Szanse dla młodych w 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Materiał informacyjny WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w Lublinie
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Fundusze Europejskie dają szansę młodym na zdobycie nowych kwalifikacji, kompetencji i wiedzy. Kompleksowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) kierowane jest bezpośrednio do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy.

W minionym, zdominowanym przez pandemię 2020 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zintensyfikował działania mające na celu zarówno podtrzymanie jak i wsparcie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, rozpoczynając realizację VI edycji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na aktywizację ludzi młodych.

Działania te znalazły odzwierciedlenie w podpisaniu, w okresie wrzesień-grudzień 2020 r., z Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa oraz Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, 21 umów o dofinansowanie na realizację dwuletnich projektów (edycja VI ) o łącznej wartości 94 941 709 zł. Stanowi to znaczne wsparcie finansowe skierowane bezpośrednio na aktywizację zawodową osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. osoby z kategorii NEET.

Realizacja tych projektów trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Osoby bezrobotne w ramach projektów mogą skorzystać z:

  • pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • szkoleń i staży,
  • bonów szkoleniowych i bonów na zasiedlenie,
  • prac interwencyjnych,
  • doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,
  • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione formy wsparcia są jednocześnie kontynuowane w ramach V edycji projektów pozakonkursowych, realizowanych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do 30.09.2021 r. – w zależności od decyzji podjętej przez dany PUP/ MUP.

Ponadto, z uwagi na sytuację wywołaną epidemią koronawirusa, dodatkowo w ramach projektów pozakonkursowych do 30.06.2021 r. kontynuowane jest wsparcie dedykowane Przedsiębiorcom/Pracodawcom. Wsparcie to realizowane jest na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)

Dodatkowe działania w ramach Tarczy antykryzysowej skierowane są do Przedsiębiorców/Pracodawców
i mają następujący charakter:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 - dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z dodatkowej rezerwy ministra właściwego ds. pracy.
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na ww. cel w 2021 r. zarezerwowano środki
w wysokości 15 941 180 zł.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej WUP w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/ lub na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Lubartowska 74 A, piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49, kom. 605 903 476
e-mail: [email protected]
https://power-wuplublin.praca.gov.pl/

Dodaj ogłoszenie