uczelni ma ich w sumie kilkaset... Do tego od nowego roku akademickiego 2012/2013, większość z nich uruchomi ponad 30 nowych kierunków i specjalności.

Niektóre z nowych kierunków i specjalności będą wyjątkowe na skalę krajową. Poniżej prezentujemy wszystkie i opisujemy najciekawsze z nich.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Przyszli studenci największej lubelskiej uczelni, mają do wyboru jeden z 51 kierunków działających w ramach 11 wydziałów. Do tego dochodzą jeszcze specjalności, których na UMCS jest ponad 200. Uniwersytet od nowego roku akademickiego, wzbogaci swoją ofertę dydaktyczną o dziewięć nowych kierunków i jedną specjalność. Wśród nich znajdą się: chemia kryminalistyczna,animacja kultury, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, gospodarka przestrzenna, informacja w e-społeczeństwie, interdyscypilnarne studia religioznawcze, kognitywistyka oraz turystyka historyczna.
Tego jak skutecznie tropić przestępców i badać materiał dowodowy, będą mogli nauczyć się adepci chemii na UMCS. Na tym kierunku uruchomiona zostanie specjalność, chemia kryminalistyczna. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji, z którą uczelnia współpracuje. Żacy będą zgłębiali tajniki m.in. daktyloskopii, osmologii (zabezpieczanie, przechowywanie i badanie śladów zapachowych ludzi z wykorzystaniem wyszkolonych psów - przyp. red.), czy mechanoskopii (badanie śladów pozostawionych przez narzędzie użyte przez przestępcę - przyp. red.) oraz broni i balistyki.

Jak działa ludzkie poznanie, w jaki sposób funkcjonuje nasza pamięć, kiedy nabywamy niezbędnych do komunikacji zdolności językowych oraz od czego zależy nasza inteligencja. Odpowiedzi na te i wiele innych fascynujących pytań, poznają studenci Kognitywistyki. Żacy zajmą się m.in. rozwiązywaniem zagadek umysłu i świadomości, komunikacją za pomocą znaków, tworzeniem sztucznych inteligentnych systemów poznawczych oraz przetwarzaniem i zarządzaniem informacją. Absolwenci tego kierunku
zostaną przygotowani do pracy w firmach sektora IT, agencjach reklamowych i PR, a także, jako dziennikarze, zwłaszcza w tzw. dziennikarstwie popularnonaukowym.

Osoby kreatywne, interesujące się szeroko rozumianą kulturą i sztuką, teatrem, filmem, biorące czynny udział w organizacji festiwali i innych wydarzeń kulturalnych, na pewno zainteresuje jedna z rekrutacyjnych nowości, Animacja kultury. Absolwent tego kierunku znajdzie prace m.in. w urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, prywatnych agencjach i galeriach oraz samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych.

Co istotne, aby dostać się na Animację kultury, warto udokumentować swoją działalność społeczno-kulturalną, w tym np. aktywność artystyczną, wolontariacką, sportową, samorządową, itd. Za to kandydat otrzyma dodatkowe punkty.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jedyny katolicki uniwersytet w Lublinie kształci na 33 kierunkach, zorganizowanych w ramach dziewięciu wydziałów. Od października 2012 r. uruchomionych zostanie pięć nowych kierunków. Zaliczamy do nich: edytorstwo, krajoznawstwo i turystykę kulturową, kultury i religie Bliskiego Wschodu, muzykę kościelną oraz sinologię.  

Prawdziwą orientalną gratką, jedyną taką w naszym mieście będzie sinologia. Studenci tego kierunku będą mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat historii, kultury, języka oraz systemów religijnych i filozoficznych Chin. Sinologię mają również Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ta propozycja może okazać się prawdziwym hitem. W ubiegłym roku o jeden indeks sinologii na UW walczyło aż 15 żaków! Absolwenci tego kierunku będą mogli m.in. uczyć języka chińskiego, pracować jako tłumacz tłumacz bądź w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, po wcześniejszym odbyciu aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.
Ciekawie prezentuje się oferta Gospodarki przestrzennej. To studia inżynierskie dzięki czemu, kwalifikacje absolwenta zostaną poszerzone o specjalistyczne, techniczne umiejętności przydatne przy tworzeniu założeń, planów, projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury przemysłowej, rewitalizacji obszarów zurbanizowanych itp. Po skończeniu tego kierunku, absolwenci będą mogli podjąć pracę m.in. w biurach projektowych,sektorze prywatnym jak firmy konsultingowe, deweloperskie czy agencje nieruchomości, administracji samorządowej, instytucjach Unii Europejskiej, agencjach rozwoju regionalnego lub instytutach badawczych. Dodatkowo inżynierowie Gospodarki przestrzennej mogą ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym.

KUL jest trzecią uczelnią w Polsce, po Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim, dzięki któremu będzie można studiować religioznawstwo . Żacy w trakcie studiów zapoznaja się z różnymi teoriami wyjaśniającymi zjawisko religii, zdobędą wiedzę o głównych tradycjach religijnych świata oraz uzyskają kompetencje międzykulturowe, pomocnych w rozumieniu wyznawców innych religii, żyjących we własnym, rodzimym lub migranckim środowisku kulturowym. A co po studiach? Absolwenci Religioznawstwa mogą znaleźć zatrudnienie w muzeach, centrach kultury, biurach podróży i biurach pielgrzymkowych, instytucjach zajmujących się migrantami i problematyką migracji oraz biurach handlowych.

Uniwersytet Przyrodniczy
Przyszli adepci Uniwersytetu Przyrodniczego mają z czego wybierać. Uczelnia na siedmiu wydziałach prowadzi aż 27 kierunków. W tym od nowego roku akademickiego otwiera kolejnych pięć kierunków oraz nowe specjalności. Nowościami rekrutacyjnymi są: inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, bezpieczeństwo żywości, ochrona roślin i kontrola fitosanitarną, hipologia i jeździectwo oraz specjalności: biologia sądowa, gospodarowanie potencjałem społecznym, odnawialne źródła energii i doradztwo rolnicze oraz biologia analityczna i biologia środowiskowa w Zamościu.

Uniwersytet Przyrodniczy jako pierwsza uczelnia w Polsce otwiera hipologię i jeździectwo. Studenci dzięki niemu będą zdobywali wiedzę o fizjologii i budowie koni, rasach, metodach i zasadach chowu, ale też o prowadzeniu ośrodków jeździeckich. Ciekawie zapowiada się trzy etapowy egzamin praktyczny, który odbędzie się 9 lipca. Na początku maturzysta będzie musiał podejść do konia, wsiąść na niego i po prostu się nie bać. Później wymagana jest jazda kłusem i stępem. Trzeci etap to już kłus, stęp i galop. Z egzaminu zwalnia jedynie brązowa odznaka jeździecka. Studenci będą odbywali zajęcia w Ośrodku Hippicznym UP na koniach sportowych, a także kucach felińskich oraz w formie wyjazdów terenowych do stadnin, na tory wyścigowe oraz do ośrodków utrzymujących konie.

Unikatowym kierunkiem w kraju będzie również ochrona roślin i kontrola fitosanitarna. Jego absolwenci będą przygotowani do realizacji zadań w zakresie diagnozowania chorób i szkodników roślin, zrównoważonego stosowania pestycydów, wykonywania ekspertyz i opracowywania programów ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin oraz przeprowadzania kontroli sanitarnej roślin, surowców i produktów roślinnych i wydawania świadectw fitosanitarnych. Gdzie znajdą pracę? Możliwości jest wiele. Absolwenci mogą obejmować stanowiska doradcy z zakresu integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz laboratoriach fito- i entomologicznych. Nabędą również cenne uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz zostaną przygotowani do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów.

Lubelskie uczelnie coraz chętniej podejmują współpracę z policją. W lutym tego roku, senat UP podjął uchwałę o utworzeniu nowej specjalności - biologii sądowej, na kierunku biologia.

Jej adepci nabędą umiejętności wykonywania ekspertyzy sądowej, pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, oznaczania materiału biologicznego, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych oraz przeprowadzania analiz genetycznych. W ramach specjalności, pracownicy z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie będą prowadzić takie przedmioty jak m.in. kryminalistyczne ślady biologiczne i ich badanie wstępne, technika kryminalistyczna, techniki badawcze w genetyce sądowej, podstawy osmologii, podstawy daktyloskopii i metody pokrewne identyfikacji. Warto dodać, że biologię sądową jako kierunek i specjalność można było studiować tylko w Krakowie, Łodzi i Gdańsku.

Uniwersytet Medyczny

Przyszli studenci jedynej medycznej szkoły wyższej w Lublinie mają do wyboru jeden z 12 kierunków, działających w ramach czterech wydziałów. Od nowego roku akademickiego rusza kolejny, nowy kierunek studiów. Żacy, których zainteresuje oferta II Wydziału Lekarskiego, będą mogli aplikować na elektroradiologię. Studia będą trwały trzy lata.

Absolwenci elektroradiologii zdobędą kwalifikacje w zakresie obsługi diagnostycznej nowoczesnej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej (m.in. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii, elektrokardiografii, elektroencefalografii) dające możliwość podjęcia pracy w jednostkach ochrony zdrowia zarówno sektora publicznego (ZOZ-y) i niepublicznego (NZOZ-y). Uruchomienie tego kierunku to próba wyjścia naprzeciw ogromnym potrzebom rynku pracy i rozrastającego się sektora usług medycznych. Absolwenci elektroradiologii zdobędą bardzo konkretny, intratny zawód. Istnieje niemal stuprocentowe prawdopodobieństwo, że jego absolwenci nie będą bezrobotni. Na studentów będą czekały m.in. przedmioty medyczne, jak: anatomia, fizjologia, neurochirurgia oraz radiologiczne, dzięki którym studenci nauczą się jak obsługiwać sprzęt do badań. Jeżeli kierunek ten będzie cieszył się wystarczająco dużym zainteresowaniem, władze uczelni biorą pod uwagę uruchomienie studiów drugiego stopnia.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

W ramach dwóch wydziałów uczelnia kształci na 11 kierunkach oraz 32 specjalnościach. Już niebawem na WySPIE powstanie sześć nowych specjalności. Na Wydziale Nauk Społecznych uruchomione zostaną: zamówienia publiczne, społeczne aspekty organizacji oraz lobbying gospodarczy i polityczny. Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych wzbogaci się natomiast o zamówienia publiczne na kierunku finanse i rachunkowość, zamówienia publiczne na kierunku zarządzanie oraz marketing i badania społeczne.
Absolwenci zamówień publicznych będą przygotowani do pełnienia do zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych, w tym do samodzielnego prowadzenia i nadzorowania postępowań dotyczących zamówień publicznych m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych. Studenci którzy wybiorą specjalność marketing i badania społeczne, zdobędą umiejętności pozwalające im na planowanie i realizację badań marketingowych. Jeżeli znajdą zatrudnienie w odpowiednich departamentach, będą odpowiedzialne za przeprowadzanie badań rynkowych i konsumenckich, badania opinii publicznej oraz projektowania działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Uczelnia ta kształci obecnie swoich studentów na pięciu kierunkach magisterskich, siedmiu licencjackich, trzech inżynierskich oraz na studiach podyplomowych. Od nowego roku akademickiego WSEI uruchomi dwa nowe kierunki. Będą to praca socjalna oraz zarządzanie ze specjalnościami: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie ochroną zdrowia, zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie nieruchomościami sportowo-rekreacyjnymi. Studenci, którzy zdecydują się na Pracę socjalną, będą mieli do wyboru jedna z dwóch specjalności: pomoc społeczna w środowisku otwartym oraz doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe jest dziś szczególnie popularne. To doradca udziela nam pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia, zmianie ścieżki kariery, wyborze drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.


Nasze serwisy:
Serwis gospodarczy - Wybierz Lublin
Serwis turystyczny - Perły i Perełki Lubelszczyzny
Serwis dla fanów spottingu i lotnictwa - Samoloty nad Lubelszczyzną
Miasto widziane z samolotu - Lublin z lotu ptaka
Nasze filmy - Puls Polski


Codziennie rano najświeższe informacje z Lublina i okolic na Twoją skrzynkę mailową.
Zapisz się do newslettera!

Wideo

Komentarze 25

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

k
konte
Nie patrzcie na lokalizację, no chyba, że Was budżet ogranicza. Poszedłem na dietetykę tutaj - wsp.szkolymydlowskiej.pl Uczeni szukałem przez kilka miesięcy. Wybrałem taką, po której rzeczywiście mogę się spodziewać wyjścia z konkretami, a nie ze zbędną teorią. I przynajmniej na pierwszym roku to się sprawdziło. Jak będzie dalej - zobaczymy.
M
Megg
Ja studiowałam online. Niestety sytuacja mi nie pozwoliła na studia dzienne, a kształcić się dalej chciałam. Wybrałam fajny kierunek na Akademii Polonijnej. Kiedyś studia online to było coś, co nie przynosi nic, nic nie daje, jest bezowocne itd. Dzisiaj studia online traktowane są jak zwykłe normalne studia. Fajnie bo mogę wykłady odtworzyć sobie kiedy chce, uczyć się kiedy chce.
M
Megg
Ja studiowałam online. Niestety sytuacja mi nie pozwoliła na studia dzienne, a kształcić się dalej chciałam. Wybrałam fajny kierunek na Akademii Polonijnej. Kiedyś studia online to było coś, co nie przynosi nic, nic nie daje, jest bezowocne itd. Dzisiaj studia online traktowane są jak zwykłe normalne studia. Fajnie bo mogę wykłady odtworzyć sobie kiedy chce, uczyć się kiedy chce.
b
bells
się ktoś na sinologię?
:P
no nie tylko po wiekszosci kierunkow na medycznym znajdziesz prace
30stka
tylko studia w warszawie kosztują duuuzo wiecej niz w Lublinie.malo kogo na to stac.wiem cos o tym bo studiowalam w wawie.wiec moze studiowac w lu za grosze a pozniej szukac pracy poza Lublinem?
l
lubelak
Studiować informatykę w Lublinie warto (tylko na UMCS albo PL), ale po studiach lepiej pracować w Wawie.
w
wfw
a gdzie? na zmywaku przy przepychaniu rur haha :D kto ma glowe na karku i dobre znajomosci da rade. pozdrawiam
j
ja
fizyki nie zdawałam, czy warto iść do lublina na informatykę? poprawiac mature za rok i isc do wawy?
W
WSSP
jeszcze jest Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza.... ile Wyspa dala Wam kasy, żebyście ja zawarli w artykule a inne uczelni juz nie ? chamstwo...
s
studentka
Pani Redaktor (lub Panie Redaktorze - nie wiem, kto pisał ten artykuł, bo ze względu na świadomość własnej głupoty totalnej osoba ta podpisała się inicjałami) trzeba troszeczkę wiedzy, żeby napisać coś mądrego. A u Pani / Pana tego nie ma. Przy ul. Nadbystrzyckiej w mieście Lublin usytuowane są budynki (duże, widać je z daleka) w których uczą się studenci, odbywają się wykłady, ćwiczenia i tzw. "laborki". To POLITECHNIKA LUBELSKA. To też uczelnia wyższa. Myślę, że w poniedziałek w redakcji Kuriera na porannej odprawie redaktor naczelny Panią / Pana douczy i następnym razem będzie co nieco lepiej. Bo dobrych artykułów Pani / Pana nie będzie - na podstawie dotychczasowych - nigdy. Proponuję zmienić pracę.
b
b
są w tym roku na Politechnice
l
lublinianka
Tak, to prawda, absolwent politechniki szczególnie kierunków typowo technicznych nie ma problemu ze znalezieniem pracy :)
a
aber
pierwszym razem....
K
Kol
Niestety kilku z autorów komentarzy całkowicie nie rozumie, że poziom kształcenia a perspektywa znalezienia pracy idą ze sobą tylko w przypadku zdrowej gospodarki. Taka Hiszpania ma Uniwersytety lokujące się znacznie wyżej niż polskie, a bezrobocie wśród młodzieży to 50%.

Zamiast dawać się mediom zwodzić fałszywym załamywaniem rąk o niskim stanie polskich uczelni, lepiej zastanowić się nad przyczynami polnische wirtschaft (polskiej gospodarki). Dla porównania w Hiszpanii przyczyną bezrobocia jest przyjęcie Euro i oparcie gospodarki o tani kredyt napędzający bum budowlany, czyli bańkę. A jak jest w Polsce? No nie przecież jesteśmy zieloną wyspą, a kto sądzi inaczej ten oszołom it. ... Ale czy tak jest naprawdę? 1.5 mln obywateli musiało opuścić Polskę, żegnając rodzinę, przyjaciół, jaka jest tego przyczyna? To kluczowe pytanie o przyszłość ale "młody, wykształcony z dużego miasta" nie odpowie na nie. Zamiast tego będzie słuchał bajek o bajecznym poziomie edukacji "gdzieś tam". OK. jasne, że jest lepsza - nigdy nie było inaczej a ludzie znajdowali pracę! Zresztą nie może być inaczej tu studia kosztują od 0 do 5 tys. za rok. Tam ... 60 tys. za rok ...
Dodaj ogłoszenie