Regulamin konkursu „Jak bardzo znasz Lublin?”

DM
Regulamin konkursu „Jak bardzo znasz Lublin?” zwanego dalej „Konkursem”

Regulamin konkursu „Jak bardzo znasz Lublin?” zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział Lublin we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Jak bardzo znasz miasto Lublin?” i udostępniony jest wszystkim potencjalnym Uczestnikom w serwisach: gazetawroclawska.pl, pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl, kurierlubelski.pl, gazetalubuska.pl, dzienniklodzki.pl, expressilustrowany.pl, gazetakrakowska.pl, polskatimes.pl, to.com.pl, echodnia.eu, nto.pl, nowiny24.pl; echodnia.eu, wspolczesna.pl, poranny.pl, dziennikbaltycki.pl, gp24.pl, dziennikzachodni.pl, , echodnia.eu, gloswielkopolski.pl, gk24.pl, gs24.pl, naszemiasto.pl
4. Konkurs polega na wyłonieniu zwycięzców i przyznaniu nagród laureatów.
5. Konkurs organizowany będzie od dnia 29.11.2019 r. do dnia 05.12.2019 r. na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. Organizator powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Urzędu Miasta Lublin.
7. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, wyłonienie zwycięzcy, przyznaniem nagrody, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowanie postanowień regulaminu i rozpatrywanie reklamacji.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.Uczestnikami w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału w jakimkolwiek charakterze pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin
3.Udział w Konkursie wymaga:
a. Wypełnienia quizu „Jak dobrze znasz Lublin?” na Stronie Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
1) Imię,
2) Nazwisko
3) Numer telefonu,
b. Rozwiązaniu zadania konkursowego polegającego na zaproponowaniu w jaki sposób jednym zdaniem zachęciłbyś/abyś swoich znajomych do przyjazdu do Lublina. Zadanie to jest integralną częścią quizu „ Jak dobrze znasz Lublin?”. Quiz wraz zadaniem konkursowym należy wypełnić w terminie od 29.11.2019 r. od g. 12:00 do dnia 05.12.2019 r. do g. 23:59
c. Zaakceptowania niniejszego regulaminu w sposób określony w Serwisie i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w ust. 3a niniejszego artykułu, w sposób określony w Serwisie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
4.Uczestnik dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza, że:
a. Jest wyłącznym autorem przesłanej treści zadania konkursowego.
b. Udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego treści zadania konkursowego
c. Autor hasła zrzeka się względem Organizatora Konkursu wykonywania osobistych praw autorskich do treści zadania konkursowego.
d. Treść zadania konkursowego i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
5.Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: konkurs@kurierlubelski.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia kandydatury z udziału w Konkursie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu.

1. Quiz wraz z odpowiedzią na zadanie konkursowe wskazane w Art. 2 ust. 2b należy przesłać za pomocą formularza dostępnego w Serwisie pod adresem www.kurierlubelski.pl/quiz
2.Zwycięzcą Konkursu zostaje autor najciekawszego i najbardziej kreatywnej treści zadania konkursowego, wyłonionego przez Komisję konkursową.
3.Obrady Komisji odbędą się w dniu 9.12.2019 r.
4.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Serwisie w dniu 10.12.2019 r.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu.

1.Zwycięzca Konkursu, w terminie najpóźniej do 10.12.2019 r. zostanie powiadomiony o wygranej poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Art.5 Nagrody w Konkursie

1.Organizator przewiduje wręczenie nagrody głównej w postaci voucheru na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Alter w Lublinie*****. Na voucher składają się: dwa noclegi w pokoju dwuosobowym standardowym, dwa śniadania w formie bufetu, jedna obiadokolacja z polecenia szefa kuchni, parking, pobyt NO LIMIT w strefie OZI SPA & Wellness o wartości 2000 zł brutto. (W celu realizacji vouchera wymagana wcześniejsza rezerwacja. Termin realizacji vouchera uzależniony od dostępności miejsc noclegowych. Voucher ważny do: 31.08.2019) oraz wyróżnienia w postaci voucheru na weekendowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniami i kolacją w Hotel IBIS Styles o wartości 1250 zł brutto (W celu realizacji vouchera wymagana wcześniejsza rezerwacja. Termin realizacji vouchera uzależniony od dostępności miejsc noclegowych. Voucher ważny do: 31.08.2020).
2.Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
3.Nagroda zostanie przesłana pocztą tradycyjna na adres wskazany przez Uczestnika lub drogą elektroniczną na adres email wskazany przez zwycięzcę
4.Nagroda zostanie wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Koszty opłacenia należnego podatku od nagród pokrywa Laureat konkursu.
6.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestników.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail konkurs@kurierlubelski.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kurier Lubelski, 20-002 Lublin, ul. Kurier Lubelski 10/1, z dopiskiem „Jak dobrze znasz Lublin?”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Jak dobrze znasz Lublin?”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408;
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkurs pod nazwą „Jak dobrze znasz Lublin?” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych Twoich lub zgłoszonego dziecka, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez głosowanie gdy głosujesz albo przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane i dane zgłoszonego dziecka będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich i zgłoszonego dziecka danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje i zgłoszonego dziecka dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje i zgłoszonego dziecka dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje i zgłoszonego dziecka dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub zgłoszonego dziecka przysługuje Tobie i dziecku szereg uprawnień.
Te prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych swoich i ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją lub dziecka szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a)droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
b)zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook zniknie z terenów Unii?

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3