Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Regulaminu Akcji „Choinka za surowce wtórne”

Marketing

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Organizatorem Akcji jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.
2.Akcja organizowana jest lokalnie przez Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin.
3.Akcja odbędzie się w następujących lokalizacjach:
•14 grudnia 2023 (czwartek), godz. 14:00-18:00, Galeria Zielona Puławy
•16 grudnia 2023 (sobota), godz. 9:00-14:00, C.H E.Leclerk Lublin
•17 grudnia 2023 (niedziela), godz. 10:00-14:00, Galeria Biłgorajska
4.Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów oraz podjęcie wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o odpadach będzie PSM Skup Surowców Wtórnych i Makulatury Sp. z o.o. ul. Energetyków 9, 20-468 Lublin, NIP: 712-33-45-237 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód VI wydział KRS 0000689413 będąca posiadaczem odpadów.
5.Organizator nie ma żadnych obowiązków posiadacza odpadów ani innych, o których mowa w ustawie o odpadach (pkt 4).

II. CEL AKCJI
1.Podczas akcji zbierane będą następujące odpady: makulatura oraz elektrośmieci
(z wyłączeniem: wszystkich tradycyjnych żarówek, halogenowych, świetlówek,
żarówek LED i diody LED).
2.Celem Akcji jest zebranie surowców wtórnych w zamian za sadzonki roślin i przekazanie ich podmiotom uprawnionym do ich przetworzenia, transportu, itp. a ponadto umocnienie świadomości ekologicznej i jej promocja.
3.Organizator zastosuje wszelkie środki niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia Akcji.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
1.Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób, które w dniu zbiórki będą przebywać w
•14 grudnia 2023 (czwartek), godz. 14:00-18:00, Galeria Zielona Puławy
•16 grudnia 2023 (sobota), godz. 9:00-14:00, C.H E.Leclerk Lublin
•17 grudnia 2023 (niedziela), godz. 10:00-14:00, Galeria Biłgorajska
na parkingu zewnętrznym i zgłoszą się z surowcami wtórnymi (wymienionymi w pkt II, ppkt) do punktu, w których będzie odbywała się Akcja.
2.W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.W Akcji nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów,
którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z akcją ani członkowie ich rodzin.
Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3.
5.Biorąc udział w Akcji uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w postaci redakcyjnej fotorelacji oraz wideo relacji umieszczanej na łamach Kuriera Lubelskiego, serwisów www.kurierlubelski.pl i naszemiasto.pl oraz na fanpage’u Kuriera Lubelskiego prowadzonego na Facebooku.
6.Uczestnicy Akcji zobowiązani są do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów Organizatora oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

IV. RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW
1.Podczas Akcji w zbierane będą makulatura oraz elektrośmieci (z wyłączeniem: wszystkich tradycyjnych żarówek, halogenowych, świetlówek,
żarówek LED i diody LED).
2.Za przekazanie surowców wtórnych uczestnik, z zastrzeżeniem ppkt 4 poniżej otrzyma:

•Jedną choinkę za 5 kg makulatury
•Jedną choinkę za każdą sztukę zużytego sprzętu dużego AGD lub mniejszej elektroniki w ilości minimum 3 sztuk. .

3.Liczba choinek jest ograniczona i wynosi 40 sztuk.
4.Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 choinkę.
5.W przypadku gdy Organizator wyda wszystkie sadzonki będzie można oddać odpady, ale bez prawa żądania sadzonki.
6.Nie ma możliwości zamiany sadzonki na inny upominek ani wymiany na ekwiwalent pieniężny.
7.Biorąc udział w Akcji uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Akcji określone
w Regulaminie.
8.Regulamin dostępny jest na stronie www.kurierlubelski.pl
9.Organizator oświadcza, że wartość sadzonek nie przekracza kwoty wolnej pod podatku.
10. Wartość jednej sadzonki wynosi 50 złotych (pięćdziesiąt)

VI. ORGANIZACJA PRZESTRZENI
1.Stanowisko oddawania odpadów: Uczestnik podchodzi do stanowiska, oddaje obsłudze przyniesione surowce wtórne, które zostają zważone (w przypadku makulatury) lub policzone w przypadku elektrośmieci. Obsługa zapisuje ilość oddanych odpadów i kieruje uczestnika do stanowiska odbioru roślin.
2.Stanowisko odbioru roślin: Uczestnik podchodzi do stanowiska i otrzymuje sadzonki zgodnie z ilością oddanych odpadów. Uczestnicy proszeni są o zastosowanie się do informacji i poleceń pracowników i obsługi

VII. REKLAMACJE
1.Reklamacje związane z akcją mogą być kierowane do Organizatora na adres
ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, z dopiskiem akcja „Choinka za surowce wtórne”
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni roboczych od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

VIII OCHRONA DANYCH

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanej przez spółkę Polska Press sp. z o.o. a akcji„Choinka za surowce wtórne” (dalej jako: “Wydarzenie”)

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem wydarzenia pod nazwą „Choinka za surowce wtórne” (dalej jako: „Wydarzenie”)

2.Inspektor Ochrony Danych
W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy uczestniczycie w Wydarzeniu lub składacie reklamację związaną z Wydarzeniem.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej. W przypadku złożenia przez Państwa skargi czy reklamacji, możecie nam Państwo przekazać dane takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail. Jeśli z przebiegu Wydarzenia sporządzana jest relacja fotograficzna lub wideo, to Administrator może przetwarzać wizerunek uczestnika Wydarzenia.

5.Cele i postawy przetwarzania danych osobowych
Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja oraz promocja Wydarzenia. W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).
W przypadku, gdy Administrator będzie utrwalał przebieg Wydarzenia, a także wykorzystywał wizerunki osób, których dane dotyczą jako części całości Wydarzenia, w celach związanych z dokumentacją organizowanego przedsięwzięcia, jak również reklamowych i promocyjnych, w tym w celach związanych z promowaniem następnych edycji Wydarzenia, to Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dokumentacja organizowanego Wydarzenia oraz promocja działalności Administratora. Dodatkowo, Administrator informuje, że w przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych (drukowanych), jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), to Administrator będzie przetwarzał materiał wideo oraz/lub zdjęcia mogące zawierać wizerunki uczestników Wydarzenia jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dodatkowo, w związku z publikacją wpisów relacjonujących Wydarzenie na platformie społecznościowej Facebook, Państwa wizerunek może być umieszczany tam w ramach materiałów publikowanych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promocji Wydarzenia, a także w celach informacyjnych związanych z promowaniem ekologicznego postępowania na co dzień.

6.Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Państwu realizację uprawnień, które Państwu przysługują (np. w zakresie otrzymania odpowiedzi na złożoną reklamację).

7.Odbiorcy danych osobowych
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla prowadzenia naszej działalności, umożliwienia wykonania nam naszego zobowiązania lub realizacji nałożonego na nas obowiązku, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczna, informatyczną i administracyjną, w tym w szczególności: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze, audytowe, windykacyjne i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
·podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
·spółkom z naszej grupy kapitałowej GK Orlen - w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych.
W przypadku publikacji relacji z Wydarzenia na profilu Administratora na platformie społecznościowej Facebook, Państwa wizerunki mogą być również uwzględnione w ramach wpisów na w/w portalu, do których dostęp mają użytkownicy tej platformy.

6.Transfer danych poza EOG
W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w związku z korzystaniem przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.

7.Okres przetwarzania danych osobowych
W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z uczestnictwem w Wydarzeniu (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.
Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.
W przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z Wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Wydarzenia, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

8.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

9.Pouczenie o przysługujących prawach
Przysługuje Państwu prawo żądania:
a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Jak globalne ocieplenie zmienia wakacyjne trendy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski