Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Plebiscytu pod nazwą „62. Plebiscyt Kuriera Lubelskiego na Najlepszych Sportowców Województwa Lubelskiego”

red
Regulamin Plebiscytu pod nazwą „62. Plebiscyt Kuriera Lubelskiego na Najlepszych Sportowców Województwa Lubelskiego”, zwanego dalej „Plebiscytem”.

Art.1 Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą  „62. Plebiscyt Kuriera Lubelskiego na Najlepszych Sportowców Województwa Lubelskiego”

2. Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Lublinie i będzie prowadzony na łamach Kuriera Lubelskiego zwanego dalej „Gazetą". Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie również na stronie serwisu www.kurierlubelski.pl zwanym dalej „Serwisem”.

4. Organizator powołuje 3 osobową Komisję Plebiscytu, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji, ogłoszenie wyników.

5. Organizator powoła Kapitułę Redakcyjną Plebiscytu, składającą się z pracowników organizatora, a w szczególności pracowników i współpracowników redakcji sportowej Oddziału Polska Press Sp. z o.o. w Lublinie która dokona nominacji kandydatów.

6. Organizator powoła Kapitułę Plebiscytu, składającą się z pracowników organizatora, a w szczególności redaktora naczelnego, kierownika działu marketingu, prezesa makroregiony, dyrektora działu reklamy, pracowników i współpracowników Oddziału Polska Press Sp. z o.o. w Lublinie która dokona nominacji kandydatów.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty.

2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych sportowcy nominowani Przez Kapitułę Redakcyjną.

3. W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu poprzez wysłanie wiadomości na adres podany w art. 5 pkt 1 Regulaminu. Organizator usunie kandydaturę w terminie 2 dni roboczych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

6. Akcja ma na celu wyłonienie i uhonorowanie najlepszych sportowców z województwa lubelskiego w kategoriach, których mowa niżej:

a) Top 10

b) Sport młodzieżowy

c) Drużyna Roku

d) Trener Roku

e) Sport bez barier

f) Wydarzenie Roku

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia i wybór laureatów

1. Plebiscyt prowadzony będzie w dwóch etapach;

a. Pierwszy etap polega na nominacji przez Kapitułę Redakcyjną kandydatów do tytułu i ich prezentacji na łamach Serwisu i będzie trwać od 10.01.2024 r do 15.01.2024 r.

b. Drugi etap polega na wyłonieniu przez Kapitułę Plebiscytu, laureatów w drodze głosowania i będzie trwać od 16.01.2024r. do 20.01.24r. Przy dokonywaniu wyboru, Kapituła Plebiscytu weźmie pod uwagę opinie działaczy sportowych, trenerów, partnerów akcji, które zostaną jej przekazane w oparciu o opublikowane na łamach Serwisu treści dotyczące nominowanych kandydatów.

2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie subiektywną ocenę kandydatów przez Kapitułę.

3. Kapituła Plebiscytu zastrzega możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień redakcyjnych dla sportowców, którzy ich zdaniem w wyróżnili się na tle innych, wynikami sportowymi.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

1. Komisja Plebiscytu ogłosi wyniki Plebiscytu do końca lutego 2024 r. na stronie internetowej w oraz w gazecie.

2. Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.

3. Nagrody w Plebiscycie są następujące:

a. Sportowiec Roku województwa lubelskiego miejsce 1 – 3 otrzyma statuetkę i dyplom.

b. Sportowiec Roku województwa lubelskiego miejsce 4 – 10 otrzyma dyplom w ozdobnej ramce.

c. Drużyna Roku województwa lubelskiego – otrzyma statuetkę

d. Trener Roku województwa lubelskiego statuetkę

e. Wydarzenie Sportowe Roku województwa lubelskiego otrzyma statuetkę

f. Sport Młodzieżowy Roku województwa lubelskiego otrzyma statuetkę

g. Sport bez barier otrzyma statuetkę

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.

5. Nagrody zostaną wręczone do 31.03.2024 r. Mogą także zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

6. Wartość nagród w niniejszym plebiscycie nie przekracza kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnik nie ma obowiązku uiszczania podatku z tytułu nagród.

7. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

8. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5 Reklamacje.

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin z dopiskiem /„Plebiscyt – reklamacja”.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „62 Plebiscyt Kuriera Lubelskiego na Najlepszych Sportowców Województwa Lubelskiego” KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „61 Plebiscyt Kuriera Lubelskiego na Najlepszych Sportowców Województwa Lubelskiego” (dalej jako: „Konkurs Plebiscytowy”), co obejmuje również przesłanie Ci zaproszenia na finałową galę wręczenia nagród. Administrator przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ Twoja kandydatura została nominowana z inicjatywy Kapituły Redakcyjnej, w związku z faktem, że przedmiotem konkursu plebiscytowego jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych i regionalnych społeczności - działalność sportowa, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.

Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Plebiscycie. W każdym czasie do końca Konkursu Plebiscytowego możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Plebiscytowych kontaktując się z Organizatorem w sposób wskazany w Regulaminie.

W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Źródło pozyskania danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet. Twoje dane osobowe możesz nam również podać sam, kontaktując się z nami w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym czy zgłaszając reklamację.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania, tj.: imię, nazwisko, informacje o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie sportu, klub sportowy, do którego należy uczestnik, adres , adres e-mail, numer telefonu, wizerunek.

5. Dobrowolność podania danych osobowych

Udział w Konkursie Plebiscytowym wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że uczestnictwo w Konkursie Plebiscytowym jest całkowicie dobrowolne. Niektóre Twoje dane musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu Plebiscytowego, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu Plebiscytowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowy. Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Plebiscytem.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie Plebiscytowym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.

Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu Plebiscytowego (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych -

drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu Plebiscytowego, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

7. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

§ podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;

§ podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu Plebiscytowego w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen).

8. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.

W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

·Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10. Pouczenie o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

a. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.

Kontakt z nami możliwy jest: 1. droga mailową na adres: [email protected]

2. pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski