reklama

Uwaga Czytelnicy! Trwa Wielka Loteria Kuriera Lubelskiego!

RedakcjaZaktualizowano 
Wygrałem! Naprawdę wygrałem! Takie okrzyki macie Państwo szansę wznosić już za kilka dni, ale właśnie dziś możecie dać szansę szczęściu i włączyć się do gry o samochód, laptopy, aparaty fotograficzne, kino domowe, telewizory, wycieczki i rowery.

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Loterii
w godz. 9-15, tel. 081 44-62-807
Kurier Lubelski, Krakowskie Przedmieście 10
20-002 Lublin

Regulamin Loterii Promocyjnej

1. Nazwa loterii promocyjnej

"Wielka Loteria Kuriera"

2.Nazwa podmiotu urządzającego loterię promocyjną

"Polskapresse" Spółka z o.o. w Warszawie, wydawca dziennika "Kurier Lubelski"

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie

Izba Skarbowa w Lublinie

4.Zasady prowadzenia loterii promocyjnej

4.1. W loterii może wziąć udział każdy czytelnik gazety "Kurier Lubelski", który ukończył 18 lat i który skompletuje 5 kolejnych kuponów loteryjnych drukowanych w dzienniku "Kurier Lubelski" pomiędzy 18.09.2009 roku a 12.12.2009 roku. Zestaw składający się z minimum 5 kolejnych kuponów zebrany z dowolnym momencie trwania loterii stanowi jedną szansę na wygranie nagród z puli loterii.

4.2.O ile w dalszej treści niniejszego regulaminu używany jest termin "Kurier Lubelski" bez żadnych dodatków, oznacza to, iż dotyczy on gazety "Kurier Lubelski", której wydawcą jest "Polskapresse" Spółka z o.o. w Warszawie.

4.3.Pracownicy i współpracownicy spółek z o.o.: "Polskapresse" w Warszawie i "Kurier Lubelski" w Lublinie oraz ich rodziny nie mogą brać w niej udziału. Jako rodzinę należy rozumieć: współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo oraz pozostałych zstępnych i wstępnych.

4.4.W każdym wydaniu "Kuriera Lubelskiego" od 18.09.2009 roku do 12.12.2009 roku zostanie wydrukowany kupon loteryjny wraz z numerem porządkowym oraz podstawowymi informacjami o loterii i miejscem na wpisanie danych osobowych uczestnika loterii. Numeracja kuponów będzie zgodna z kolejnymi wydaniami Kuriera Lubelskiego począwszy od 18.09.2009 r.

4.5.Aby brać udział w loterii uczestnik musi zebrać minimum 5 kolejnych kuponów loteryjnych (drukowanych na łamach "Kuriera Lubelskiego" w okresie 18.09.2009 roku do 12.12.2009 roku), wypełnić przynajmniej jeden z nich oraz spiąć razem i dostarczyć zestaw 5 kolejnych kuponów do siedziby redakcji "Kuriera Lubelskiego" na adres: 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 10.

4.6.Każdy z uczestników może złożyć dowolną ilość zestawów kuponów loteryjnych. Każdy zestaw musi zawierać minimum 5 kolejnych kuponów i stanowi jedną szansę na wygranie nagród.

4.7.Każdy zestaw kuponów uprawnia do odbioru jednej nagrody. Każdy uczestnik może wygrać wielokrotnie posiadając wiele zestawów kuponów.

4.8.W trakcie loterii zostanie przeprowadzonych 12 losowań spośród kuponów które dotarły do redakcji gazety "Kuriera Lubelskiego" do momentu przeprowadzenia losowania. Losowanie odbędzie się o godzinie 12.00 w siedzibie "Kuriera Lubelskiego" w każdy poniedziałek trwania loterii począwszy od 28.09.2009 r. do 14.12.2009 r., czyli:

- 28.09.2009 r.

- 05.10.2009 r.

- 12.10.2009 r.

- 19.10.2009 r.

- 26.10.2009 r.

- 02.11.2009 r.

- 09.11.2009 r.

- 16.11.2009 r.

- 23.11.2009 r.

- 30.11.2009 r.

- 07.12.2009 r.

- 14.12.2009 r.

Z czego losowania w dniach 28.09; 26.10; 30.11 i 14.12 kończą jeden z czterech etapów loterii.

Po każdym z tych losowań wszystkie zestawy kuponów z danego etapu loterii zostają zebrane i zabezpieczone przez Organizatora loterii do czasu losowania nagrody głównej.

4.9.Pierwsze losowanie odbędzie się 28 września 2009 r. a ostatnie 14 grudnia 2009 r.

W każdym losowaniu zostanie wybranych 5 zestawów kuponów, z których każdy otrzyma nagrodę według następującej kolejności:

- 1 wylosowany zestaw - rower;

- 2 wylosowany zestaw - aparat;

- 3 wylosowany zestaw - kino domowe;

- 4 wylosowany zestaw - telewizor;

- 5 wylosowany - laptop;

Dodatkowo w losowaniach w dniach 28.09; 26.10; 30.11 i 14.12, które kończą dany etap loterii zostanie wylosowany zestaw 6, którego właściciel otrzyma wycieczkę.

Nagroda główna - samochód zostanie wylosowana w dniu 14 grudnia 2009 r. spośród wszystkich zestawów kuponów, które dotarły przez okres loterii. Wyłączeniu z tego losowania podlegają te zestawy kuponów, które zostały wylosowane w poprzednich losowaniach.

4.10.W loterii mogą brać udział wyłącznie oryginalne kupony loteryjne wycięte z "Kuriera Lubelskiego".

4.11.Udział w loterii oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń, i wyrażenie przez laureatów zgody na publikację w gazecie ich imion, nazwisk, miejscowości zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb loterii (z uwzględnieniem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych).

4.12.Regulamin loterii jest do wglądu w siedzibie "Kuriera Lubelskiego" w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10 oraz na stronie internetowej www.kurierlubelski.pl.

5. Obszar, na którym urządzana będzie loteria promocyjna

Loteria jest urządzana na terenie województwa lubelskiego.

6. Czas trwania loterii promocyjnej

Loteria trwa od 18.09.2009 roku do 31.12.2009 roku (od dnia opublikowania pierwszego kuponu do ostatniego dnia wydania nagród). Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży dowodów udziału w loterii (kuponów loteryjnych na łamach "Kuriera Lubelskiego"): od 18.09.2009 roku do 12.12.2009 roku.

7. Sposób prowadzenia loterii promocyjnej, w szczególności miejsce i termin losowania nagród

7.1.Kupon loteryjny składa się z:

- podstawowych informacji o loterii;

- numeru porządkowego;

- miejsca na wpisanie danych osobowych uczestnika loterii;

7.2.Aby brać udział w losowaniu należy wpisać swoje dane na przynajmniej 1 kuponie i zestaw przynajmniej 5 kuponów (wyciętych z kolejnych wydań "Kuriera Lubelskiego") spiętych razem należy dostarczyć do siedziby "Kuriera Lubelskiego" - Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 10.

7.3.Uczestnik otrzymuje nagrodę jeśli:

7.3.1. podczas losowania został wybrany jego zestaw kuponów konkursowych oraz w ciągu pięciu dni roboczych od momentu opublikowania w "Kurierze Lubelskim" listy laureatów skontaktuje się telefonicznie lub osobiście z Biurem Loterii znajdującym się w siedzibie "Kuriera Lubelskiego" tel. (81) 44-62-807, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30, w celu zgłoszenia wygranej oraz ustalenia terminu i miejsca odbioru nagrody. Publikacja listy osób na łamach gazety "Kurier Lubelski" nastąpi dzień po dniu losowania. W przypadku nie zgłoszenia się w powyższym terminie nagroda pozostaje do dyspozycji Kuriera Lubelskiego.

7.3.2.przedstawi dokument tożsamości z danymi odpowiadającymi danym na wylosowanym kuponie loteryjnym.

7.3.3.zapłaci podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 30 pt. 2). Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest "Polskapresse" Spółka z o.o.

7.4.Po stwierdzeniu wygranej, obejmującej kontrolę autentyczności dowodu tożsamości przez upoważnionego pracownika Biura Loterii i zapłaceniu podatku laureat osobiście odbiera nagrodę z siedziby redakcji "Kuriera Lubelskiego" - Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 10. Miejsce odbioru nagrody głównej - samochodu odbędzie się częściami: kluczyki oraz dokumenty pojazdu odebrane zostaną w siedzibie redakcji "Kuriera Lubelskiego", samochód w miejscu wskazanym przez "Polskapresse" spółka z o.o. na terenie Lublina.

7.5.Wygrane nagrody (oprócz samochodu) muszą zostać odebrane w przeciągu 10 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy wygrywających w "Kurierze Lubelskim". Odbiór nagrody głównej - samochodu musi nastąpić w terminie do 24.12.2009 r. Ogłoszenie listy laureatów z danego losowania nastąpi w każdy wtorek następujący bezpośrednio po losowaniu. W przypadku nie odebrania nagród w podanym terminie - zostają one do dyspozycji "Kuriera Lubelskiego".

7.6.Kupony konkursowe biorące udział w loterii muszą być oryginalne (wycięte z "Kuriera Lubelskiego"). Kupony budzące wątpliwości co do ich autentyczności zostaną wykluczone z gry. Decyduje o tym upoważniony pracownik Organizatora Loterii,

7.7.W imieniu zwycięzcy nagrodę może odebrać jego pełnomocnik, jednakże w takim przypadku osoba pełnomocnika do odbioru nagrody powinna wykazać się dokumentem pełnomocnictwa sporządzonym na piśmie - w formie aktu notarialnego lub w formie z podpisem notarialnie poświadczonym oraz własnym, zgodnym z dokumentem pełnomocnictwa dowodem osobistym.

7.8.Każdy z uczestników może wygrać tylko jedną nagrodę w jednym losowaniu. W przypadku ponownego wylosowania tego samego uczestnika losowanie zostaje powtórzone, aż do wyłonienia nowego zdobywcy nagrody.

8.Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii promocyjnej

8.1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa wewnętrzna komisja nadzoru powołana przez organizatora loterii, w skład której wchodzą:

- redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego

- przedstawiciel działu księgowości Kuriera Lubelskiego

- osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów na podstawie art. 19 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zmianami).

8.2.Komisja działa w oparciu o regulamin komisji.

8.3.Nazwiska osób wygrywających zostaną opublikowane w "Kurierze Lubelskim".

8.4.Organizator loterii zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich kwestii związanych z przeprowadzeniem loterii zgodnie z niniejszym regulaminem.

9. Sposób i termin ogłaszania wyników

Nazwiska wszystkich osób wygrywających zostaną opublikowane w okresie trwania loterii w "Kurierze Lubelskim" zawsze w dniu następnym po dniu losowania nagród.

10. Miejsce i termin wydawania wygranych

Wygrane nagrody wręczane będą w siedzibie "Kuriera Lubelskiego" w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10 w terminie określonym w punkcie 7.5. i w miejscu określonym w punkcie 7.4. za wyjątkiem nagrody głównej (samochodu), której odbiór odbędzie się odbędzie się częściami: kluczyki oraz dokumenty pojazdu odebrane zostaną w siedzibie redakcji "Kuriera Lubelskiego", samochód w miejscu wskazanym przez "Polskapresse" spółka z o.o. na terenie Lublina.

11. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

11.1.Ewentualne reklamacje osoby bezpośrednio uczestniczące w loterii mogą zgłaszać na piśmie do redakcji Kuriera Lubelskiego w trakcie trwania loterii jednak nie później niż w przeciągu 7 dni od daty 14.12.2009 r. Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu Kuriera Lubelskiego - tel. (81) 44-62-807. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem i podpis.

11.2.Reklamacje będą rozpatrywane, indywidualnie w oparciu o dostarczone dokumenty, a odpowiedzi udzielane i wysyłane pisemnie, w ciągu 7 dni od daty ich wpłynięcia.

11.3.Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w punkcie 11.1. lub też reklamacje nie spełniające warunków określonych w punkcie 11.1. nie podlegają rozpatrzeniu. O terminowym złożeniu reklamacji decyduje data jej faktycznego wpływu do redakcji "Kuriera Lubelskiego" w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 10.

12. Termin przedawnienia roszczeń

12.1.Roszczenia dotyczące przebiegu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od daty wydania nagród. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację

12.2.Wszelkie roszczenia wynikające z udziału w loterii można poddać pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

13. Wartość puli nagród

NAGRODY | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto

SAMOCHÓD Fiat 500 POP 1.2 | 1 | 29463,11 | 35945 | 29463,11 | 35945

LAPTOP HP 550 15,4"/M550/1GB/160GB/X3100/DOS | 12 | 1352,46 | 1650,00 | 16229,51 | 19800

APARATY Aparat Panasonic DMC-FX01E-K | 12 | 573,77 | 700,00 | 6885,25 | 8400

KINO DOMOWE PANASONIC SCPT165E-K | 12 | 614,75 | 750,00 | 7377,05 | 9000

TELEWIZOR SHARP LC32D44EGY 32" | 12 | 1270,49 | 1550,00 | 15245,90 | 18600

ROWERY Kross | 12 | 416,39 | 508,00 | 4996,72 | 6096

WYCIECZKI Jastrzębia Góra 7 dni dla 2 osób | 4 | 2049,18 | 2500,00 | 8196,72 | 10000

SUMA | 107841

Łączna pula nagród w loterii wynosi 107841 zł. (słownie: sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych).

14. Postanowienia końcowe

14.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Laureatów i osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich)

14.2 Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata nagrody (w tym odpowiedzialności w tytułu gwarancji).

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3