Regulamin konkursu fotograficznego 90 urodziny MPK Lublin

DMZaktualizowano 
Regulamin konkursu fotograficznego 90 urodziny MPK Lublin

Regulamin Konkursu
„Regulamin konkursu fotograficznego 90 urodziny MPK Lublin”

zwanego dalej „Konkursem”

§ 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 (dalej: Organizator).
2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „90 urodziny MPK Lublin”.

3. Celem Konkursu jest wyłonienie prac fotograficznych, których głównym tematem są zdjęcia autobusów – zdjęcia mogą pochodzić z różnych okresów działalności MPK czyli od 1 stycznia 1929 r. do roku 2019 sporządzonych przez Czytelników Kuriera Lubelskiego i serwisu kurierlubelski.pl.
Organizator planuje zorganizowanie plenerowej wystawy fotograficznej w Lublinie na Placu Łokietka w terminie od 23.04.2019 r. do 14.05.2019 r., w związku z czym w ramach Konkursu zostaną wybrane przez Komisję Konkursową fotografie - 18 fotografii. Dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych zdjęć, a ich autorzy otrzymają nagrody.
4. Konkurs organizowany będzie w okresie od dnia 26.03.2019 r. do dnia 8.04.2019 r.
5. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją/Kapitułą.
7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin Serwisu oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2
Warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest autorem zdjęcia prezentującego autobusy lub jest posiadaczem zdjęcia prezentującego autobusy komunikacji miejskiej w Lublinie i może nim dysponować oraz spełnia wymagania określone niniejszym Regulaminem.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z organizacją Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.
4. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Konkursie polega na przesłaniu umieszczonego w Serwisie formularza zgłoszeniowego ze zdjęciem lub zdjęciami prezentującego autobusy komunikacji miejskiej w Lublinie.
5. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik ma możliwość zgłoszenia do Konkursu nie więcej niż osiem prac konkursowych.
6. Dokonując zgłoszenia zdjęć do Konkursu osoba zgłaszająca oświadcza jednocześnie, że jest posiadaczem zgłaszanych prac konkursowych, w ramach dysponowanych praw do zdjęć przysługują jej wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i zgłoszenie zdjęć do Konkursu nie narusza praw osób trzecich.
7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu ustalone przez Organizatora i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
8. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnik przekazuje Organizatorowi Konkursu autorskie prawa majątkowe do przesłanych utworów przysługujących ich autorowi w zakresie niezbędnym na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz zorganizowanie wystawy. Przekazanie praw jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności zorganizowanie wystawy fotograficznej o jakiem mowa w niniejszym Regulaminie wykorzystywanie, utrwalania dowolną techniką, zachowania w pamięci komputera, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach tytułów prasowych wydawanych przez Organizatora oraz dodatków do tych tytułów, oraz na stronach serwisów internetowych należących do Organizatora (w tym www.kurierlubelski.pl; www.naszemiasto.pl), również dla celów marketingowych na potrzeby prowadzonej działalności przez Organizatora. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi licencji do przesłanych prac na ich wykorzystanie zgodnie z powyższymi założeniami bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

§ 3

Zasady przeprowadzania Konkursu

I. Zgłaszanie kandydatur

1. Konkurs będzie się odbywał w dniach od 26.03.2019 r. do dnia 12.04.2019 r.
2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej w Serwisie www.kurierlubelski.pl. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 23:59:59 w dniu 8.04.2019 r. (moment odbioru danych przez serwer Organizatora).

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) co najmniej jedno zdjęcie prezentujące autobus/y komunikacji miejskiej (maks. osiem zdjęć)
b) Imię i Nazwisko autora lub posiadacza zdjęć;
c) Krótki opis zdjęcia, miejsce jego wykonania i porę roku, a także numer kontaktowy (wyłącznie do wiadomości Organizatora)
d) Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny mieć format PDF, TIFF, JPG, rozdzielczość 300 dpi i format A3, bez danych autora na zdjęciu i bez wyraźnej ingerencji graficznej – dopuszczalna korekcja polepszająca jakość zdjęcia, tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że zdjęcia nie została dołączona do listy zgłoszonych zdjęć, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia akceptacja zgłoszenia nastąpi w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia.
5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w § 6.
6. W dniu 10.04.2019 r. w Serwisie zostanie opublikowana lista zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
II. Wybór laureatów
1.Kapituła Konkursowa dokona wyboru 18 zdjęć ze zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, które zostaną przedstawione na wystawie fotograficznej.
2.Spośród wszystkich nadesłanych i zakwalifikowanych do konkursu zdjęć Kapituła 18, których autorzy lub posiadacze otrzymają nagordy.
3.Obrady Kapituły odbędą się w terminie do 12.04.2019 r. z wyłączeniem jawności.

§ 4

Ogłoszenie wyników Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Serwisie www.kurierlubelski.pl 15.04.2019 r. oraz 16.04.2019 r. w „Kurierze Lubelskim”.

§ 5

Nagrody w Konkursie

1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

2. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla autorów lub posiadaczy wybranych przez Kapitułę 18 zdjęć nagrodą jest ich publikacja na wystawie fotograficznej oraz w gazecie „Kurier Lubelski” oraz Serwisie www.kurierlubelski.pl,
b) dla 90 autorów lub posiadaczy wybranych przez Kapitułę 90 zdjęć nagrodą jest 30-dniowy bilet MPK ważny na wszystkie przejazdy komunikacji miejskiej w Lublinie.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres „Kurier Lubelski”, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin z dopiskiem „Reklamacja – konkurs fotograficzny”.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „90 urodziny MPK Lublin”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „90 urodziny MPK” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie (o ile zgłaszasz własną osobę).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od Ciebie, podczas zgłoszenia do Konkursu.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko;
b.miejscowość zamieszkania;
c.kontaktowy numer telefonu;

Wideo

polecane: Flesz: Koniec gorszego jedzeni, żywność w Polsce jak na zachodzie.

Materiał oryginalny: Regulamin konkursu fotograficznego 90 urodziny MPK Lublin - Kurier Lubelski

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3