Gmina Łaziska: Ogłoszenie wójta

DS
Udostępnij:
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łaziska uchwały Nr IX/60/2011 z dnia 10 listopada 2011roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska, zmienioną uchwałą Nr XI/80/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 stycznia 2012 roku.

Zakres zmiany obejmował będzie działki o numerach ewidencyjnych:

1) 769 położonej w miejscowości Głodno,
2) 276, 267 i 19/8 położonych w miejscowości Piotrawin,
3) 323 położonej w miejscowości Kolonia Łaziska,
4) 250 i 380/3 położonych w miejscowości Kamień,
5) 26/1 położonej w miejscowości Zgoda,
6) 45 położonej w miejscowości Wojciechów,
wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną i dotyczy wprowadzenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, usług oraz terenów poboru mas ziemnych dla potrzeb rozbudowy wału przeciwpowodziowego

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Łaziskach, 24-335 Łaziska, w terminie do dnia 23 marca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt Gminy Łaziska

Wideo

Dodaj ogłoszenie