Regulamin plebiscytu pod nazwą „Kobieca twarz Lubelszczyzny 2019”

DM
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Kobieca twarz Lubelszczyzny 2019”

Art.1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Lublinie pod egidą wydawnictwa
„Kuriera Lubelskiego” (nazywanego dalej „Gazetą”).
3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Kobieca twarz Lubelszczyzny 2019”.
4.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania, spośród kobiet zgłoszonych do udziału w Plebiscycie, osobno w kategoriach Córka, Matka, Kobieta Dojrzała i Seniorka, dziesięciu finalistek, które zdobędą nagrody i wezmą udział w castingu do kampanii reklamowej Kobieca twarz Lubelszczyzny 2019
5.Plebiscyt będzie trwał od dnia r. od 22.02.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 20:00
6.Plebiscyt prowadzony będzie w województwie lubelskim.
7.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
8.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
9.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybraną Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust.3-5 poniżej.
11.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Kuriera Lubelskiego” nazywanego dalej „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisu www.kurierlubelski.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
12.W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatek w danej kategorii, Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu głosowania w danej kategorii.
13.Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatki lub osoby zgłaszające Kandydatki zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępny na [www.kurierlubelski.pl/regulamin] w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
14.Zgłoszenie kandydatki oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego
i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach
Gazety i Serwisu.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie. Kandydatki i Głosujący

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.Kandydatkami w Plebiscycie mogą być kobiety, które ukończyły 18. rok życia, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie lubelskim posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma górnego limitu wieku.
3.W Plebiscycie nie mogą być kandydatkami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.Kandydatce przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jej kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected]
W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
5.Kandydatka, lub Opiekun dokonujący zgłoszenia kandydatki do udziału w Plebiscycie oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, w tym gwarantuje, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydatki z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
7.W głosowaniu w Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8.Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9.W Plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.
11.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie Kandydatki na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 4 marca r. do godz.
12:00.
3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Wskazanie kategorii Plebiscytu, której dotyczy zgłoszenie: Córka, Matka, Kobieta Dojrzała, Seniorka (obowiązkowe)
b.Imię i nazwisko kandydatki (obowiązkowe)
c.Miejscowość zamieszkania kandydatki (obowiązkowe)
d.Kontaktowy numer telefonu kandydatki (obowiązkowe)
e.Zdjęcie kandydatki (obowiązkowe)
f.Krótką zachętę do głosowania (nieobowiązkowe)
4.Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach, w tym do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę taką w imieniu dziecka wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
5.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem kandydata bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazet oraz Serwisu.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego artykułu oraz prawem.
7.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatek.
8.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
9.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatek.
10. W dniu 15.02.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
11.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatek zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie.

1.Głosowanie w Plebiscycie będzie trwało od dnia 22.02.2019 r. od godziny 12:00 do dnia 22.03.2019 r. do godz. 20:00.
2.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybraną Serwisu.
3.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydatkę, np. ABC.1
b.Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie, pod adresem www.kurierlubelski.pl/kobieca od dnia
15.02.2019 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydatkę;
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
4.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ” dostępny przy prezentacji kandydatkę, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
5.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
6.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w Serwisie dostępu do płatnych treści w Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybraną kandydatkę, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ” dostępnego przy prezentacji kandydatkę może oddać dowolną liczbę głosów.
e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
7.O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
8.W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatek będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 25.03.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Dziesięć kandydatek, które w każdej z kategorii (Córka, Matka, Kobieta Dojrzała i Seniorka) zdobędzie najwięcej głosów, otrzymają zaproszenie do udziału w castingu do kampanii reklamowej Kobieca twarz Lubelszczyzny 2019, na warunkach osobno ustalonych przez Organizatora.
Panie, które zajmą I MIEJSCA w każdej kategorii otrzymają:
•awans do castingu
•zaproszenie na szkolenie z wizażu i stylizacji, które poprowadzi Monika Wilkołaska oraz warsztaty makijażu poprowadzone przez certyfikowaną makijażystkę AVON.
•dwuosobowe zaproszenie na dwudniowy pobyt w Talaria Resort & SPA
•profesjonalną sesję fotograficzną
•konsultacje oraz zakupy ze stylistką Moniką Wilkołaską oraz bon na zakupy o wartości 600 zł
•konsultacje oraz kosmetologiczne w https://proskinclinic.pl/;Klinika Depilacji Laserowej i Kosmetologii Profesjonalnej
•konsultacje oraz pełen pakiet usług fryzjerskich w STUDIO FRYZUR DOMINIKA KUBIŚ
•wykonanie profesjonalnego makijażu
•niestandardową, profesjonalną sesję fotograficzną na zakończenie metamorfozy
•udział w kampanii promocyjnej serwisu ONA Strona Kobiet.
•miesięczny kurs tańca w ML Dance Studio
•zaproszenie dla dwóch osób na spływ kajakowy na Roztoczu
Panie, które zajmą II MIEJSCA w każdej kategorii otrzymają:
•awans do castingu
•zaproszenie na szkolenie z wizażu i stylizacji, które poprowadzi Monika Wilkołaska oraz warsztaty makijażu poprowadzone przez certyfikowaną makijażystkę AVON.
•dwuosobowe zaproszenie na DAY SPA w Talaria Resort & SPA
•profesjonalną sesję fotograficzną
•miesięczny kurs tańca w ML Dance Studio
•zaproszenie dla dwóch osób na spływ kajakowy na Roztoczu
Panie, które zajmą III MIEJSCA w każdej kategorii otrzymają:
•awans do castingu
•zaproszenie na szkolenie z wizażu i stylizacji, które poprowadzi Monika Wilkołaska oraz warsztaty makijażu poprowadzone przez certyfikowaną makijażystkę AVON.
•dwuosobowe zaproszenie na DAY SPA w Talaria Resort & SPA
•zaproszenie dla dwóch osób na spływ kajakowy na Roztoczu
•miesięczny kurs tańca w ML Dance Studio
Panie, które zajmą MIEJSCA OD 4 do 5 w każdej kategorii otrzymają:
•awans do castingu
•zaproszenie na szkolenie z wizażu i stylizacji, które poprowadzi Monika Wilkołaska oraz warsztaty makijażu poprowadzone przez certyfikowaną makijażystkę AVON.
•dwuosobowe zaproszenie kolacje w jednej z lubelskich restauracji
•dwuosobowe zaproszenie do kina Bajka
•zaproszenie dla dwóch osób na spływ kajakowy na Roztoczu
Panie, które zajmą MIEJSCA OD 6 do 10 w każdej kategorii otrzymają:
•awans do castingu
•zaproszenie na szkolenie z wizażu i stylizacji, które poprowadzi Monika Wilkołaska oraz warsztaty makijażu poprowadzone przez certyfikowaną makijażystkę AVON.
•dwuosobowe zaproszenie do kina Bajka
•zaproszenie dla dwóch osób na spływ kajakowy na Roztoczu
a)Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w drugiej połowie kwietnia podczas castingu lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w redakcji Kuriera Lubelskiego mieszczącej się pod adresem:
ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002.
b)Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
c)Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
d)Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydatkę

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego:
Kurier Lubelski
ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin.
z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Kobieca twarz Lubelszczyzny 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Kobieca twarz Lubelszczyzny 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie gdy głosujesz.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko;
b.miejscowość zamieszkania
c.kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
d.kontaktowy numer telefonu;
e.numer telefonu - jeśli głosujesz z użyciem telefonu

Wideo