Gmina Karczmiska

RED
Gmina Karczmiska leży w powiecie opolskim, 40 km na zachód od Lublina, 20 km na południe od Puław. Zajmuje 95 km2 i liczy ponad 5 600 mieszkańców. Większość terenów Gminy położona jest w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i w tzw. „Trójkącie Turystycznym Kazimierz – Puławy – Nałęczów”.

Z dala od wielkomiejskiego zgiełku, życie płynie tu wolniej, spokojniej. Posiadamy wiele atutów, m.in.: malownicze ukształtowanie terenu, lasy sosnowe rosnące na wydmach, piękną i czystą dolinę rzeki Chodelki oraz liczne atrakcje turystyczne, w tym jedyną na Lubelszczyźnie kolejkę wąskotorową, a także dobre połączenia drogowe z pobliskimi ośrodkami miejskim. Rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa, dobrze funkcjonujące placówki oświatowe, nowy żłobek, infrastruktura techniczna, a także bogata oferta wydarzeń kulturalnych powoduje, że Gmina Karczmiska jest przyjazna mieszkańcom i stała się ciekawym miejscem do zamieszkania, wypoczynku i relaksu. Działania samorządu nakierowane są na stałe zaspokajanie potrzeb mieszkańców, od najmłodszych po seniorów. Gmina Karczmiska posiada herb, flagę i sztandar.

Już sam fakt, że nazwa miejscowości, a w późniejszym okresie i gminy wywodzi się od słów „karczma”, karczmisko” – oznaczających w języku staropolskim „dom gościnny”, „zajazd”, świadczy o tym, że historia Gminy jest barwna. Przez wiele wieków byliśmy powiązani z Kazimierzem Dolnym, a właścicielami Karczmisk były znamienite rody: Firlejów, Lubomirskich, Radziwiłłów, Sapiehów czy Czartoryskich. Jesteśmy dumni z historii, tradycji i kultury, którą tworzyły dziesiątki tysięcy bezimiennych pokoleń naszych przodków.

Tereny Gminy skrywają jeszcze wiele cennych, nieodkrytych tajemnic i bogactw. Niecały wiek temu w 1932 r. w Karczmiskach znaleziono cenny skarb, tj. stare monety z okresu od XI do XIII w. Choć sama Gmina powstała na mocy ukazu carskiego w 1867 r., to życie na jej terenach wartko toczyło się już w VII wieku. Przez Karczmiska przebiegały szlaki handlowe na południe Polski i Ruś, a pobliski Chodlik tętnił życiem. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Chodliku stanowiło ważne centrum osadnicze Kotliny Chodelskiej. Niektóre swoje tajemnice skrywało do 2010 r., kiedy to archeolodzy z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odkryli cmentarzysko kurhanów, w którym chowani byli mieszkańcy grodu. Prace naukowców pn. „Misja Archeologiczna” w Chodliku trwają ciągle do dnia dzisiejszego, a ich efekty można oglądać podczas warsztatów organizowanych dla dzieci, młodzieży i turystów oraz odwiedzając Wirtualne Muzeum Chodlika (www.chodlik.edu.pl).

Pierwsze znane informacje o Karczmiskach pojawiły się w źródłach historycznych jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem. W I połowie XV w. Karczmiska były już dużą miejscowością i należały do dóbr królewskich. Na czele władzy stał wójt. Ranga i znaczenie Karczmisk wzrosła z chwilą budowy kościoła i erygowania przez króla – parafii p.w. Św. Wawrzyńca. Patron parafii Św. Wawrzyniec jako najbardziej rozpoznawalny i najważniejszy symbol historii został wybrany patronem jednostki administracyjnej – Gminy Karczmiska (www.karczmiska.pl).

Najstarszy żyjący świadek Karczmisk tamtych czasów ma ponad 670 lat. To dąb szypułkowy „Władek z Zagrzęby”. Mimo że kilka lat temu jeden z jego konarów uległ

uszkodzeniu, nadal to szlachetne drzewo łączy schyłek średniowiecza i dwudziestego pierwszego wieku.

Odwiedzając Karczmiska warto zwiedzić kościół parafialny z 1848 r. oraz zabytkową, drewnianą dzwonnicę pochodzącą z 1725 r. Cmentarz parafialny skrywa prochy żołnierzy armii austriacko-węgierskiej i rosyjskiej, poległych w czasie I wojny światowej nieopodal Głuska, Chodlika i Bielska.

Z pierwszej połowy XIX w. pochodzi zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Udział swój w powstaniu i założeniu parku miała księżna Izabela Czartoryska z Puław. Dworek przebudował Ignacy Wessel, którego przodkowie wywodzili się z Węgier. Właścicielami dóbr karczmiskich w okresie XIX i XX w. były zasłużone rodziny Wesslów i Strażyców (do 1945 r.) oraz przez krótki okres na początku XX w. – Filharmonia Warszawska. Obecnie dworek jest siedzibą Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach, Izby Pamięci i Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej, a także miejscem spotkań podmiotów i stowarzyszeń funkcjonujących w sferze kultury (www.gbidk-karczmiska.pl).

Nieodłącznie z Karczmiskami i Gminą wiąże się zabytkowa, ponad stuletnia Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa. Stanowi ona jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych województwa. Trasa kolejki przebiega przez malowniczy Płaskowyż Nałęczowski i Kotlinę Chodelską. Kolejką można podróżować z rowerem. W pobliżu tras kolejowych przebiegają dobrze oznakowane szlaki rowerowe, którymi bez trudu można dotrzeć do Chodla, Józefowa nad Wisłą, Opola Lubelskiego, Piotrawina, Wilkowa, Kluczkowic czy Kraczewic. Na stacji w Karczmiskach można zwiedzić Muzeum Kolejnictwa i podziwiać panoramę okolicy z wieży widokowej. Właścicielem „ciuchci” jest obecnie Powiat Opolski (www. nadwislanskakolejka.pl).

Jednak największym atutem i skarbem Gminy oraz nadzieją na jej rozwój są nasi mieszkańcy oraz ich aktywność. Gmina Karczmiska sukcesywnie zmienia soje oblicze realizując zadania mające na celu poprawę życia mieszkańców. W ciągu ostatnich lat Gmina pozyskała na rozwój ponad 10 mln środków zewnętrznych, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz budżetu państwa. Determinacja Gminy oraz pozyskane środki pozwoliły na oddanie do użytku inwestycji, dzięki którym mieszkańcom żyje się wygodniej i dostatniej.

Bardzo potrzebnym i oczekiwanym zadaniem jest budowa i naprawa dróg gminnych. Mimo ograniczonych możliwości budżetowych, w ciągu kilku lat Gmina przeprowadziła wiele inwestycji drogowych, tj.:
1) przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 108041L Uściąż – Słotwiny na długości ponad 3,1 km,
2) przebudowę dróg gminnych nr 108029L i nr 108031L w miejscowościach Głusko Duże Kolonia i Głusko Małe na długości ponad 2,5 km,
3) przebudowę drogi gminnej nr 108033L w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie ul. Słoneczna na długości 2,1 km,
4) przebudowę drogi gminnej nr 113431L w miejscowości Karczmiska Pierwsze ul. Spokojna na długości 0,8 km,
5) przebudowę drogi gminnej nr 108031L w miejscowości Karczmiska Pierwsze ul. Ogrodowa na długości 0,8 km,
6) przebudowę drogi gminnej nr 113472L w miejscowości Chodlik na długości 0,6 km,
7) przebudowę drogi gminnej nr 113421L w miejscowości Uściąż na długości 0,7 km,
8) modernizację dróg dojazdów do gruntów rolnych w miejscowościach Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie i Uściąż Kolonia.

Ponadto Gmina sukcesywnie dokonuje napraw i remontów dróg gminnych.

Działania Gminy skierowane są również na zdania z zakresu ochrony środowiska. W 2015 roku Gmina zrealizowała projekt polegający na montażu instalacji fotowoltaicznych na 48 budynkach stanowiących własność jej mieszkańców. Inwestycja ta przyczyniła się do znacznego obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej dla użytkowników instalacji. Od wielu lat Gmina korzysta z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, przeznaczonego na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych należących do osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy. Wypełniając ustawowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina utworzyła, rozbudowuje i utrzymuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Niezwykle ważne i potrzebne dla rozwoju gminy są inwestycje z zakresu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. W ostatnich latach Gmina wybudowała sieć wodociągową w miejscowościach Zaborze, Karczmiska Drugie ul. Folwark, ul. Polna i ul. Rejtmanówka oraz sieć kanalizacyjną w miejscowościach Karmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie. Obecnie ponad 95 % gminy posiada sieć wodociągową, a blisko 50 % - sieć kanalizacyjną. Jednocześnie Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na dalszą rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

W celu realizacji zadań własnych Gminy, w 2011 r. utworzona została spółka ze 100% udziałem Gminy – Zakład Gospodarki Komunalne Sp. z o.o. w Karczmiskach, która swoimi działaniami uzupełnia starania Gminy o zabezpieczenie potrzeb mieszkańców. Spółka oprócz swoich podstawowych działań wykonuje remont i odśnieżanie dróg gminnych. Innowacyjnością w działalności spółki komunalnej jest uruchomienie gminnego transportu publicznego, gdzie na trasach dowozu dzieci do szkół została stworzona możliwości legalnego, biletowego przejazdu wszystkim chętnym. Ta usługa szczególnie ważna jest dla osób starszych mających problem dotarcia do lekarza, apteki, urzędu.

Jednak priorytetowym zadaniem dla Gminy Karczmiska jest zapewnienie profesjonalnej opieki i edukacji naszym najmłodszym mieszkańcom oraz stworzenie warunków do rozwijania aktywności naszym seniorom.

Od 2015 roku w Karczmiskach funkcjonuje nowoczesny, doskonale wyposażony żłobek, do którego pierwotnie uczęszczało 32 dzieci. Ze względu na ogromne zainteresowanie tą placówką, od maja b.r. liczba miejsc w żłobku zwiększona zostało do 40. Jesteśmy jedną z niewielu gmin w województwie lubelskim, która zapewnia kompleksową opiekę nad dzieckiem od żłobka do pierwszych klas szkoły podstawowej. Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizuje w Gminie Zespół Szkół w Karczmiskach, w skład którego wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Zespół Szkół utworzony został w 2011 r., w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji oświaty gminnej.

Do Przedszkola w Karczmiskach uczęszcza ponad 170 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Organizacja pracy przedszkola dostosowana jest do potrzeb mieszkańców. Przedszkole pracuje od 6:00 do 16:00. Grupy przedszkolne funkcjonują w trzech miejscowościach – w Karczmiskach, w Głusku i w Słotwinach, co zdecydowanie ułatwia dostęp do wychowania

przedszkolnego. Przedszkole zapewnia miejsca wszystkim chętnym dzieciom z terenu gminy jak również spoza. Dzięki temu wszyscy rodzice przedszkolaków mogą realizować się zawodowo. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek. Dzięki wsparciu Gminy, w 2011 r. z środków Unii Europejskiej zrealizowany został projekt pn. „Wsparcie na starcie” POKL 2011, 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na kwotę 533 888,67 zł. W ramach tych środków, dotychczasowa siedziba Gminnego Ośrodka Kultury została przebudowana, wyremontowana i wyposażono na potrzeby przedszkola. W przedszkolu prowadzone jest nauczanie języka angielskie już od 3 roku życia. Przedszkole w Karczmiskach jest organizatorem wielu imprez środowiskowych jak również organizatorem wojewódzkiego festiwalu tańca. Wszystkie działania przedszkola, wspierane przez Gminę, znacząco wykraczające poza jego podstawową działalność, dają dzieciom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych, teatralnych, scenicznych, obycie ze sceną, widownią, przeżywania emocji związanych z sukcesem i porażką. Wpływa to również na integrację środowisk przedszkolnych, wymianę doświadczeń między nauczycielami, promocję przedszkola i Gminy oraz zacieśnienie współpracy z rodzicami. Stwarza ponadto możliwość rozwijania pasji, ćwiczenia wytrwałości w dążeniu do celu, koncentracji uwagi na osiągnięciu sukcesu oraz zapewnia rozrywkę, miłe spędzenie czasu wolnego rodziców z dzieckiem, integrację dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej, ćwiczenie pamięci i koordynacji ruchowej. Dzieci uczą się poczucia odpowiedzialności za wykonane zadanie oraz współpracy w grupie. Działania Gminy powodują, że przedszkole może realizować edukację na najwyższym poziomie, w tym pracować nowatorskimi metodami.

Gmina Karczmiska prowadzi szkołę podstawową z dwoma filiami oraz gimnazjum. Do szkoły podstawowej uczęszcza ponad 360 dzieci zaś do gimnazjum ponad 100. Organizacja pracy szkół została dostosowana do potrzeb mieszkańców i ilości dzieci w poszczególnych miejscowościach. Główna szkoła podstawowa i gimnazjum znajdują się w miejscowości Karczmiska. Szkoły filialne w miejscowościach Słotwiny i Głusko, ze względu na bardzo małą liczbę realizują nauczanie wyłącznie w klasach I - III. Gmina znając potrzeby mieszkańców i znaczenie istnienia szkoły dla miejscowości, mimo tak małej liczby uczniów, zdecydowała się na utrzymywanie tych jednostek, dając rodzicom swobodę w wyborze szkoły, do której kierują dziecko. Wszystkie prowadzone przez gminę szkoły realizują nauczanie na najwyższym poziomie i zapewniają dzieciom opiekę. Przy szkołach funkcjonują świetlice szkolne zapewniające opiekę od 6:30 do 16:00. Ponadto, wszystkie chętne dzieci mogą korzystać z obiadów przygotowywanych przez szkolną stołówkę, która dziennie wydaje około 500 posiłków. Posiłki są dowożone również do szkół filialnych. Szkoła dysponuję nowoczesną, profesjonalnie wyposażoną kuchnią oraz rozbudowaną i wyremontowaną stołówką. Szkoła prowadzi nowoczesna bibliotekę szkolną z bardzo bogatym i na bieżąco uzupełnianym księgozbiorem. Dzięki wsparciu Gminy szkoły zrealizowały i obecnie realizują wiele projektów finansowanych z środków UE i innych środków zagranicznych, w tym: „Akademia dziecięcej radości” PPWOW 2008, „Akademia dziecięcych umiejętności” PPWOW 2009, „Szkoła na piątkę” PO KL 2010, „Śpiewająca polska” od 2011, „Radośni w rozwoju” PO KL 2013, Erazmus + 2016-2018 Efficace Pedagogic Resource for Active Learning, Erasmus+ 2017 „Europe - Twelve Points! A European Song Contest”, „Żabką po zdrowie” 2006-2007 PPWOW, „Śpiewająca polska” od 2006 – program rozwoju chórów szkolnych, „Cudze chwalicie swego nie znacie” PPWOW 2009 Społeczność w szkole szkoła w społeczności, Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2011-2013, Comenius „Tęcza Kultur” 2013-2015, „Pasja poznania” PO KL 2014-2015, Erazmus + „Uczenie się a różne typy inteligencji” 2015-2017, Erazmus + Młodzież „Expand yoyr horizons” 2016, Erazmus + „Umiejętności potrzebne w życiu” 2016-2019, Erazmus +

„Ziemia jest naszym domem razem nie pozwólmy jej niszczyć” 2016-2018, Edukacja przyszłości.

Ogółem na realizację w/w projektów Gmina Karczmiska uzyskała środki Unii Europejskiej w wysokości około 3 mln zł oraz inne środki ze źródeł zagranicznych w wysokości ponad 200 tysięcy euro.

Dzięki zrealizowanym projektom szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. Wszyscy uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, których oferta jest bardzo szeroka. W ostatnim czasie to ICT, języki obce, matematyka i przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Szkoły w Karczmiskach to nie tylko tradycyjne nauczanie, ale też podążanie za nowymi trendami w edukacji: praca elementami oceniania kształtującego, realizacja w pracy nauczycieli osiągnięć neurodydaktyki, wprowadzenie programowania i zajęć robotycznych, a w konsekwencji utworzenie drużyny robotycznej, jej udział w zawodach FLL w Polsce Wschodniej i zdobycie tytułu Mistrza Polski Wschodniej wśród drużyn robotycznych, a następnie udział w turniej Europy Wschodniej.

Oświata w Gminie Karczmiska to również budowanie odpowiedzialności za wizerunek szkoły poprzez realizację dużych imprez o zasięgu powiatowym, a nawet wojewódzkim jak np. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, z udziałem chórów z całej Polski, a także z Węgier, Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Takie działania Gminy Karczmiska umożliwiają młodym mieszkańcy lepszy start w dorosłe życie.

Rozwojowi Gminy służy również oddana do użytku w 2015 r. pełnowymiarowa hala sportowa, która jako pierwsze w Polsce wybudowana została w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Hala sportowa w Gminie Karczmiska była inwestycją bardzo potrzebną i długo oczekiwaną. Obecnie w pełni zaspokaja nasze potrzeby, w znakomity sposób służy dzieciom i młodzieży Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz całej społeczności lokalnej. Ze względu na charakter inwestycji, administruje nią jednostka organizacyjna gminy – Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, która prowadzi także najem hali w godzinach popołudniowych, pozalekcyjnych.

Ponadto, Gmina zapewnia swoim mieszkańcom możliwość korzystania z profesjonalnego boiska na świeżym powietrzu, wybudowanego przez Powiat Opolski przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Karczmiskach w ramach programu „Moje boisko Orlik - 2012”, partycypując w kosztach jego utrzymania i doposażenia oraz zatrudnienia instruktora. Przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w 2015 roku w 9 miejscowościach gminy utworzone zostały place rekreacyjno – turystyczne, wyposażone m. in. w urządzenia do zabaw dla dzieci, altany, grille oraz oświetlenie fotowoltaiczne. Ponadto w 2015 r. przy udziale w/w środków gmina zagospodarowała również teren w miejscowości Karczmiska Drugie, tworząc boisko sportowe oraz plac zabaw z oświetleniem fotowoltaicznym jako miejsce rekreacyjno – sportowe.

Działania Gminy Karczmiska nakierowane są również na poprawę obsługi interesantów oraz poprawę wizerunku miejsc publicznych. Systematycznie, metodą gospodarczą poprawiamy funkcjonalność i wygląd Urzędu Gminy Karczmiska i Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach, by stały się bardziej dostępne i przyjazne dla naszych mieszkańców Najczęściej odwiedzane przez interesantów miejsca w Urzędzie Gminy

przeniesiono na parter, utworzony został punkt obsługi interesanta. Trwa stała praca nad poprawą jakości obsługi interesantów. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne w obiekcie OPS (wymiana okien, docieplenie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont wewnątrz obiektu) oraz budowę parkingu z wejściem od strony strażnicy OSP, umożliwiającym dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Korzystamy również z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, zagospodarowując zielenią miejsca publiczne oraz chroniąc znajdujące się na terenie Gminy Pomniki Przyrody.

Gmina Karczmiska co roku organizuje dla dzieci i młodzieży letni wypoczynek. Atrakcyjna i bogata forma wypoczynku w postaci kolonii i półkolonii przyciąga około 100 uczestników.

Gmina stworzyła mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w realizacji jej zadań własnych, wydzielając na każdy rok budżetowy środki do dyspozycji 19 sołectw funkcjonujących na terenie gminy. Tzw. „fundusz sołecki” jest uzupełnieniem aktywności mieszkańców i działań prowadzonych przez Gminę i pozwala zrealizować wiele różnorodnych celów i zadań, w tym inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach. W roku 2018 na ten cel przeznaczono ponad 300 tys. zł.

Oprócz celu inwestycyjnego, realizacja zaplanowanych zadań spowodowała konsolidację lokalnej społeczności. W tym okresie zorganizowano wiele przedsięwzięć i imprez o charakterze społecznym i regionalnym. Dzięki współpracy instytucji kultury, placówek oświatowych oraz społeczności lokalnej odbyły się m.in.: warsztaty archeologiczne w Chodliku, jubileusze miejscowości i jednostek OSP, otwarcie Izby Regionalnej i Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej, cyklicznie odbywają się Pałacowe Spotkania z Kulturą, Drzwi Otwarte Zespołu Szkół w Karczmiskach, Warsztaty Rzemieślnicze i Rękodzieła w Wolicy, festyny i imprezy kulturalne. Dużą popularnością w kraju i za granicą cieszą się Kapela Ludowa Karczmiaki i Chór Gminy Karczmiska „Corda Candando”, funkcjonujące przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury oraz chóry szkolne. Przy Zespole Szkół w Karczmiskach funkcjonuje amatorski teatr „Bomboniera”, złożony rodziców i nauczycieli. Występy teatru znane są w wielu okolicznych Gminach.

Koło Gospodyń Wiejskich Karczmiska obchodziło 90-lecie powstania i zarejestrowało produkt regionalny „pierogi z bobru” i „karczmiski barszcz biały”. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej od 5 lat wygrywa przetarg na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy oraz wydaje gazetę lokalną – kwartalnik „Dziejopis Karczmiski”. Pasieka „Malinowa Kraina” w Karczmiskach oferuje degustację i sprzedaż miodów i innych produktów pszczelich oraz pokaz sprzętu pszczelarskiego i w swym dorobku ma szereg laurów i nagród z terenu kraju. W Gminie aktywnie funkcjonuje 10 jednostek OSP zrzeszających około 400 członków. Wyremontowano w tym okresie większość strażnic OSP, pozyskano 6 nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych, w tym 1 samochód średni (mercedes) i 5 lekkich (ford) oraz zakupiono różnorodny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Klub Seniora w Karczmiskach, obchodzący w b.r. 10-lecie powstania skupia 50 członków. Celem działań klubu jest integracja i aktywizacja osób starszych i samotnych, zwiększenie ich dostępu do dóbr kultury, zachęcenie ich do czytelnictwa, jak również szeroka współpraca z tą

grupą społeczną. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach i projektach takich jak: ,,Być Bezpiecznym Seniorem”, ,,Bezpieczne finanse Seniora”, ,, Wspieranie inicjatyw służących aktywizacji i integracji osób starszych”, ,,Aktywność i integracja jako sztuka przeżywania jesieni życia''. Seniorzy wystawiają sztuki i teatrzyki, prowadzą aktywną działalność w środowisku. Zwiedzają muzea, organizują wieczorki poezji, jeżdżą na basen, do kina, teatrów, filharmonii, planują wyjazdy studyjne, szkolą się w zakresie obsługi komputera i dokonywania przelewów bankowych. Poznają zachowania w sytuacjach różnorodnych zagrożeń, uczestniczą w zajęciach aerobiku. Są widoczni w organizowanych rocznicach, świętach i uroczystościach na terenie Gminy, współpracują z wieloma podmiotami w Gminie i kraju.

Kilkanaście organizacji pozarządowych (NGO) wspiera aktywnie samorząd w realizacji zadań z zakresu kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego, kultywuje obrzędy i tradycję, rozwija sport i rekreację, organizując uroczystości i imprezy kulturalno-sportowe, festyny, wystawy, warsztaty archeologiczne, targi rzemieślnicze i rękodzieła, czy prowadzi świetlicę wiejską w Wolicy. Gmina przeznacza na współpracę z NGO ponad 100 tys. zł. Tylko w roku 2017 w ramach współpracy Gmina z NGO zrealizowano następujące zadania publiczne pt.: „Festyn integracyjny w m. Zaborze”, „Jubileusz 600-lecie miejscowości Słotwiny”, „Prowadzenie szkoleń sportowych w ramach zadania sportowa Gmina Karczmiska”, „Organizacja zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach zadania Sportowa Gmina Karczmiska”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „ Organizacja półkolonii w karczmiskach pierwszych”, „Organizacja wypoczynku i czasu wolnego (kolonie) dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programów profilaktycznych”, „”Kultywowanie tradycji lokalnych, rozwój działań kulturalnych – prowadzenie świetlicy wiejskiej w m. Wolica Kolonia jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców Gminy”, „Jubileusz organizacji 100-lecia OSP w Karczmiskach”. Tradycją stały się organizowane w Karczmiskach Złote Gody i uroczyste wręczenie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla jubilatów odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz honorowanie mieszkańców z terenu Gminy, którzy ukończyli 100 lat. Co roku kilkanaście par obchodzi Złote Gody, a w ostatnim okresie 6 mieszkańców Gminy obchodziło 100-lecie urodzin.

W Gminie powstało ok. 20 podmiotów z branży turystycznej (m.in. gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, dworki) oferujące pokoje gościnne, noclegi, wypożyczenia rowerów i skuterów, przejażdżki końmi i bryczkami lub kuligi zimą, spływy kajakowe, możliwość wędkowania, kuchnię regionalną, saunę, jacuzzi, warsztaty dla dorosłych i dzieci, imprezy artystyczne. Bliskość takich miejsc jak Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy, Lublin oraz ciekawa i atrakcyjna oferta przyciąga turystów i sprzyja rozwojowi i promowaniu Gminy.

Działalność w sferze kultury na terenie Gminy oparta jest o zrestrukturyzowaną od 2015 r. instytucję kultury: Gminną Bibliotekę i Dom Kultury (GBiDK) w Karczmiskach. Placówka ta prowadzi wielokierunkową działalność służącą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kultural-nych, oświatowych, informacyjnych mieszkańców, promowaniu kultury polskiej oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. Oprócz działań w sferze biblioteki i ośrodka kultury przy GBiDK funkcjonują: koło plastyczne „Rozmaitości”, chór „Corda Cantando”, koło szachowe, zespół śpiewaczy KGW, klub młodzieżowy „Muzyczna Piwnica”, Izba Pamięci i Karczmiska Galeria Sztuki Współczesnej. Mają tu też swoje siedziby: Klub Seniora, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej i KGW. Wśród ważniejszych imprez realizowanych przez GBiDK można wymienić: Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ferie zimowe i zajęcia wakacyjne dla dzieci, Święto Bobru (największa

impreza społeczno-kulturalna w Gminie gromadząca ok. 3 tys. osób), Pałacowe Spotkania z Kulturą, spotkania autorskie z artystami, pisarzami, różnorodne wystawy, teatrzyki dla dzieci, lekcje muzealne, jarmarki sztuki i rękodzieła, eliminacje konkursów recytatorskich i szachowych, spotkania literackie, majówki muzyczne, rajdy rowerowe, obchodzone od 25 lat Gminne Święto Kombatantów oraz Niepodległości, konkursy czytelnicze i plastyczne. Realizacja powyższych zadań nie byłaby możliwa bez współpracy z Urzędem Gminy, Zespołem Szkół, chórem, kapelą, KGW, Klubem Seniora, podmiotami z zakresu turystyki czy NGO. Instytucja kultury realizuje z tymi podmiotami szereg zadań, projektów, wyjazdów, wizyt studyjnych itp. Za swoją aktywność GBiDK i Pani Dyrektor byli wielokrotnie wyróżniani na szczeblu powiatu i województwa.

Gmina Karczmiska od wielu lat aktywnie włącza się w działania prewencyjne dotyczące podnoszenia stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Uczniowie Zespołu Szkół aktywnie uczestniczą w eliminacjach turnieju wiedzy pożarniczej i bezpieczeństwa ruchu drogowego z sukcesami. Dzięki współpracy z Komedą Powiatową Policji (KPP) w Opolu Lubelskim, instytucjami ubezpieczeniowymi – samorząd zakupił opaski odblaskowe oraz 640 szt. odblasków pulsacyjnych–ledowych (dla wszystkich dzieci z terenu Gminy) oraz kamizelki odblaskowe dla członków z Klubu Seniora z Karczmisk oraz przeprowadził szereg spotkań w tym zakresie. Gmina aktywnie wspiera też ochronę zdrowia swoich mieszkańców i współpracuje w tym zakresie z Praktyką Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach. W ostatnich latach przeprowadzono szkolenia i spotkania z mieszkańcami w zakresie poprawy stanu zdrowia oraz wykonano nieodpłatne szczepienia ochronne (HPV) dla dziewcząt oraz szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców pow. 75 roku życia. Do przewozu osób niepełnosprawnych Gmina zakupiła w 2014 r. specjalistyczny samochód (mercedes) za 250 tys. zł (środki PFRON i własne).

W 2014 r. nadano Panu Marianowi Adamczykowi, malarzowi – artyście wywodzącemu się z Karczmisk – tytuł Honorowego Obywatela Gminy Karczmiska. Gmina Karczmiska jest członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny, Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie.

Malownicze położenie, atrakcje turystyczne, dogodne położenie komunikacyjne, wysoki stopień zwodociągowania i gazyfikacji gminy, wybudowana oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, przydomowe przepompownie ścieków, znaczna poprawa bezpieczeństwa, dobrze funkcjonująca sieć szkół, rozbudowana baza sportowa czy też bogata oferta kulturalno – sportowa, to tylko niektóre elementy przemawiające za tym, iż Gmina Karczmiska to miejsce przyjazne mieszkańcom.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie